จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ประชุมคณะทำงานพิจารณายก ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ..... [2017-01-30]

ประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่าง กฎ ระเบียบตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .....

        วันนี้ ( 30 ธันวาคม 2559 )เวลา 9.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่าง กฎ ระเบียบตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ..... ซึ่งมีการพิจารณาร่างระเบียบต่างๆ ดังนี้

       -ร่างประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ หรือผู้ถูกคุมความประพฤติมียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ พ.ศ ...

      -ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ พ.ศ. ....

      -ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ. ....

      โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร