จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมการจัดทำมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ [2016-12-16]

      เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย(วารี) จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสุ่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้การดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเป็นไปโดยเหมาะสม ทั้งนี้ การประชุมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -16 ธันวาคม 2559

เชียงราย 1 เชียงราย 2
เชียงราย 3