รูป หัวข้อ วันที่
คุมประพฤติฮอดขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์4/2563(30-9-63) 2020-09-30
สคป.แพร่ ดำเนินการติดตามและควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-09-29
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-29
สคป.ลำพูน จัดกิจกรรม “การเชิญธงชาติไทยและการร้องเพลงชาติไทย” 2020-09-28
สคป.แพร่ ประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในงานคุมความประพฤติ 2020-09-25
สคป.แพร่ ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 2020-09-25
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โคก หนอง นา โมเดล” 2020-09-25
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-09-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-09-24
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2563 2020-09-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-18
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษจำคุก(กลุ่มที่1) ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ณ วัดป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำพง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-09-18
สคป.ลำพูนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายอาญาฯ 2020-09-17
สคป.ลำพูนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายอาญาฯ 2020-09-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-17
สคป.จ.ชม.ต้อนรับคณะนิสิตนึกศึกษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2020-09-17
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ และผ้าพื้นเมืองแพร่ 2020-09-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในงานคุมความประพฤติ 2020-09-17
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-09-17
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ณ โบราณสถานกลางเวียง เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-09-16
คุมประพฤติฮอดขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์3/2563(16-9-63) 2020-09-16
สคป.แพร่ ร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data” 2020-09-15
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-13
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( Electronic Monitoring ) ให้กับนักโทษที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก 2020-09-13
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนกันยายน 2563(9-9-63) 2020-09-11
คุมประพฤติฮอดดำเนินการตามนโยบายการคุมประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก(8-9-63) 2020-09-11
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตพื้นที่อำเภอดอยเต่า ประจำเดือนกันยายน2563 2020-09-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-10
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “แก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-09-10
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-08
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-08
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-09-03
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ 2020-09-03
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอฮอด ประจำเดือนกันยายน2563(2-9-63) 2020-09-02
สคป.แพร่ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 2020-09-01
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-09-01
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 6 ” 2020-08-30
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม “จิตอาสา Big Cleaning สวนสาธารณะเชตวัน” 2020-08-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-28
สคป.แพร่ ร่วมพิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 2020-08-28
คุมประพฤติฮอดขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์2/2563(27-8-63) 2020-08-27
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด(26-8-63) 2020-08-27
คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-08-27
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ แก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยโปรแกรมเฉพาะด้าน ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-27
สคป.แพร่ จัดโครงการแนะแนวการฝึกอาชีพ และการประกอบอาชีพอิสระ 2020-08-27
สคป.แพร่ ร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ “รวมใจ ทำความดี ถวายแม่ของแผ่นดิน” 2020-08-27
สคป.แพร่ ดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-08-25
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-08-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม “พัฒนาวัดทุ่งยาวเพื่อชุมชน” 2020-08-22
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดพิธีส่งมอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในนามกองทุนกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2020-08-22
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-08-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-21
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2020-08-21
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการ “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม , กิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง “พิษภัยของบุหรี่และสุรา” , กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม และกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 9/2563 2020-08-20
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-08-20
คุมประพฤติฮอด จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด ครั้งที่ 1/2563(18-8-63) 2020-08-19
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563 2020-08-19
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ “คุมประพฤติแพร่ให้ความรู้ ลดการกระทำผิดซ้ำ” 2020-08-19
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 2020-08-19
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 2020-08-19
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดนิทรรศการ ในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2020-08-18
สคป.แพร่ ดำเนินการติดตามและควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-08-17
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-08-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 5 ” 2020-08-15
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภออมก๋อยประจำเดือนสิงหาคม2563(14-8-63) 2020-08-15
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-08-14
สคป.แพร่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-14
สคป.ลำพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" 2020-08-13
สคป.ลำพูนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2020-08-13
สคป.แพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-13
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 2020-08-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-08-13
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 2020-08-12
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอแม่แจ่มประจำเดือนสิงหาคม2563(10-8-63) 2020-08-10
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายพวงมาลา ในงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-08-08
สคป.ลำพูน ร่วมกิจกรรมงานวันรพี 2020-08-07
สคป.ลำพูนรับการตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-08-07
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีจราจร “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ เคารพวินัยจราจร” 2020-08-06
อาสาสมัครคุมประพฤติฮอดเข้ารับโล่ดีเด่น เข็มและประกาศเกียรติคุณปฏิบัติงานครบ25ปี(5-8-63) 25 ปี 2020-08-06
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตอำเภอดอยเต่าประจำเดือนสิงหาคม2563(6-8-63) 2020-08-06
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตอำเภอจอมทองประจำเดือนสิงหาคม2563(5-8-63) 2020-08-06
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-08-05
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2020-08-05
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-08-05
คุมประพฤติฮอดขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี(4-8-63) 2020-08-05
คุมประพฤติฮอดขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์1/2563(4-8-63) 2020-08-05
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวแบบกลุ่มเขตอำเภอฮอด(4-8-63) 2020-08-05
สคป.แพร่ จัดการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-08-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-07-31
สคป.แพร่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมบำบัดรักษาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด รุ่นที่ 1 และ 2 2020-07-31
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 4 ” 2020-07-30
สคป.แพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2020-07-29
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
คุมประพฤติฮอดร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต(29-7-63) 2020-07-29
คุมประพฤติฮอดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(28-7-63) 2020-07-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมการประชุมสัมมนา “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” 2020-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายราชสดุดี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนา 2020-07-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนา 2020-07-28
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ต้อนรับการมาตรวจเยี่ยมของ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2020-07-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-07-25
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรม วิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-25
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรม วิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-25
สคป.จ.ชม.มอบทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ให้กับผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 2020-07-24
สคป.จ.ชม.“จิตอาสาทำความดี” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโ 2020-07-24
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 3 ” 2020-07-24
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร(22-7-63) 2020-07-23
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ(22-7-63) 2020-07-23
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกและปลูกไม้ยืนต้นเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 2020-07-23
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป ที่เหมาะสมสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการ “กฎหมายน่ารู้ คู่มือคุณ” 2020-07-22
สคป.จ.ชม.ลงนามบันทึกข้อตกลงกับศาลจังหวัดเชียงใหม่ โครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ในศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2020-07-22
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-22
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน(21-7-63) 2020-07-21
คุมประพฤติฮอดหารือแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนบ้านกองหิน (20-7-63) 2020-07-21
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2020-07-21
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพจากกองทุนกำลังใจ ในพระดำหริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2020-07-21
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-20
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ฝึกอาชีพและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯและศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-07-18
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-17
สคป.แพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-07-17
สคป.แพร่ ร่วมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2020-07-17
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-17
คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(17-7-63) 2020-07-17
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม กิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง “กฎหมายจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย” และกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 2020-07-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-16
สคป.แพร่ ดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-07-15
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตอำเภอแม่สรวย และกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม “พัฒนาทำความสะอาดสถานที่เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” 2020-07-15
สคป.แพร่ ดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-07-14
สคป.จ.ชม.ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ 2020-07-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ พุทธธรรมนำชีวิต ” การส่งเสริมและพัฒนาจิตใจผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2020-07-14
สคป.จ.ชม.ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-14
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-14
สคป.จ.ชม.รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2020-07-13
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563(13-7-63) 2020-07-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-13
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีจราจร “สำนักงานขนส่งเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ 2020-07-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2020-07-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม กิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง “กฎหมายจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย” และกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เขตอำเภอแม่สรวย 2020-07-10
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563(10-7-63) 2020-07-10
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19 ” ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2020-07-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-08
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีจราจร “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ เคารพวินัยจราจร” 2020-07-08
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563(8-7-63) 2020-07-08
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตามคำวินิจฉัย แบบควบคุมตัว 2020-07-03
คุมประพฤติฮอดดำเนินการตามนโยบายการคุมประพฤติผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก(3-7-63) 2020-07-03
คุมประพฤติฮอดจัดโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัวกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มพักการลงโทษลดวันต้องโทษประจำเดือนกรกฎาคม2563(3-7-63) 2020-07-03
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-07-02
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดโครงการ "ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อและชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะร่วมใจปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ตามโครงการฟอกลมหายใจ" 2020-07-02
เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติฮอด ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน(2-7-63) 2020-07-02
คุมประพฤติฮอดจัดโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัวกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอดอยเต่าประจำเดือนกรกฎาคม2563(2-7-63) 2020-07-02
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม “โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง” ครั้งที่ 3/2563 เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเปิดทำการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 2020-07-02
สคป.จ.ชม.ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ กรมปศุศัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 2020-07-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-07-01
คุมประพฤติฮอดจัดโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัวกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอฮอดประจำเดือนกรกฎาคม2563(1-7-63) 2020-07-01
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอดเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ(1-7-63) 2020-07-01
คุมประพฤติฮอดร่วมประชุมเพื่อตรวจรับราชการ 2020-06-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมการตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) 2020-06-29
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-29
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตามคำวินิจฉัย แบบควบคุมตัว และร่วมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2020-06-26
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (23 มิถุนายน) ประจำปี 2563 2020-06-26
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมการทำงานบริการสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-26
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19 ” ณ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 จังหวัดเชียงใหม่ 2020-06-25
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19 ” ณ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-06-24
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” พร้อมทั้งรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2020-06-24
สคป.แพร่ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการเยี่ยมชมที่ทำการสำนักงานฯ และชมรม TO BE NUMBER ONE 2020-06-23
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมการทำงานบริการสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-23
สคป.แพร่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-06-23
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2020-06-22
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19 ” ณ โรงเรียนวัดดอนจั่นและวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-06-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” ประจำเดือนมิถุนายน 2563 2020-06-21
สคป.แพร่ ดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-06-19
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตามคำวินิจฉัย แบบควบคุมตัว 2020-06-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19 ” ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2020-06-18
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-06-16
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-15
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และจัดกิจกรรมบริการสังคม ภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19" 2020-06-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนมิถุนายน 2563 2020-06-12
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตามคำวินิจฉัย แบบควบคุมตัว 2020-06-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง 2020-06-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท 2020-06-10
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีจราจร “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ เคารพวินัยจราจร” 2020-06-10
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 2020-06-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมพิธีบวงสรวงผีขุนน้ำแม่ลาว แม่กวง ครั้งที่ 18 2020-06-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภมแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-06-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2020-06-09
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19 ” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2020-06-09
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-08
คุมประพฤติฮอดเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด เพื่อร่วมพูดคุยถึงปัญหาข้อขัดข้องในการทำงาน (8/6/63) 2020-06-08
สคป.แพร่ ตรวจสอบศูนย์วิวัฒน์พลเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่ง – รับตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-06-08
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-05
สคป.จ.ชม.ร่วมสำรวจความพร้อม ในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 2020-06-05
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จัดโครงการ “บริการสังคมแบบกลุ่มวัดตาโก๋” ประจำเดือนมิถุนายน 2563 2020-06-05
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด - 19 ” Big Cleaning 2020-06-04
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด - 19 ” Big Cleaning 2020-06-04
สคป.ลำพูนร่วมจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19" 2020-06-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-06-04
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมโครงการบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 2020-06-04
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-06-04
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2020-06-03
สคป.แพร่ ร่วมพิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 2020-06-03
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 2020-06-03
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 2020-06-03
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม “โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง” ครั้งที่ 2/2563 2020-06-02
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 2020-06-02
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-06-02
สคป.แพร่ ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติ ในการส่ง – รับตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-06-01
สคป.แพร่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-01
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-05-28
สคป.แพร่ เข้าพบผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๑๒ กองพลทหารม้าที่ ๑ ค่ายพระยาไชยบูรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์วิวัฒน์พลเมือง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2020-05-27
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 2020-05-27
สคป.แพร่ วางพวงหรีดเคารพศพบิดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-05-25
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมสนับสนุนอาหารแห้งใส่ “ชั้นปันสุข” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2020-05-22
สคป.แพร่ สนับสนุนสิ่งของใส่ “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-05-20
สคป.แพร่ ดำเนินการอบรมผู้ต้องขังตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-05-20
คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(20-5-63) 2020-05-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า สนับสนุนจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2020-05-15
สคป.แพร่ จัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-05-14
สคป.จ.ชม.เดินทางไปประสานความร่วมมือศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ 2020-05-14
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ 2020-05-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอำเภอเวียงป่าเป้า (โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-05-08
สคป.จ.ชม.ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-05-05
สคป.จ.ชม.ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ปรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย 2020-05-02
สคป.แพร่ ส่งมอบสิ่งของ โครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน” 2020-05-01
สคป.แพร่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-05-01
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม Kickoff และส่งมอบสิ่งของ โครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน” 2020-04-30
สคป.แพร่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2020-04-27
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(23-4-2563) 2020-04-24
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ 2020-04-24
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2020-04-24
สคป.แพร่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รับมอบพันธุ์ปลานิล เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ 2020-04-24
สคป.แพ่ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ภรรยาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-04-24
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2020-04-24
สคป.จ.ชม.รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19 จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 2020-04-23
คุมประพฤติฮอดสอบปากคำจำเลยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)(22-4-63) 2020-04-22
สคป.จ.ชม.ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-04-22
สคป.แพร่ วางพวงหรีดเคารพศพภรรยาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-04-22
สคป.แพร่ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ บิดาของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-04-22
สคป.จ.ชม.โดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์แคร์) มอบเงินทุนประกอบอาชีพ 2020-04-21
สคป.แพร่ วางพวงหรีดเคารพศพ บิดาของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-04-21
สคป.แพร่ ดำเนินรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-04-21
สคป.แพร่ ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง 2020-04-21
คุมประพฤติฮอดรับมอบบริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2020-04-16
คุมประพฤติฮอดสอบปากคำจำเลยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)(13-4-63) 2020-04-13
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมการดำเนินงาน กระบวนการยุติธรรมศาลแขวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2020-04-09
สคป.จ.ชม.ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 2020-04-08
สคป.จ.ชม.รับมอบหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 จากมูลนิธิ MISSION 300 2020-04-08
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 2020-04-06
คุมประพฤติฮอดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19) (3-4-63) 2020-04-03
สคป.แพร่ รับบริจาคหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-04-03
สคป.แพร่ เข้าพบอัยการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2020-04-03
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ เข้าพบอัยการจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 2020-04-02
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2020-04-01
สคป.แพร่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” 2020-03-31
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-03-31
สคป.จ.ชม.ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งผู้ติดต่อราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) 2020-03-30
สคป.แพร่ จัดกิจกรรม “Big Cleaning” เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-03-26
ผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน(25-3-63) 2020-03-26
สคป.จ.ชม.ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเยี่ยมเยียนสำนักงานฯ 2020-03-25
สคป.จ.ชม.ร่วมดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 2020-03-25
สคป.แพร่ แนะนำและสาธิตวิธีการป้องกันและลดการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 2020-03-21
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(19-3-2563) 2020-03-20
สคป.แพร่ ร่วมประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประเภทดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 2020-03-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง 2020-03-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมืองแห่งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-18
สคป.จ.ชม.ร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประเภทดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 2020-03-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-17
ศูนย์แคร์คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(17-3-63) 2020-03-17
สคป.จ.ชม.ทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2563 2020-03-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-13
สคป.จ.ชม.เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2020-03-13
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-13
สคป.แพร่ ร่วมประชุมการติดตาม และขับเคลื่อน การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดแพร่ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวด ชมรมดีเด่น ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-12
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมสัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม(12-3-63) 2020-03-12
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงาน 2020-03-11
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมเขตอำเภออมก๋อยประจำเดือนมีนาคม2563(11-3-63) 2020-03-11
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-10
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-10
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จัดโครงการ “บริการสังคมแบบกลุ่มวัดตาโก๋” ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-10
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปี และกระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี 2020-03-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-09
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมเขตอำเภอแม่แจ่มประจำเดือนมีนาคม2563(9-3-63) 2020-03-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-06
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-06
สคป.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-06
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมเขตอำเภอจอมทองประจำเดือนมีนาคม2563(6-3-63) 2020-03-06
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-05
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-03-05
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมเขตอำเภอดอยเต่าประจำเดือนมีนาคม2563(4-3-63) 2020-03-04
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดโครงการ “บริการสังคมแบบกลุ่มวัดจำปาลาว” ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-03
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมเขตอำเภอฮอดประจำเดือนมีนาคม2563(3-3-63) 2020-03-03
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 และจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-03-03
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2563 2020-03-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-02-28
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-28
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 2020-02-28
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่4/2563อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่(26-2-63) 2020-02-27
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 2 ” 2020-02-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-27
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2020-02-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-26
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 2020-02-26
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-26
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่3/2563อำเภอจอมทองและดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่(17-2-63) 2020-02-25
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดศรีชุม” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2020-02-25
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้า จัดโครงการศึกษาดูงาน “ศิลปะบำบัด เมืองโบราณเวียงกาหลง” 2020-02-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้า ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อยเพื่อชุมชน 2020-02-25
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น 2020-02-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่เด็กและเยาวชนควรรู้” 2020-02-24
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 2020-02-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-22
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-02-21
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดโครงการ สนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า โดยมีกิจกรรมการอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-02-21
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-21
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่1/2563อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่(17-2-63) 2020-02-20
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่2/2563อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่(19-2-63) 2020-02-20
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-02-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-20
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-20
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-20
สคป.แพร่ ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการสถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 14 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่ 2020-02-20
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอสอง และอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 2020-02-20
สคป.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-02-20
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-02-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-19
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-02-19
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ Team One Home (ครู ก) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ การเสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ” 2020-02-19
สคป.จ.ชม.ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติด้านยาเสพติด โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-19
สคป.จ.ชม.ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินรับรองคุณภาพ สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2020-02-17
สคป.จ.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการ “TO BE NUMBER ONE ปันสุข” การแบ่งปันเสื้อผ้าสมาชิกเพื่อสมาชิก 2020-02-14
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-02-14
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับงานตัวอำเภออมก๋อย(14-2-63) 2020-02-14
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับงานตัวอำเภอแม่แจ่ม(13-2-63) 2020-02-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-14
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-14
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ “กาแฟหอม รักหวาน บ้านเชตวัน” 2020-02-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง 2020-02-13
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-02-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 2020-02-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม เตรียมความพร้อมผู้อุปการะก่อนปล่อยตัวนักโทษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) 2020-02-11
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่มีสาเหตุมาจากกรณีเมาสุราแล้วขับขี่ 2020-02-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2020-02-11
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ TO BE NUMBER ONE ปันน้ำใจต้านภัยหนาว” ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 2020-02-08
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ TO BE NUMBER ONE ปันน้ำใจต้านภัยหนาว” ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 2020-02-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-07
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับงานตัวอำเภอจอมทอง(7-2-63) 2020-02-07
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-07
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2020-02-07
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 204 จัดกิจกรรมอบรม โครงการ “ธรรมะสร้างสุข สมาธิสร้างสุขภาพใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-02-06
สคป.แพร่ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2020-02-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-05
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับงานตัวอำเภอดอยเต่า(5-2-63) 2020-02-05
คุมประพฤติฮอดต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอดและประสานความร่วมมือเรื่องการทำงานบริการสังคม(4-2-63) 2020-02-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-04
สคป.จ.ชม.นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่มีสาเหตุมาจากกรณีเมาสุราแล้วขับขี่ 2020-02-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) 2020-02-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับงานตัวอำเภอฮอด4-2-63 2020-02-04
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-03
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ครั้งที่ 3/2563 2020-02-01
สคป.ลำพูน อบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2020-01-31
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือ ผู้ถูกกักขังเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-31
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-01-31
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2563 และอบรมความรู้เรื่อง “พิษภัยสุรา” 2020-01-30
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2020-01-30
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-30
สคป.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-01-30
สคป.แพร่ อบรมผู้ต้องขังตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) 2020-01-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป่ารับการตรวจราชการ จาก นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-29
สคป.จ.ชม.จัดการประชุม เพื่อขับเคลื่อนขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากร และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตามนโยบายสำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่ภาค 5 2020-01-29
สคป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-29
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-29
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-01-29
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-29
สคป.ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Clening ในเรือนจำจังหวัดลำพูน 2020-01-29
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีทำบุญอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวลำพูน 2020-01-29
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวใหม่ ใจเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ” 2020-01-28
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-27
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดโครงการ “ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อ ร่วมใจสร้างแนวกันไฟ ใส่ใจคุณภาพชีวิต” 2020-01-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดโครงการศึกษาดูงานและฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ” 2020-01-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม เตรียมความพร้อมผู้อุปการะก่อนปล่อยตัวนักโทษ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-24
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-23
จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-23
สคป.จ.ชม.บรรยายให้ความรู้ แก่นักศึกษาตามโครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดี ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม 2020-01-23
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-01-23
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-23
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-01-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-22
สคป.จ.ชม.ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่จัดการ อบรมทักษะอาชีพ “การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์” โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา” 2020-01-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-22
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 2020-01-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี 2563 2020-01-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอลอง 2020-01-22
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด(22-1-62) 2020-01-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-21
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติสันกำแพง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป่าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 2020-01-21
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย 2020-01-21
สคป.จ.ชม.ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ท่านหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2020-01-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-20
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-20
สคป.แพร่ ร่วมโครงการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระปี พ.ศ.2563-2564 จังหวัดแพร่ 2020-01-20
สคป.แพร่ ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 2020-01-20
สคป.แพร่ ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2020-01-20
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดผ่านศูนย์แคร์ (CARE CENTER) 2020-01-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป ที่เหมาะสมสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการ “กฎหมายน่ารู้ คู่มือคุณ” 2020-01-18
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-17
สคป.แพร่ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว และจัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทาน เลี้ยงผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ 2020-01-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-17
สคป.จ.ชม.ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-01-17
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-01-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-17
สคป.แพร่ ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2020-01-17
สคป.แพร่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี 2563 2020-01-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-16
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-16
คุมประพฤติฮอดร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอจอมทองประจำเดือนมกราคม2563(16-1-63) 2020-01-16
ศูนย์แคร์คุมประพฤติฮอดร่วมสนับสนุน "1สำนักงาน 1 ผลิตภัณฑ์" (15-1-63) 2020-01-16
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัวแบบกลุ่มที่องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย(16-1-63) 2020-01-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง 2020-01-16
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ 2020-01-15
สคป.จ.ชม.ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติด้านยาเสพติด โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา” ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-15
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 2020-01-15
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มเพื่อเตรียมสถานที่ จัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ระดับโอเพ่น รอบบุคคลทั่วไป ประจำอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2563 2020-01-15
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 2020-01-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-14
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2020-01-14
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “นิเทศและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนของ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 2020-01-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-13
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัวแบบกลุ่มที่ศูนญ์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม(13-1-63) 2020-01-13
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมสร้างสุข ปันยิ้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563(12-1-63) 2020-01-13
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดธิดาดอย 112 ปี ของดีเวียงป่าเป้า พ.ศ. 2563 2020-01-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอรับพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 2020-01-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบของขวัญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 2020-01-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอรับพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-10
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัวแบบกลุ่มที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง(10-1-63) 2020-01-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โดยให้ความรู้เรื่องการป้องกันการเสพซ้ำและประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมอาชีพกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ 19ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เรื่องการรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด ในหัวข้อ “ สิ่งเสพติดที่เด็กและเยาวชนควรรู้ ” 2020-01-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-09
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-09
คุมประพฤติฮอดร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอฮอดประจำเดือนมกราคม2563(9-1-63) 2020-01-09
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-01-09
สคป.จ.ชม.ต้อนรับการมาศึกษาดูงาน ของคณะเจ้าหน้าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 2020-01-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-08
คุมประพฤติฮอดเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล(8-1-63) 2020-01-08
คุมประพฤติฮอดจัดกินกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมคสววามประพฤติเขตอำเภอดอยเต่า(8-1-63) 2020-01-08
สคป.แพร่ ร่วมงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2563 2020-01-08
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 2020-01-08
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มเพื่อเตรียมสถานที่ทำบุญปฏิบัติธรรมในประเพณีเข้าโสสานกรรม 2020-01-08
คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(7-1-63) 2020-01-07
สคป.แพร่ ร่วมพิธีทำบุญอาคารอเนกประสงค์ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 2020-01-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-07
คุมประพฤติฮอดเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล(6-1-63) 2020-01-06
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(6-1-63) 2020-01-06
สคป.แพร่ ดำเนินรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-01-06
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-06
สคป.จ.ชม.เข้าสวัสดีและอวยพรปีใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 2020-01-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2020-01-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-03
สคป.จ.ชม.ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ท่านหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ 2020-01-03
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-03
สคป.จ.ชม.ร่วมติดตามการแถลงข่าวสรุป ผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 2020-01-03
สคป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2020-01-02
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 1 ” 2019-12-27
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติสันกำแพง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-27
สคป.จ.ชม.ประชุมรับทราบนโยบายในพิธีเปิด ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-27
สคป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2019-12-27
คุมประพฤติฮอดสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชขนช่วงเทศกาลปีใหม่(27/12/62) 2019-12-27
ศูนย์แคร์คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(27/12/62) 2019-12-27
ศูนย์แคร์คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(26/12/62) 2019-12-27
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ “จิบกาแฟ แลเมืองเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้ 1,191 ปี” 2019-12-27
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-27
คุมประพฤติฮอดนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563(26/12/2562) 2019-12-26
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-26
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-12-26
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โดยให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและกิจกรรม TO BE NUMBER ONEประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-25
คุมประพฤติฮอดร่วมกิจกรรมสร้างความผูกพันสามัคคี(25/12/2562) 2019-12-25
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าปาปี้น้องหมู่เฮาเข้าวัด” ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-25
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-12-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-12-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-24
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-24
สคป.จ.ชม.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษากับสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 2019-12-24
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2019-12-24
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น 2019-12-24
สคป.จ.ชม.นำคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ “ม่วนอกม่วนใจ๋ ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓” 2019-12-23
สคป.แพร่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2019-12-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-12-21
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” ภายใต้หลักคิด “ คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ” 2019-12-21
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-20
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 2019-12-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เรื่องการสร้างจิตสำนึกและวินัยตนเองในหัวข้อ “การขับขี่รถอย่างปลอดภัย และมีวินัยจราจร” 2019-12-19
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือ ผู้ถูกกักขังเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม “โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อน้องโรงเรียนบ้านดงป่าส้าน” 2019-12-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
คุมประพฤติฮอดร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลือนที่อำเภอฮอดประจำเดือนธันวาคม2562(19-12-2562) 2019-12-19
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา Big Cleaning เรือนจำจังหวัดแพร่” 2019-12-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-18
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม พร้อมทั้งออกติดตาม สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอลอง 2019-12-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย 2019-12-17
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และจัดการจราจร ในห้วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563 2019-12-16
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-16
สคป.แพร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2561-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 2019-12-16
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-13
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-13
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภออมก๋อย(13/12/62) 2019-12-13
คุมประพฤติฮอดเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด เพื่อร่วมพูดคุยถึงปัญหาข้อขัดข้องในการทำงาน (12/12/2562) 2019-12-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-13
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 2019-12-13
คุมประพฤติฮอดร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม (12/12/62) 2019-12-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-12
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ  การทำประกันภัยทั้งภาคสมัครใจ และภาคบังคับ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 2019-12-12
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จ พระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 2019-12-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-12
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมแสดงความเสียใจต่อพนักงานจ้างเหมาโครงการคืนคนดีสู่สังคมและครอบครัว 2019-12-12
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม พร้อมทั้งออกติดตาม สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอสอง 2019-12-12
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1/2563 2019-12-12
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอแม่แจ่ม(11/12/62) 2019-12-12
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 2019-12-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-11
คุมประพฤติฮอดจัดประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มงานสืบเสาะและพินิจ(11/12/62) 2019-12-11
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญและวางพวงหรีดแสดงความเคารพ ไว้อาลัยแด่อาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งถึงแก่กรรม 2019-12-09
สคป.จ.ชม.อบรมเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 2019-12-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-09
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 2019-12-09
สคป.แพร่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่) 2019-12-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2019-12-09
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-09
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-12-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมติดตามผลเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ค่ายลูกเสือ) 2019-12-06
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-06
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-12-06
สคป.แพร่ ร่วมรณรงค์ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” 2019-12-06
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-06
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-06
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-06
คุมประพฤติฮอดร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5/12/2562) 2019-12-06
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมจัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ประจำปี 2562 2019-12-05
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-05
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดโครงการศึกษาดูงานและฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ” 2019-12-05
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 2019-12-05
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 2019-12-05
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดโครงการ “บริการสังคมแบบกลุ่มวัดป่าเจริญธรรม” ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-04
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-12-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอจอมทอง(4/12/62) 2019-12-04
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด (3/12/62) 2019-12-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอดอยเต่า(3/12/62) 2019-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวทุกวันพุธ ริมกว๊านพะเยา 2019-12-04
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมแนะแนวและส่งเสริมการมีงานทำ ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-12-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-03
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-02
คุมประพฤติเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-12-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-02
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอฮอด(2/12/62) 2019-12-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมแบ่งปันสิ่งของให้กับเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กชัยกูล 2019-11-29
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-29
สคป.แพร่ ร่วมพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2019-11-29
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 2019-11-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” ในหัวข้อ “กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้ ” 2019-11-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-28
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน 2019-11-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมถ่ายทอดและพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง เกม The Choice (เกมทางเลือก – ทางรอด) 2019-11-28
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ (ครั้งที่ 2) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-27
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-26
สคป.แพร่ ประสาน และดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2019-11-26
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-26
สคป.จ.ชม.ร่วมการสัมนาเชิงปฏบัติการ “ ถอดบทเรียนกระบวนการคุมประพฤติเมาแล้วขับกับผลลัพธ์ที่ผ่านมา ” 2019-11-26
คุมประพฤติฮอดจัดประชุมแผนปฏฺบัติการประจำปีของกลุ่มงานคุมความประพฤติ(25/11/62) 2019-11-26
คุมประพฤติฮอดจัดประชุมแผนปฏฺบัติการประจำปีของกลุ่มงานคุมความประพฤติ(25/11/62) 2019-11-26
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-25
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดงาน “15 ปี วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดแพร่ 2019-11-25
สคป.จ.ชม.นำคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 2019-11-23
สคป.แพร่ ร่วมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-22
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและความสามัคคีในองค์กร(22-11-62) 2019-11-22
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-22
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม กิจกรรมอบรมธรรมะกับชีวิต และกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เขตอำเภอแม่สรวย 2019-11-22
สคป.ลำพูน อบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-11-22
สคป.แพร่ ประสาน และดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-11-22
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหางดง จัดโครงการ “บริการสังคมแบบกลุ่มวัดเวียงด้ง” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-21
สคป.แพร่ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 2019-11-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มเพื่อน้องโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ครั้งที่ 2/2563 2019-11-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดประชุมบุคลากรของสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-21
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง 2019-11-21
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-21
สคป.แพร่ ออกเยี่ยมเยือนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-11-21
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-21
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอฮอด ณ ศศช.บ้านแม่หืด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่(21/11/62) 2019-11-21
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือ ผู้ถูกกักขังเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-11-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-19
สคป.จ.ชม.ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้ารับการฝึกอาชีพด้านการชงกาแฟและเครื่องดื่ม 2019-11-19
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-19
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-18
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-15
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านอาชีพ และประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงาน และส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์ CARE) 2019-11-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 2019-11-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-14
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 2019-11-14
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 2019-11-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม กิจกรรมอบรมธรรมะกับชีวิต และกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 2019-11-14
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภออมก๋อย(13/11/62) 2019-11-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมทั้งออกติดตาม สอดส่อง ผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2019-11-13
สคป.แพร่ คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ร่วมกันจำหน่ายสินค้าเพื่อหายรายได้เข้ากองทุนชมรมฯ 2019-11-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2019-11-13
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง “ยี่เป็ง” ประจำปี 2562 2019-11-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ที่ถูกควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-11-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-12
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-11
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ ธรรมะวิถีพุทธล้านนา ครั้งที่ 3 ” 2019-11-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” ครบรอบ 85 ปี 2019-11-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-08
สคป.แพร่ ร่วมประชุมงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่ 2019-11-08
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-08
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอแม่แจ่ม(8/11/62) 2019-11-08
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-07
สคป.แพร่ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพสามีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-11-07
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-06
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐสร้างสุข (กาดม่วนใจ๋ ของกิ๋นปลอดภัย @สูงเม่น) 2019-11-06
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม “โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง” ครั้งที่ 2/2562 2019-11-06
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอจอมทอง(6/11/62) 2019-11-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-05
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-05
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภออมก๋อยประจำเดือนพฤศจิกายน2562(4/11/62) 2019-11-05
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอดอยเต่า(5/11/62) 2019-11-05
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอฮอด(4/11/62) 2019-11-05
สคป.จ.ชม.ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ ผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2019-11-04
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-04
สคป.แพร่ ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานฉลองเมืองเก่าแพร่ 1,191 ปี ครั้งที่ 2/2562 2019-11-04
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-11-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2019-11-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม เตรียมความพร้อมผู้อุปการะนักโทษ 2019-11-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว โปรแกรมผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2019-11-01
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-01
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-31
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-30
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-30
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ 2019-10-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มเพื่อน้องโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 2019-10-30
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 5 ครั้งที่ 1/2563 2019-10-28
สนง.คป.จ.ชม.ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 และคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 ดำเนินการจัดการประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 สัญจรครั้งที่ 1/2563 2019-10-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” 2019-10-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-25
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-25
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาถนนต้นยางนา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟป่าเส้า เนื่องในวันปิยะมหาราช 2019-10-24
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟฯ เนื่องในวันปิยะมหาราช 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2019-10-24
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-10-24
สคป.แพร่ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2019-10-24
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 2019-10-24
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-24
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-24
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติสันกำแพง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-24
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 2019-10-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-23
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2019-10-23
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาฯ 2019-10-23
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
สคป.แพร่ เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-10-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น 2019-10-22
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “บ้านดอกไม้ป่า สุขใจน่าอยู่อาศัย” ณ มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า (บ้านกึ่งวิถี) 2019-10-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เขตอำเภอแม่สรวย 2019-10-18
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 2019-10-18
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-18
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันตำรวจ 2019-10-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง 2019-10-17
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-17
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอลอง 2019-10-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-15
จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-15
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-15
สคป.แพร่ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2019-10-15
สคป.ลำพูน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-14
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-12
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอสอง 2019-10-11
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-11
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 และจัดกิจกรรม “โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง” ครั้งที่ 1/2563 2019-10-10
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-09
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-09
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-08
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-08
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 1/2563 2019-10-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-08
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2563 2019-10-08
สคป.แพร่ รับมอบเก้าอี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน และร่วมหารือแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-10-07
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-05
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-04
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอฮอดและดอยเต่า ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-03
สคป.แพร่ ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ 2019-10-02
สคป.จ.ชม.ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2019-10-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-02
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ และร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คนใหม่ 2019-10-01
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-01
สคป.จ.ชม.ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 2019-10-01
สคป.แพร่ ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ชี้แจงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 2019-10-01
สคป.แพร่ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-09-30
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “โครงการคุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม” 2019-09-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-26
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-26
สคป.จ.ชม.มอบทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ แก่ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์และเข้ารับบริการศูนย์แคร์ ( Care Center ) 2019-09-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ “กฎหมายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ” 2019-09-26
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-26
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 2019-09-26
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ประจำปี 2562 2019-09-26
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2562 2019-09-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-25
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-09-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-09-25
สคป.แพร่ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการพัฒนาจังหวัด 2561-2544 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2019-09-25
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น 2019-09-24
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกันยายน 2562 เขตอำเภอแม่สรวย 2019-09-23
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดกิจกรรม งาน Chiang Mai Showcase 2019 2019-09-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2019-09-20
สคป.จ.ชม.ให้การต้อนรับ คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 2019-09-20
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-20
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ “จิบกาแฟ แชร์ความหลัง ฮักนะเมืองแป้” 2019-09-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-19
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) 2019-09-19
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-18
สคป.จ.ชม.มอบทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ แก่ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์และเข้ารับบริการศูนย์แคร์ ( Care Center ) 2019-09-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-18
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอลอง 2019-09-18
สคป.แพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-09-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-17
สคป.จ.ชม.จัดประชุมเพื่อนิเทศและติดตาม ผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี 2019-09-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-09-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย 2019-09-17
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-09-17
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีไหว้สาเจ้าเมืองและตานหาบรรพชน (ปุพพเปตพลี) 2019-09-16
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย (โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-16
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “กฎหมายน่ารู้ คู่มือคุณ” 2019-09-14
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ” ครั้งที่ 11 2019-09-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง 2019-09-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2019-09-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-13
สคป.แพร่ อบรมผู้ต้องขังตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) 2019-09-13
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ เยี่ยมเยียน และรับการปฏิญาณตน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-09-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัด “กิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนกันยายน 2562 และกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 3 ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 9 กันยา” 2019-09-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-12
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2019-09-12
สคป.แพร่ จัดโครงการแนะแนวการฝึกอาชีพ และการประกอบอาชีพอิสระ 2019-09-12
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-12
สคป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “ การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสามนฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ” 2019-09-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-11
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-11
สคป.จ.ชม.บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 2019-09-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-10
สคป.ลำพูนจัดกิจกรรม “สร้างสำนึกรักษ์ชุมชน ด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดี” 2019-09-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 2019-09-10
สคป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “ ส่งเสริมการเป็นองค์กรปลอดทุจริตและมีจิตบริการ ” 2019-09-09
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดอาคาร ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-09-09
สคป.จ.ชม.ร่วมกับศูนย์อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-08
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-07
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ 2019-09-06
สคป.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบ “VDO Conference” แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-09-06
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-06
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-05
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2/2562 ในชุมชนหมู่บ้านฮ่างต่ำ ณ วัดพระธาตุเวียงฮ่อ 2019-09-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-05
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-09-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-09-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอเมือง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-04
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-09-04
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-04
สคป.แพร่ ร่วมประชุมระบบประเมินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 2019-09-03
คุมประพฤติฮอด ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ และโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-09-02
สคป.แพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร การเข้าร่วมการประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 2019-09-02
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-09-02
คุมประพฤติฮอด ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-09-02
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มแม่น้ำ) ระยะที่ 1 2019-09-01
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าถอนการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดต่อร่างกายและการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า 2019-08-31
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ "โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-29
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ “กฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ Social” 2019-08-29
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2019-08-29
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-08-29
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” 2019-08-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือน 2019-08-28
สคป.ลำพูนรับทราบ ชี้แจงเงื่อนไขพร้อมอบรมปฐมนิเทศแบบกลุ่ม 2019-08-28
สคป.ลำพูน ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562 2019-08-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-08-28
สคป.ลำพูน อบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-08-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 2019-08-27
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” 2019-08-27
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น 2019-08-27
สคป.จ.ชม.จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบบรม ค่ายลูกเสือ “คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา” 2019-08-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 2019-08-24
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 2019-08-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “ คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา” 2019-08-23
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-08-23
คุมประพฤติฮอด พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ 2019-08-23
สคป.ลำพูนอบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-08-23
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-23
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-23
ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสสคป.แพร่ มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-23
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า 2019-08-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 2019-08-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอลอง 2019-08-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-08-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-08-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-21
คุมประพฤติฮอด ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ และโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-08-20
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-08-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-08-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โครงการค่าย “คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา” 2019-08-20
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย 2019-08-20
สคป.แพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ รับการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-20
สคป.แพร่ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบล และตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล 2019-08-20
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ) 2019-08-20
สคป.แพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ รับการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-19
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2562 2019-08-16
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-16
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 10 ” 2019-08-16
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2019-08-16
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติสู่ PROBATION 4.0 ” เขตพื้นที่ภาค 5 พ.ศ. 2562 2019-08-16
สคป.แพร่ ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน 2019-08-16
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดค่ายลูกเสือ ในวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 กับทีมคณะวิทยากรลูกเสือ 2019-08-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2019-08-15
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-15
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-08-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ 2019-08-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ 2019-08-15
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ เยี่ยมเยียน และรับการปฏิญาณตน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2019-08-15
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-15
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ “จิบกาแฟชวนคุย” ประจำเดือนสิงหาคม 2019-08-15
สคป.ลำพูนมอบทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิชมรม to be number one 2019-08-14
คุมประพฤติฮอด ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-08-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง 2019-08-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2019-08-14
สคป.แพร่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-14
คุมประพฤติลำพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-08-13
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สคป.แพร่ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-13
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดงาน PHRAE EDUCA 2019 2019-08-13
คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-08-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา 2019-08-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-08-13
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ 2019-08-13
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2019-08-13
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 2019-08-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2019-08-13
สคป.จ.ชม.เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
คุมประพฤติฮอด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
สคป.จ.ชม.เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
สคป.จ.ชม.เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-08
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ รุ่นที่ 2 2019-08-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการรับรายงานตัว นอกสถานที่ และกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-08
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-08-08
สคป.ลำพูน ร่วมกิจกรรมงานวันรพี 2019-08-08
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาท และภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-08-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-08-08
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-08-08
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-08
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2562 2019-08-08
สคป.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพภรรยาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-08
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 2019-08-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-08-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง 2019-08-07
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ” ครั้งที่ 9 2019-08-07
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-08-07
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรม "วันรพี ประจำปี พ.ศ.2562" 2019-08-07
คุมประพฤติฮอด ร่วมพิธีวันรพี ๒๕๖๒ 2019-08-07
คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-08-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษ และ ลดวันต้องโทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 2019-08-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-08-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2019-08-06
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร สู่คุมประพฤติ 4.0 2019-08-05
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-02
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-08-01
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-08-01
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-08-01
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-08-01
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติและปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 2019-07-30
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 2019-07-30
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 2019-07-30
สคป.ลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความรู้ คู่่ความสุขสู่ชุมชน 2019-07-30
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-29
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”