จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 / 2559 [2016-11-25]

ระชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 / 2559

               วันนี้ ( 25 พฤศจิกายน 2559 ) เวลา 13.30 นาฬิกา  กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 /2559 โดยมีนายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม  ซึ่งมีพันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

          ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.ร่างระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2546

2.การแต่งตั้งอนุกรรมการ และอนุกรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปี พ.ศ.2545 แทนอนุกรรมการบางรายที่ลาออกและถึงแก่กรรม

3.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเขตพื้นที่

4.การประกาศให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว ตามมาตรา 23 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปี พ.ศ.2545

5.การประกาศให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติเป็นสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ตามแห่ง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปี พ.ศ.2545 ( เพิ่มเติม )

6.ร่างประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามแห่ง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปี พ.ศ.2545

     สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

อนุกรรมการ25.11.1 อนุกรรมการ25.11.2
อนุกรรมการ25.11.3 อนุกรรมการ25.11.4
อนุกรรมการ25.11.5 อนุกรรมการ25.11.6