จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ ลาดหลุมแก้ว [2017-01-25]

          วันที่  24  มกราคม  2560 นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว โดยให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี นางชลาทิพย์  โลหะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว และคณะ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม