จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


การประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 [2017-01-10]

การประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559

      วันนี้ ( 10 มกราคม 2560 ) เวลา 9.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 ซึ่งมีการพิจารณาร่างระเบียบต่างๆ ดังนี้

      -ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ประสานงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติและบุคคลที่เข้าร่วมประชุมในการดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. ....

      -ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ....

      -ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ....

โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ร่าง1 ร่าง2
ร่าง3 ร่าง4
ร่าง5 ร่าง6