จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


การประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมคุมประพฤติ [2017-03-20]

           เนื่องจากกรมบัญชีกลางกำหนดให้การลดค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง  โดยต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณก่อนหน้าจำนวน 2 เรื่อง และการปรับปรุงกิจกรรมต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้นในรูปของต้นทุนและปริมาณงานจำนวน 2 เรื่อง

          ดังนั้นกลุ่มแผนงานและสารสนเทศจึงจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2560  โดยนายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4