จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤติก้าวสู่ปีที่ 25 [2017-03-16]

          

        วันนี้ (15 มีนาคม 2560) พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดงานครบรอบ 25 ปี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้ชื่อ “ตามรอยพระราชา ก้าวที่ 25 กรมคุมประพฤติ” ณ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น      ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภารกิจของกรมคุมประพฤติตาม พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 พร้อมกับอนุบัญญัติอีก 20 ฉบับ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของงานคุมประพฤติที่จะมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานทั้งภารกิจเดิมและภารกิจใหม่ เช่น งานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ งานอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งกรมคุมประพฤติมีนโยบายขยายกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยเฉพาะวัยเรียนวัยทำงาน เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันสังคมจากภัยอาชญากรรม ภายใต้ชื่อ “คุมประพฤติสังคม ชุมชนปลอดภัย” รวมทั้งการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และการรองรับอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด   ในชุมชน ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 1) การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและแก้ไขฟื้นฟู     ผู้กระทำผิด 2) การดูแลช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพ 3) การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการสนับสนุนและรองรับการทำงานระหว่างสำนักงานคุมประพฤติและหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

 

สำหรับการจัดงานครบรอบ 25 ปี กรมคุมประพฤติ ในปีนี้ได้จัดพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ และมีพิธีมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายภราดร บุญจันทร์คง และนายสายัณห์ วรอรรถ  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระราชา ก้าวที่ 25 กรมคุมประพฤติ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ภารกิจของกรมคุมประพฤติทางสื่อต่างๆ ด้วย

วันเกิดกรม 1 วันเกิดกรม 2
วันเกิดกรม 3 วันเกิดกรม 5
วันเกิดกรม 4 วันเกิดกรม 7
วันเกิดกรม 9 วันเกิดกรม 7
วันเกิดกรม 9 วันเกิดกรม 11
วันเกิดกรม 12 วันเกิดกรม 13
วันเกิดกรม 14 วันเกิดกรม 15
วันเกิดกรม 16 วันเกิดกรม 17