จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผังกระบวนการทำงานขององค์กรด้วย BPMN” [2016-11-28]

            วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2559) กรมคุมประพฤติ โดยกองแผนงานและสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผังกระบวนการทำงานขององค์กรด้วย BPMN(Business Process Modeling Notation โดยมีนายประสาร  มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานในส่วนกลาง และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 กระทรวงยุติธรรม

          ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมการพัฒนาองค์กร เพื่อสนองต่อนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และการลงทุนที่ซ้ำซ้อน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงาน และจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการบริหารจัดการโครงสร้างของกระบวนการทำงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศของกรมในองค์รวมด้วย ทั้งนี้ การอบรมฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  28  - 30 พฤศจิกายน 2559