จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าหารือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถ่ายโอนงานฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับบำบัด [2016-11-25]

                        วันนี้ (25พฤศจิกายน 2559) เวลา 10.00นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้าหารือกับ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในประเด็นเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

                ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานพหุภาคีในการรองรับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แบบไม่ควบคุมตัว โปรแกรมผู้ป่วยนอก เป็นเวลา 120 วัน ซึ่งในปี 2559 ทางสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งต่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฟื้นฟูฯ จำนวน 1,160 ราย คิดเป็น 15.13% ของการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว และหากภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ กรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้รับผิดชอบการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แบบไม่ควบคุมตัว โดยคาดว่าจะมีเป้าหมาย จำนวน 8,368 ราย

พบผู้ว่า 1 พบผู้ว่า 2
พบผู้ว่า 3 พบผู้ว่า 5
พบผู้ว่า 5 พบผู้ว่า 6
พบผู้ว่า 7 พบผู้ว่า 8