จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ [2017-02-06]

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล

      วันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์ 2560 ) เวลา 13.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล ครั้งที่ 2 / 2560 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร

      สำหรับในการประชุมมีการพิจารณารายละเอียดร่างตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

             -ตัวชี้วัดกลางของสำนักงานคุมประพฤติสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

            -ตัวชี้วัดกลางของหน่วยงานส่วนกลาง

           -ตัวชี้วัดหลักของกลุ่มตรวจสอบภายใน

           -ตัวชี้วัดหลักของกองแผนงานและสารสนเทศ

       สำหรับความคืบหน้าจากการประชุมในครั้งนี้จะรายงานในโอกาสต่อไป

ชี้วัด1 ชี้วัด2
ชี้วัด3 ชี้วัด5
ชี้วัด5 ชี้วัด6