จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ [2017-03-27]

        กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ซึ่งจัดโดยกรมการศาสนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังหลักศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  โดยมี มานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ การรับศีล การฟังพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหาร และการถวายสังฆทาน ณ วัดอมรคีรี
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโครงการ อาทิ กรมการศาสนา กรมธนารักษ์ กรมศุลกากร กรมควบคุมโรค กรมท่าอากาศยาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และประชาชนทั่วไป