จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติบรรยายในหลักสูตรบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 8 [2017-01-12]

       วันนี้ ( 12 มกราคม 2560 ) พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 8 ( ยธส.8) ในหัวข้อ “บทบาทด้านการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารการยุติธรรม การคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

บรรยาย สกธ.1 บรรยาย สกธ.2
บรรยาย สกธ.3 บรรยาย สกธ.4
บรรยาย สกธ.5