จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ [2017-03-24]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูฯ พ.ศ.2545 ครั้งที่ 1 / 2560

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูฯ พ.ศ.2545 ครั้งที่ 1 / 2560 โดยมีนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานภาคีและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

การประชุมมีการพิจารณา การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การติดตามงบลงทุนของพหุภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งการรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560