จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจการฟื้นฟูฯ [2016-12-22]

กรมคุมประพฤติจัดอบรมเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

          วันนี้ ( 22 ธันวาคม 2559 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545  พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการถ่ายโอนภารกิจงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 118 คน   

         ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และทักษะในการตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545ภายหลังการโอนภารกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การบันทึกข้อมูล ในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเชื่อมโยงระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บสต.ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

1 2
3 4
5 6