จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูฯ [2016-12-29]

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่ภาค 6

          วันนี้ (29 ธันวาคม 2559) เวลา 09.30 น.พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่ ภาค 6 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายกระทรวงยุติธรรมในการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดนพื้นที่ “ ซึ่งมีนายประเสริฐ อินทรรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ไร่มณีทิพย์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีนางพรประภา แกล้วกล้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติ ตลอดจนอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ภาค 6 เข้าร่วม จำนวน 117 คน

          ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคมในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน และนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่ในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง      นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่ เพื่อให้มีแนวทางใน การแก้ไขฟื้นฟูติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

29.12.2016.1.1 29.12.2016.1.2
29.12.2016.1.3 29.12.2016.1.4