จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


การประชุมพิจารณาร่างอนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 [2016-11-08]

    วันนี้ ( 8  พฤศจิกายน 2559 ) นางพรประชา  แกล้วกล้า  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างอนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชน ซึ่งเป็นการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ......  ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน พ.ศ.....และร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ...... ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กองกิจ 1 กองกิจ 2
กองกิจ 3 กองกิจ 4