จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


ประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่าง กฎ ระเบียบตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ..... [2016-12-09]

ประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่าง กฎ ระเบียบตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .....

        วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2559 )เวลา 9.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่าง กฎ ระเบียบตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ..... ซึ่งมีการพิจารณาร่างระเบียบต่างๆ ดังนี้

-ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ล่ามตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ...

-ร่างระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจำแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจและถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. ....

-ร่างระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. ....

-ร่างระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พ.ศ ....

โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร