จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คุมประพฤติลุยมาตรการบริการสังคมเข้มต่อเนื่อง ตอบรับยอดผู้ถูกคุมความประพฤติช่วงปีใหม่ [2017-01-06]

คุมประพฤติลุยมาตรการบริการสังคมเข้มต่อเนื่อง ตอบรับยอดผู้ถูกคุมความประพฤติช่วงปีใหม่

            วันนี้ (6 มกราคม 2560) เวลา 13.30 นาฬิกาพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเปิดเผยว่า “ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 นี้ มีการเกิดอุบัติเหตุถึง 3,919 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 478 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 4,128 ราย มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ           จากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 121 แห่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 4,833.  คดี แบ่งเป็น

                -ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน  4,342 คดี

                -คดีอื่น ๆ จำนวน 452  คดี

                -คดีขับรถประมาท จำนวน 38  คดี

                ซึ่งเปรียบเทียบกับสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น 871 คดี คิดเป็นร้อยละ 25.09   และจังหวัดที่มีสถิติคดีสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม จำนวน 272 คดี สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จำนวน 266 คดี  และสำนักงาน        คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จำนวน 156 คดี สำหรับมาตรการบังคับโทษตามคำพิพากษาของศาลของกรม      คุมประพฤติ ซึ่งมีการส่งผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา และคดีขับรถประมาท ทำงานบริการสังคมในสถานพยาบาล รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยการพาผู้กระทำผิดไปเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากอุบัติทางถนน ทั้งในส่วนของห้องฉุกเฉินและห้องดับจิต รวมถึงเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และสภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนรับทราบถึงความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2559 ได้มีการนำผู้ถูกคุมความประพฤติ      ที่กระทำผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกเข้าไปทัวร์ห้องดับจิต ตึกอุบัติเหตุ และห้องฉุกเฉินแล้ว จำนวน 4,572 ราย ซึ่งโรงพยาบาลบางแห่งมีกิจกรรมจำลองสถานการณ์ให้ผู้กระทำผิดเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุว่าเป็น          ผู้พิการสูญเสียอวัยวะบางส่วน เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นด้วย  

                นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่ใช้ในการสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกอีกหลายมาตรการ เช่น การใช้หลักศาสนากล่อมเกลาจิตใจ การช่วยเหลืองานมูลนิธิเมาไม่ขับ การช่วยเหลืองานของเจ้าพนักงานตำรวจด้านจราจร หรือความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ตลอดจนพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตักเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ถูกคุมความประพฤติ หากพบว่าผู้กระทำผิดยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย

                กรมคุมประพฤติเชื่อว่านโยบายสร้างจิตสำนึก จะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดในคดีขับขี่รถขณะเมาสุราซึ่งมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ซึ่งศาลอาจมีคำสั่ง          คุมประพฤติ 1-2 ปี และทำงานบริการสังคม 10-40 ชั่วโมงนั้น พนักงานคุมประพฤติอาจจะเสนอเงื่อนไขการทำงานบริการสังคมโดยกำหนดจำนวนชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้นได้ให้เหมาะสมกับสภาพความผิดและความร้ายแรง ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อเป็นการป้องกัน ป้องปรามพฤติกรรมอย่างเข้มงวดและเป็นรูปธรรม”

ข่าว1 ข่าว2
ข่าว3 ข่าว4