จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ผู้ตรวจราชการคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี [2017-03-24]

     กรมคุมประพฤติ นำโดย นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2560 โดยมีนายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ พร้อมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรค รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านกึ่งวิถี ณ ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโต (อุทยานบึงบัว) อำเภอเมือง ซึ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  ต่อจากนั้น คณะผู้ตรวจราชการเดินทางไปยังบ้านกึ่งวิถีวัดป่านาราะยะบารมี  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพด้านปูนปั้นพญานาค รวมทั้งให้กำลังใจสมาชิกที่กำลังฝึกทำปูนปั้นองค์ปู่ศรีสุทโธ ในเวลาต่อมา ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ศูนย์วิถีพุทธวัดศรีอุดม อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน 3 ราย ที่ครบกำหนดและทำการปล่อยตัว ซึ่งผู้ตรวจราชการได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ดังกล่าวด้วย และในวันสุดท้าย ได้มีการจัดประชุมสำนักงานคุมประพฤติเพื่อสรุปผลการตรวจราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2560 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร รวมทั้งให้ข้อสังเกตและคำแนะนำในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตรวจเยี่ยมอุบล 1 ตรวจเยี่ยมอุบล 2
ตรวจเยี่ยมอุบล 3 ตรวจเยี่ยมอุบล 4
ตรวจอุบล 5 ตรวจเยี่ยมอุบล 6
ตรวจสำนักงานอุบล 7 ตรวจสำนักงานอุบล 8
ตรวจเยี่ยมอุบล 9