รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ใช้ระบบการรายงานตัวผ่านจอภาพ เพื่อชี้แจงเงือนไขการคุมความประพฤติ 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมสร้างสัมพันธภาพตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2020-12-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ปฐมนิเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM และการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อปฏิบัติต่างๆ แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานฯ 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 อาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตสะพานสูง 2020-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนเขตห้วยขวาง ครั้งที่ 5/2563 2020-11-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2020-11-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 4/2563 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตประเวศ 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสวนหลวง 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนในพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 6) 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครสาธารณสุข 35 หัวหมาก 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 4/2563 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนและเครือขาย ภาคประชาสังคม เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 7/2563 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๓ 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ สร้างความผาสุกในองค์กร 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2020-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางกะปิ 2020-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตวังทองหลาง 2020-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติเขตบึงกุ่ม 2020-11-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสำนักงาน 2020-11-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง กรมคุมประพฤติ 2020-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 2020-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-11-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ลงพื้นที่เขตบางพลัด เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการรณรงค์คุมประพฤติใสสะอาดต่อต้านทุจริต 2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตห้วยขวาง 2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตดินแดง 2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสะพานสูง 2020-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตคันนายาว 2020-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2020-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนเขตคันนายาว ครั้งที่ 3/2563 2020-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตบึงกุ่ม 2020-11-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-11-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-11-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดทำแผนการทำงานบริการสังคมประจำปีงบประมาณ 2564 2020-11-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-11-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  2020-11-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่ชุมชนในเขตวังทองหลาง 2020-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ สร้างความผาสุกในองค์กร 2020-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-11-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลลอยกระทง เมาไม่ลอย เมาไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค-ปลอดโควิท 19 2020-11-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ประชุมหารือร่วมกันในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว 2020-10-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-10-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-10-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ สร้างความผาสุกในองค์กร” 2020-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนตุลาคม ๖๓ 2020-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM (ELectronic Monitoring มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference System) 2020-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference System) 2020-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 "ร่วมพิธีบวงสรวงราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช " 2020-10-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2020-10-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM (ELectronic Monitoring)ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-10-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 2020-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาส บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดทำแผนการทำงานบริการสังคมประจำปีงบประมาณ 2564 2020-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 2020-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อพิจารณาประเมินอาสาสมัครคุมประพฤติที่จะครบวาระ 2 ปี 2020-10-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-10-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ 2020-10-16
ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่ ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 2020-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "โรคสมองติดยา" 2020-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ใช้ระบบการรายงานตัวผ่านจอภาพ เพื่อชี้แจงเงือนไขการคุมความประพฤติ 2020-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร 2020-10-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรตค พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะผู้วิจัย โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว สำหรับผู้กระทำผิด ในกระบวนการยุติธรรม 2020-10-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวจากแปลงนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตร เขตบางนา 2020-10-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมหารือแนวทางการใช้ระบบการรายงานตัวผ่านจอภาพเพื่อชี้แจงเงือนไขการคุมความประพฤติ 2020-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ต้อนรับอาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แ มหาวิทยาลัละสวัสดิการสังคมยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2020-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-10-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทมหานคร ๙ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2020-10-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทมหานคร ๙ ร่วมแสดงความเสียใจ และร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัด 2020-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมความรู้มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย 2020-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ 2020-10-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-10-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 2020-09-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 3/2563 2020-09-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน ของบุคลากรในองค์กร 2020-09-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ด้านการจัดเก็บตัวอย่างเส้นผม 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2020-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานค ๙ มอบทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2020-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มอบสื่อประชาสัมพันธ์ งานคุมประพฤติและโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2020-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการตรวจสารเสพติดของผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 2020-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "ทักษะการปฏิเสธ" 2020-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2020-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-09-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2020-09-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2020-09-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทมหานคร ๙ ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ และแจ้งแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-09-02
สำนักงานคุมประพฤติมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-02
สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรายงานตัวออนไลน์ต่อพนักงานคุมประพฤติตามคำสั่งศาล 2020-09-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดให้บุคลากร ของสำนักงานฯ เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้ 2020-09-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-09-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่ทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ 2020-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ 2020-08-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-08-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ 2020-08-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาส บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-08-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง ครั้งที่ 3/2563 2020-08-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและ ประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติแก่คณะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2020-08-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก แก่บุคลากรของสำนักงานฯ 2020-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เข้าร่วมโครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น เข้าเยี่ยมผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 2020-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมเวทีสาธารณะ “คดีบอสยุติธรรมหรืออยุติธรรม” 2020-08-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะคดีบอสยุติธรรมหรือธรรม-ยุติ 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น เข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สาธิต ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์ 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2020-08-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ รับประทานกลางวันร่วมกัน ภายใต้กิจกรรม ฯ “ มื้อเที่ยงสร้างสุข ” 2020-08-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 2020-08-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมกับศาลอาญา กรมคุมประพติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดกิจกรรมทำงานแทนค่าปรับ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมกิจกรรมทำงานแทนค่าปรับ ถวายเป็นพระราชกุศล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "โรคสมองติดยา" 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-08-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-08-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-08-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-08-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-08-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-08-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “ค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ฐานความผิด ขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน"วันรพี" 7 สิงหาคม 2563 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เป็นตัวแทนวางพวงหรีดเคารพศพและร่วมไว้อาลัยอดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม(จิตอาสา) 2020-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิกรรมอบรมความรู้ "พลังธรรม พลังชีวิต" 2020-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสามัญประจำปี 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานฌาปนกิจ นางอรุณ ใจหลัก อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตห้วยขวาง 2020-07-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความเสียใจและฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางอรุณ ใจหลัก อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตห้วยขวาง 2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 2020-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมพิธีถวายพระพร ฯ 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน ของบุคลากรในองค์กร 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 2/2563 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม(จิตอาสา) 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญแก่ครอบครัวบุคลากรของสำนักงานฯ 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "สัมพันธภาพในครอบครัว" 2020-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมสัมมนา 2020-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2020-07-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร. 2020-07-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ แสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2020-07-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ(วันที่ 28 กรกฎาคม 2563) 2020-07-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2020-07-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรม สร้างงานสร้างอาชีพ 2020-07-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางกะปิ ครั้งที่ 1/2563 2020-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2020-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 2020-07-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานเรือนจำส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ (พัก-ลด) กลับเรือนจำ กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 2020-07-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-07-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 2020-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2020-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2020-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2020-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เยี่ยมประธานอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสวนหลวง 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดโครงการทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ “บึงในฝันสวรรค์บางนา ” 2020-07-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตคันนายาว ครั้งที่ 1/2563 2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 2/2563 2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ด้านอาชีพ 2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสวนหลวง 2020-06-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานงานกับสำนักงานเขตในพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสานความร่วมมือให้เป็นหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม และการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม อบรมความรู้ป้องกันการเสพซ้ำ 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง (ศป.ปส.เขตห้วยขวาง) ครั้งที่ 2/2563 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตประเวศ 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตพระโขนง 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ“คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานงานเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ 2020-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ“คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ รับมอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบจากประธานอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพระโขนง 2020-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2563 2020-06-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2020-06-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ“คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "การใช้ชีวิตในสถานการณ์โควิด-19" 2020-06-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-06-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรม “ มื้อเที่ยงสร้างสุข” 2020-06-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19” 2020-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-06-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ “๒๕ วัน กับโครงการ ปันรักปันสุข” 2020-06-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะ 2020-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนพัฒนาศาลาลอย เขตประเวศ และพบปะอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสวนหลวง 2020-06-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 2020-06-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-06-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2020-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "ผลกระทบจากการดื่มแล้วขับ" 2020-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ“ปลูกผักสวนครัวในขวดพลาสติก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 2020-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระโขนง 2020-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-05-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2020-05-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ 2020-05-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมกิจกรรม คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด- 19 2020-05-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดเข้าร่วมโครงการ"ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2020-05-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เยี่ยมและให้กำลังอาสาสมัครคุมประพฤติค 2020-05-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานงานเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ 2020-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 2020-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2020-05-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-05-21
อาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบถุงยังชีพผู้อุปการะ 2020-05-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานงานเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ 2020-05-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานฯ 2020-05-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรม“ปันรักปันสุข"  2020-05-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานงานเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ 2020-05-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เป็นประธานงานฌาปนกิจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-05-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1, 3,6,7,8 และ 11 เรื่องการใช้พื้นที่อาคาร คุมประพฤติ(เดิม) เป็นที่ทำการสำนักงานคุมประพฤติเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัดและประโยชน์ราชการ 2020-04-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2020-04-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทีมผู้บริหารสำนักงาน 2020-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ต้อนรับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-04-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านสำนักงานคุมประพฤติ 2020-04-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 .ให้การต้อนรับนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-04-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2020-04-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 2020-04-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรม “คป.กท.2 ร่วมใจ ต้านภัย โรคโควิท” 2020-03-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพระโขนง 2020-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านยาเสพติด 2020-03-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2020-03-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดเขตบางนา ครั้งที่ ๒//๒๕๖๓ 2020-03-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำกระเช้าเข้าเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ตรวจวัดคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ 2020-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-03-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมทีมบริหารสำนักงานฯ 2020-03-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2020-03-17
อาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ 2020-03-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับพันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม กิจกรรม “สัปดาห์ทำความดี เพื่อสังคม” 2020-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม"เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ รณรงค์ป้องกัน ไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ สายพันธ์ใหม่โควิท 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๘ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๙ ปี 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี 2020-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2020-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสะพานสูง (ศป.ปส.เขตสะพานสูง) ครั้งที่ 1/2563 2020-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-03-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2020-03-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2020-03-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับลดอุบัติเหตุทางถนน 2020-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ “การปฐมนิเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2020-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับลดอุบัติเหตุทางถนน 2020-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าเยี่ยมประธานอาสาสมัครคุมประพฤติเขตหนองจอก 2020-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-03-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมตามโครงการ "อาสาจราจร" 2020-03-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส สถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๘ ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๙ ปี 2020-03-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2020-03-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-03-03
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2020-03-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ 2020-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ“การปฐมนิเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2020-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2020-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 2020-02-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-02-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2020-02-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ “การปฐมนิเทศสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับนายประกันคดีตรวจพิสูจน์ ” 2020-02-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตประเวศ 2020-02-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “ยุติธรรมใส่ใจ ห่วงใยวัยใสในวัยเรียน” ณ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานค 2020-02-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ 2020-02-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-02-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด(เฉพาะด้าน) 2020-02-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “ยุติธรรมใส่ใจ ห่วงใยวัยใสในวัยเรียน” 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ “การปฐมนิเทศสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับนายประกันคดีตรวจพิสูจน์ ” 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ“การปฐมนิเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ"โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2020-02-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-02-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมโครงการจิตอาสา“เราทำความดีด้วยใจ” Big Cleaning Day เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพ.ศ.2563 2020-02-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-02-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2020-02-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-02-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “หนึ่งคนให้สามคนรับ” 2020-02-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2020-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชุมชน 2020-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมตามโครงการ "อาสาจราจร" 2020-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2563 2020-02-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโอกาสใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 2020-02-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2020-02-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2020-02-03
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2020-02-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมโครงการ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 2020-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2020-01-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการทักษะชีวิต “กิจกรรม Walk rally” 2020-01-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ “การปฐมนิเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2020-01-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2020-01-28
ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบเงินทุนสงเคราะห์ในการประกอบอาชีพ 2020-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ “การปฐมนิเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ 2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ” 2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการการปฐมนิเทศสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับนายประกันคดีตรวจพิสูจน์ ” 2020-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 1/2563 2020-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2020-01-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-01-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-01-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-01-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2020-01-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความธรรมะ หัวข้อ "ธรรมะกับการทำงาน" 2020-01-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ประสานความร่วมมือโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 2020-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ 2020-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ส่งมอบความสุขให้น้องๆ 2020-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมตามโครงการ "อาสาจราจร" 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2020-01-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-01-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-01-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2020-01-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-01-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมด่านบริการประชาชน 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมสามีของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันรณรงค์อุบัติเหตุ 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1 ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย ภาคีเครือข่าย พิธีปล่อยแถวรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และจุดบริการประชาชน ณ. สถานีขนส่งรถตู้โดยสารสายใต้(เก่า) 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” 2019-12-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง (ศป.ปส.เขตห้วยขวาง) ครั้งที่ 1/2563 2019-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ร่วมกิจกรรม เปิดเวทีสาธารณะ เมาแล้วขับรวยก็ไม่รอด (คุก) 2019-12-19
นายมานิตย์ แก้วโสพรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางกอกน้อย 2019-12-19
นายมานิตย์ แก้วโสพรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 บรรยายให้ความรู้ผู้ต้องขังโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2019-12-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-12-19
นายมานิตย์ แก้วโสพรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตทวีวัฒนา 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตดินแดง ครั้งที่ 1/2563 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ลดอุบัติเหตุทางถนน 2019-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 1/2563 2019-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-12-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-12-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-12-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-12-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม "โรคสมองติดยา" 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี ด้วยหัวใจ 2019-12-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-12-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมตามโครงการ "อาสาจราจร" 2019-12-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2019-12-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-12-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-04
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-12-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ณ ห้องประชุมชีวิตใหม่ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารสื่อสารที่ 1 2019-12-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และครอบครัว 2019-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรของสำนักงานฯ 2019-11-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-11-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2019-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 6/2562 2019-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตคันนายาว 2019-11-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-11-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2019-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2019-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่ง ผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ในงานสืบเสาะและพินิจ 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลลอยกระทง ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลลอยกระทง ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-11-08
อาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" 2019-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-11-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมตามโครงการ "อาสาจราจร" 2019-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนพัฒนาศาลาลอย 2019-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชุมชน 2019-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-11-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับเขตบางพลัด 2019-10-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “จัดประชุมบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน” 2019-10-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4เข้าร่วมกิจกรรม อิ่มอุ่นยามเช้า 2019-10-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 2019-10-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม โครงการรณงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ONE 2019-10-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-10-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติเรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติเรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสำนักงานฯ 2019-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมโครงการส่งเสริมความเข้ม 2019-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 2019-10-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมโครงการร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปัญหายาเสพติด ของเด็กและเยาวชน 2019-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 2019-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ให้การต้อนรับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย “PROBATION 4.0 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-10-16
อาสาสมัครคุมประพฤติเข้าพบแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการ “จัดทำแผนการคุมความประพฤติโดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ” 2019-10-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ จัดประชุมบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน สู่ PROBATION4.0” 2019-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-10-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-10-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-10-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-10-08
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-10-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-10-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-10-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสัญจรเพื่อจัดทำแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-09-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-09-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-09-23
สคป.กท.4 จัดกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-09-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-09-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-09-19
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-09-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมรับเสด็จและเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมโครงการบึงในฝัน สวรรค์บางนา 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอาสาจราจร 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-09-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-09-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตคันนายาว ครั้งที่ 4/2562 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 4/2562 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมคืนความสุขสู่ชุมชน 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมงานวันต่อต้านตอร์รัปชัน ๒๕๖๒ 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-09-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2 2019-09-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมอาสาจราจร 2019-09-04
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์ 2019-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-09-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการค่ายจริยธรรม 2019-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจรที่ควรรู้ ครั้งที่ 2/2562 2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ PROBATION 4.0” 2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเวทีสาธารณะกล้องหน้ารถ อุปกรณ์มาตรฐาน ? 2019-08-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ได้จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม โครงการรณงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ON 2019-08-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 2019-08-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตประเวศ 2019-08-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-08-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตดินแดง 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตวังทองหลาง ครั้งที่ 4/2562 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "อบรมปฐมนิเทศ 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรร big cleaning Day 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “กิจกรรมด้านการปลูกฝังอุดมการณ์ ” 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “กิจกรรมด้านการปลูกฝังอุดมการณ์ ” 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 “จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ สู่ PROBATION 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 ” 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-08-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ครั้งที่ 3/2562 2019-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-08-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-08-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ครั้งที่ 4/2562 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการฝึกอบรมการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 5 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอาสาจราจร 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"กฎหมายจราจร" 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ ทางกฏหมายแก่ประชาชน 2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตห้วยขวาง ครั้งที่ 4/2562 2019-08-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นยางนา 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จัดโครงการรวมพลังอาสาทำดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมอาสาจราจร 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เยี่ยมและให้กำลังอาสาสมัครคุมประพฤติค 2019-08-05
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-08-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-08-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "อบรมป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-08-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 2019-07-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดอบรมความรู้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะพนักงานคุมประพฤติ เพิ่มขีดสมรรถนะและมาตราฐานก้าวสู่ “PROBATION 4.0” ครั้งที่ 2 /2562 2019-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2019-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2019-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ “จัดทำแผนการคุมความประพฤติโดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ” 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวช 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์(To benumber one ) 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-23
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมความรู้การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติ” 2019-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑จัดอบรมความรู้ โทษภัยของแอลกอฮอล์ การกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2019-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถ้มภ์ 2019-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวช 2019-07-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-07-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2562 “เข้าพรรษางดดื่ม พักตับลดอุบัติเหตุ” 2019-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-07-15
ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2019-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 2019-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 2019-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 2019-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการอบรมความรู้ด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ หัวข้อ "เข้าพรรษาพาสุข" 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ เข้าร่วมประชุม เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ให้การต้อนรับและOrientation ถ่ายทอดกระบวนงานคุมประพฤติให้กับนักศึกษาทุนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ) 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักเรียนทุน ก.พ. 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-07-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นยางนา ต้นไม้ของพระราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ 2019-07-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เตรียมความพร้อมตามโครงการ อาสาจราจร 2019-07-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพี่สอนน้อง เรื่อง “การสืบเสาะและพินิจ” 2019-07-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"กฎหมายจราจร" 2019-07-02
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 3/2562 2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดการอบรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์กรณีปล่อยตัวชั่วคราวและผู้ประกัน 2019-06-27
๏ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก๏ 2019-06-27
๏ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก๏ 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ก้าวสู่ “ SMART OFFICER” 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและเข้าประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านยาเสพติด 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าเยี่ยมคาราวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและเข้าประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปภัมภ์ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯผู้กระทำผิด ซึ่งเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"ทักษะการปฏิเสธ" 2019-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตดินแดง 2019-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะทำงาน ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟู 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างคน สร้างงานสร้างอาชีพ 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีที่ 56 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ครั้งที่ 3/2562 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ มุ่งสู่คุมประพฤติ ๔.๐ 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 5/2562 2019-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสม ครั้งที่ 4 2019-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"กฎหมายใกล้ตัว" 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมฯและต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ เรื่อง ความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ : สิทธิลูกหลานไทยที่ต้องคุ้มครอง ครั้งที่ 2/2562 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตคันนายาว ครั้งที่ 3/2562 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตวังทองหลาง ครั้งที่ 3/2562 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติฯ ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย PROBATION 4.0 “การสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน” 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตห้วยขวาง ครั้งที่ 3/2562 2019-06-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-06-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการฝึกอบรมการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 4 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-06-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรีในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง 2019-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2019-06-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 2019-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายความรู้พร้อมนำชมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน แก่คณะศึกษาดูงานต่างประเทศ 2019-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2019-05-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "โรคสมองติดยา" 2019-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-05-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-05-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2019-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผู้ต้องขังตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย รุ่น 2 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" (ปลูกต้นไม้) 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในทัณฑสถานระบบปิด 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ “จัดทำแผนการคุมความประพฤติโดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ” 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-05-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "สุราผลร้ายต่อร่างกาย" 2019-05-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑จัดอบรมความรู้ โทษภัยของแอลกอฮอล์ การกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-05-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบึงกุ่ม 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอยรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-05-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 2019-05-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ จัดประชุมบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน 2019-05-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2019-05-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-05-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ 2019-05-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-05-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ งาน UN GLOBAL ROAD SAFETY WEEK ครั้งที่ 5 2019-05-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "อาสาจราจร" 2019-05-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯผู้กระทำผิด 2019-05-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2019-05-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสม 2019-05-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 4/2562 2019-05-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและมอบนโยบายการทำงานรวมทั้งมอบหมายการปฏิบัติราชการแก่บุคลากร 2019-05-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและ มอบนโยบายการทำงานรวมทั้งมอบหมายการปฏิบัติราชการ แก่บุคลากร 2019-05-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มอบเงินทำบุญและแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-04-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "โรคสมองติดยา" 2019-04-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ เมาชนคนตาย สังคมไทยจะเอายังไง? 2019-04-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-04-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-04-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-04-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-04-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตบึงกุ่ม 2019-04-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตบึงกุ่ม 2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมมาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย 2019-04-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมมาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย 2019-04-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-04-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-04-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2019-04-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2019-04-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 2019-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 2019-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2019-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการคุมประพฤติ ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2019-04-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ครั้งที่ 14 2019-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 รับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-04-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-04-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “มอบทุนประกอบอาชีพค้าขายปลาไข่ชุปแป้งทอดน้ำสลัด” 2019-04-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-04-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมลงนามในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจร 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจร 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมความประพฤติอบรมความรู้/ศึกษาดูงาน 2019-04-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ครั้งที่ 2/2562 2019-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง“ROAD SAFETY: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา” 2019-03-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการฝึกอบรมการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 3 2019-03-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-03-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสม 2019-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 3/2562 2019-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2019-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-03-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับนักโทษ 2019-03-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-03-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2019-03-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-03-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม “การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ” 2019-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม “การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ” 2019-03-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-03-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี 15 มีนาคม 2562 2019-03-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 27 ปี 2019-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการฝึกอบรมการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 2 2019-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ให้การสงเคราะห์ด้านอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชาสัมพันธ์การใช้ E M 2019-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชุมชน 2019-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2019-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสม 2019-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 2/2562 2019-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการอบรมความรู้การป้องกันการเสพซ้ำ 2019-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการอบรมความรู้ เรื่อง “กฎหมายจราจรที่ควรรู้” 2019-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2019-03-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-03-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการฝึกอบรมการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 1 2019-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามช่วยเหลือผู้เสพผู้ติด 2019-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 2019-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2019-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-02-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2019-02-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการ"โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-02-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมพิธีทำบุญ 2019-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 2019-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-02-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตบางกะปิ 2019-02-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-02-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-02-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-02-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โครงการ "อาสาจราจร" 2019-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นจิตสำนึกเพิ่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-02-11
สคป.กท.4 จัดกิจกรรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ภารกิจคุมประพฤติ 2019-02-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-02-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-02-07
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-02-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ 2019-02-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ 2019-02-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-02-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-02-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าทำงาน ณ สถานประกอบการ พี.เค.ดี. ฟู้ดส์ ฯ 2019-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติการสนทนาสร้างแรงจูงใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยพนักงานคุมประพฤติ 2019-01-31
2019-01-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดโครงการรวมพลังชุมชนก้าวพ้นปัญหายาเสพติด ครั้งที่ ๘ 2019-01-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2019-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2562 2019-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2019-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2019-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ 2019-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2019-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-01-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-01-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-01-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ตามโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานฌาปนกิจ นางสี หลาวเพ็ชร มารดา นางเกษร อินทนิลอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตวังทองหลาง 2019-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมขอพรให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 2019-01-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ จัดโครงการรณรงค์รักษาวินัยจราจร 2019-01-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-01-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-01-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ 2019-01-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ อบรมความรู้ด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การทำปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ" 2019-01-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ไปเป็นอาสาจราจร 2019-01-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ -ขับเคลื่อนนโยบายตามแผนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 2019-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 1/2562 2019-01-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2019-01-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-01-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-01-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-01-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-01-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน ณ วัดทองสัมฤทธิ์ 2019-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล(Digital service) 2019-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นจิตสำนึกเพิ่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างสุข ปันยิ้ม 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการสร้างแรงขับ.....ปรับความคิด 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมเวทีสาธารณะ เรื่อง “ความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ :สิทธิลูกหลานไทยที่ต้องคุ้มครอง” 2019-01-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุราที่ศาลแขวงพระนครเหนือ กำหนดเงื่อนไขให้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM 2019-01-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุรา ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ กำหนดเงื่อนไขให้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM 2019-01-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ“ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์หลังปล่อย และศูนย์แคร์ แก่ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในเดือนมกราคม 2562 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมมอบหนังสือผ่านการฟื้นฟูฯ 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันรณรงค์อุบัติเหตุ 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ“ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เยี่่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโส 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างสุข ปันยิ้ม 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และหน่วยบริการประชาชน 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการสร้างแรงขับ.....ปรับความคิด 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2018-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "สร้างสุข ปันยิ้ม" 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตบางกะปิ ครั้งที่ 1/2562 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตสะพานสูง ครั้งที่ 1/2562 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตบึงกุ่มครั้งที่ 1/2562 2018-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ 2018-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตห้วยขวาง ครั้งที่ 1/2562 2018-12-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมสร้างสุข ปันยิ้ม 2018-12-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์หลังปล่อย และศูนย์แคร์ แก่ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในเดือนมกราคม 2562 2018-12-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคม โครงการ "อาสาจราจร" 2018-12-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2018-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "ผลกระทบจากการดื่มแล้วขับ" 2018-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2018-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2018-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและทำงานบริการสังคม 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 9/2561 2018-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2018-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีกล่าวปฏิญาณตนและมอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และครอบครัว 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์หลังปล่อย และศูนย์แคร์ แก่ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในเดือนธันวาคม 2561 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซึ่งเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2018-11-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-11-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2018-11-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-11-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 2018-11-23
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ลอยกระทงเมาไม่ลอย เมาไม่ขับ 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการ “ลอยกระทงเมาไม่ลอย เมาไม่ขับ” 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 จัดอบรมกฎหมายจราจรและวินัยจราจร ครั้งที่ 1/2562 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติฯ 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดบำรุงรื่น 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม เรื่อง ดุลยภาพของชีวิต 2018-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2018-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2018-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการ RUN FOR KIDS (วิ่งเด็กหมวก) 2018-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตคลองสามวา 2018-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2018-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 2018-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯ ไปเป็น อาสาจราจร 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และครอบครัว 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางกะปิ 2018-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมกลุ่ม 2018-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตดินแดง 2018-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๙ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสามัครคุมประพฤติ 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในโอกาสที่บุคลากรของสำนักงานฯ ได้บรรจุเข้ารับราชการ 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตวังทองหลาง 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ อบรมกฎหมายจราจร 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ บูรณาการประสานการทำงานร่วมกับโรงเรียนอุปภัมถ์ 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตมีนบุรี 2018-11-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสะพานสูง 2018-11-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตคันนายาว 2018-11-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม โครงการอาสาจราจร 2018-11-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯ ศึกษาดูงาที่โรงพยาบาลนพรัตนฯ 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ให้คำปรักษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบึงกุ่ม 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติ6 จัดประชุมสำนักงานประจำปีงบประมาณ2562 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมกฎหมายจราจร 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตห้วยขวาง 2018-11-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและให้หลักคิดแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน 2018-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ร่วมกิจกรรม “ฮาโลวีน ปาร์ตี้ หยุดผีดื่มแล้วขับ” 2018-10-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ยินดีกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2018-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับเขตบางกอกน้อย 2018-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันตักบาตรเทโวโรหณะ 2018-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2018-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกับโรงพยาบาลคลองสามวา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “ทำดีเพื่อชุมชน” 2018-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลือนนโยบายพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Probation 2018-10-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม โครงการรณงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ONE 2018-10-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2018-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2018-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่ 2018-10-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-10-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “จัดประชุมบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 2018-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมเวทีเสวนาศาลจราจรกับสังคมไทย 2018-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ร่วมถวายความอาลัยและตั้งจิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 2018-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-10-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-10-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “SMART PROBATION” สร้างคนสู่มาตรฐานงาน 2018-10-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ในโอกาสที่บุคลากรของสำนักงาน ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 2018-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 9/2561 2018-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม อาสาจราจร 2018-10-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-10-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2018-10-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “จัดประชุมกลุ่มคุมคว