จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม [2017-03-28]

กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี แผนการขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรมชุมชน พ.ศ. 2560-2564 และร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ... สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป