จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 [2017-03-31]

          นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อชี้แจงทิศทางการบูรณาการภารกิจของส่วนราชการในระดับจังหวัด  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมตรึงใจบอลรูม โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

            นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติได้กล่าวถึงความท้าทายที่สำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ต้องพร้อมรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตาม มาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานตามมติครม. วันที่ 12 มกราคม 2559 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) และการถ่ายโอนภารกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ยุติธรรมจังหวัดน่าน 1 ยุติธรรมจังหวัดน่าน 2
ยุติธรรมจังหวัดน่าน 3 ยุติธรรมจังหวัดน่าน 4
ยุติธรรมจังหวัดน่าน 5 ยุติธรรมจังหวัดน่าน 6
ยุติธรรมจังหวัดน่าน 7