จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 1/2560 [2017-03-27]

                   นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2560 โดยมีพันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร
                     โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) การบริหารจัดการคดีคั่งค้าง 2) การติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ  3) ร่างประกาศคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เรื่องคุณสมบัติของแพทย์ นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ ในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 4) การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แทนอนุกรรมการและอนุกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) บางรายที่ขอลาออก 5) การแต่งตั้งอนุกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)ในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแทนอนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่ครบวาระ (รวม 96 แห่ง จำนวน 208 ราย)  6) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำเขตพื้นที่  7) การประกาศให้สถานกักขังจังหวัดสกลนครแห่งใหม่เป็นสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และ  8) ร่างคำสั่งคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 1 ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2
ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 3 ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 4
ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 5 ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 6