จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วัดสุทัศนเทพวราราม [2017-01-27]

การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ

          วันศุกร์ที่27 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่   ในสังกัดกรมคุมประพฤติส่วนกลางได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะร่วมกับ กรมการศาสนาเพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังหลักศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ โดยมี พลเอกธนะศักดิ์iปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ การรับศีล การฟังพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหาร และการถวายสังฆทาน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารiเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชนและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมท่าอากาศยาน กรมบังคับคดี กรมศุลกากร เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา สภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน สภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร สภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง สภาวัฒนธรรมเขตดินแดง ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ชุมชนวัดสุทัศนเทพวรารามและประชาชนทั่วไป เป็นต้น

27.1.1 27.2
27.3 27.4