จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติภาค ๒ [2017-01-18]

วันนี้ (18 มกราคม 2560) เวลา 10.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 2 โดยมีนางพรประภา แกล้วกล้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลางและสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

        อนึ่ง ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เรื่อง มาตรการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน โดยมีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติว่าด้วยงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชน และคำสั่งที่ 5/2559 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการ เพื่อเป็นกลไกระดับนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ