จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


การประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางฯ [2017-01-26]

การประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1 / 2560

        วันนี้ ( 26 มกราคม 2560 ) เวลา 9.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1 / 2560 โดยมีนาชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมมีการแจ้งถึง แนวทางการจัดสรรและหลักเกณฑ์ การขอใช้เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินส่วนกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการใช้เงินดอกเบี้ย  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

26.1.2 26.1.3
26.1.3 26.1.5