จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมเผยแพร่การศึกษาวิจัยเรื่อง การให้คำปรึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุรา [2017-03-17]

กรมคุมประพฤติ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การให้คำปรึกษาโดยพนักงานคุมประพฤติ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุรา” ในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินการวิจัยฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจไปใช้ในสำนักงานคุมประพฤติ และพัฒนาเทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดื่มสุราของผู้ถูกคุมความประพฤติให้น้อยลง ซึ่งมีนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร