จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน [2016-12-09]

     วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2559 ) พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมายให้นางถิระวัฒน์  ศรีวิฑูรย์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติ เข้ารับประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 และร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัลและแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายธงทอง  จันทรางศุ  คณะอนุกรรมกรรมพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร

รับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ 1 รับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ 2
รับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ 3 รับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ 4
รับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ 5