จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วัดไตรมิตร [2016-12-08]

         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 กรมคุมประพฤติ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติในส่วนกลาง นำโดยนางมณีรัตน์  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ร่วมกับกรมการศาสนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังหลักศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  โดยมีนายสำรวย นักการเรียน เลขานุการกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมการสวดมนต์ การรับศีล การฟังพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหาร และการถวายสังฆทาน ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

          ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ อาทิ กรมเจ้าท่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมท่าอากาศยาน กรมที่ดิน กรมธนารักฺษ์ กรมบังคับคดี กรมปศุสัตว์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมศุลกากร เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง สำนักงานปลักกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น