จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร [2017-03-20]

             นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรมและคณะเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติเป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม” เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงยุติธรรม ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2