รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ให้การต้อนรับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย “PROBATION 4.0 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-10-16
อาสาสมัครคุมประพฤติเข้าพบแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการ “จัดทำแผนการคุมความประพฤติโดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ” 2019-10-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ จัดประชุมบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน สู่ PROBATION4.0” 2019-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-10-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-10-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-10-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-10-08
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-10-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-10-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-10-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสัญจรเพื่อจัดทำแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-09-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-09-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-09-23
สคป.กท.4 จัดกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-09-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-09-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-09-19
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-09-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมรับเสด็จและเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมโครงการบึงในฝัน สวรรค์บางนา 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอาสาจราจร 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-09-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-09-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตคันนายาว ครั้งที่ 4/2562 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 4/2562 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมคืนความสุขสู่ชุมชน 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมงานวันต่อต้านตอร์รัปชัน ๒๕๖๒ 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-09-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2 2019-09-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมอาสาจราจร 2019-09-04
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์ 2019-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-09-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการค่ายจริยธรรม 2019-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจรที่ควรรู้ ครั้งที่ 2/2562 2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ PROBATION 4.0” 2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเวทีสาธารณะกล้องหน้ารถ อุปกรณ์มาตรฐาน ? 2019-08-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ได้จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม โครงการรณงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ON 2019-08-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 2019-08-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตประเวศ 2019-08-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-08-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตดินแดง 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตวังทองหลาง ครั้งที่ 4/2562 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "อบรมปฐมนิเทศ 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรร big cleaning Day 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “กิจกรรมด้านการปลูกฝังอุดมการณ์ ” 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “กิจกรรมด้านการปลูกฝังอุดมการณ์ ” 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 “จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ สู่ PROBATION 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 ” 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-08-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ครั้งที่ 3/2562 2019-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-08-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-08-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ครั้งที่ 4/2562 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการฝึกอบรมการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 5 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอาสาจราจร 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"กฎหมายจราจร" 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ ทางกฏหมายแก่ประชาชน 2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตห้วยขวาง ครั้งที่ 4/2562 2019-08-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นยางนา 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จัดโครงการรวมพลังอาสาทำดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมอาสาจราจร 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เยี่ยมและให้กำลังอาสาสมัครคุมประพฤติค 2019-08-05
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-08-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-08-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "อบรมป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-08-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 2019-07-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดอบรมความรู้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะพนักงานคุมประพฤติ เพิ่มขีดสมรรถนะและมาตราฐานก้าวสู่ “PROBATION 4.0” ครั้งที่ 2 /2562 2019-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2019-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2019-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ “จัดทำแผนการคุมความประพฤติโดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ” 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวช 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์(To benumber one ) 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-23
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมความรู้การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติ” 2019-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑จัดอบรมความรู้ โทษภัยของแอลกอฮอล์ การกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2019-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถ้มภ์ 2019-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวช 2019-07-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-07-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2562 “เข้าพรรษางดดื่ม พักตับลดอุบัติเหตุ” 2019-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-07-15
ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2019-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 2019-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 2019-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 2019-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการอบรมความรู้ด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ หัวข้อ "เข้าพรรษาพาสุข" 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ เข้าร่วมประชุม เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ให้การต้อนรับและOrientation ถ่ายทอดกระบวนงานคุมประพฤติให้กับนักศึกษาทุนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ) 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักเรียนทุน ก.พ. 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-07-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นยางนา ต้นไม้ของพระราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ 2019-07-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เตรียมความพร้อมตามโครงการ อาสาจราจร 2019-07-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพี่สอนน้อง เรื่อง “การสืบเสาะและพินิจ” 2019-07-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"กฎหมายจราจร" 2019-07-02
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 3/2562 2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดการอบรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์กรณีปล่อยตัวชั่วคราวและผู้ประกัน 2019-06-27
๏ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก๏ 2019-06-27
๏ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก๏ 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ก้าวสู่ “ SMART OFFICER” 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและเข้าประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านยาเสพติด 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าเยี่ยมคาราวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและเข้าประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปภัมภ์ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯผู้กระทำผิด ซึ่งเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"ทักษะการปฏิเสธ" 2019-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตดินแดง 2019-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะทำงาน ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟู 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างคน สร้างงานสร้างอาชีพ 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีที่ 56 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ครั้งที่ 3/2562 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ มุ่งสู่คุมประพฤติ ๔.๐ 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 5/2562 2019-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสม ครั้งที่ 4 2019-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"กฎหมายใกล้ตัว" 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมฯและต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ เรื่อง ความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ : สิทธิลูกหลานไทยที่ต้องคุ้มครอง ครั้งที่ 2/2562 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตคันนายาว ครั้งที่ 3/2562 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตวังทองหลาง ครั้งที่ 3/2562 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติฯ ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย PROBATION 4.0 “การสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน” 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตห้วยขวาง ครั้งที่ 3/2562 2019-06-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-06-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการฝึกอบรมการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 4 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-06-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรีในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง 2019-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2019-06-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 2019-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายความรู้พร้อมนำชมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน แก่คณะศึกษาดูงานต่างประเทศ 2019-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2019-05-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "โรคสมองติดยา" 2019-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-05-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-05-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2019-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผู้ต้องขังตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย รุ่น 2 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" (ปลูกต้นไม้) 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในทัณฑสถานระบบปิด 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ “จัดทำแผนการคุมความประพฤติโดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ” 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-05-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "สุราผลร้ายต่อร่างกาย" 2019-05-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑จัดอบรมความรู้ โทษภัยของแอลกอฮอล์ การกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-05-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบึงกุ่ม 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอยรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-05-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 2019-05-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ จัดประชุมบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน 2019-05-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2019-05-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-05-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ 2019-05-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-05-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ งาน UN GLOBAL ROAD SAFETY WEEK ครั้งที่ 5 2019-05-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "อาสาจราจร" 2019-05-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯผู้กระทำผิด 2019-05-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2019-05-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสม 2019-05-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 4/2562 2019-05-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและมอบนโยบายการทำงานรวมทั้งมอบหมายการปฏิบัติราชการแก่บุคลากร 2019-05-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและ มอบนโยบายการทำงานรวมทั้งมอบหมายการปฏิบัติราชการ แก่บุคลากร 2019-05-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มอบเงินทำบุญและแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-04-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "โรคสมองติดยา" 2019-04-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ เมาชนคนตาย สังคมไทยจะเอายังไง? 2019-04-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-04-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-04-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-04-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-04-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตบึงกุ่ม 2019-04-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตบึงกุ่ม 2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมมาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย 2019-04-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมมาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย 2019-04-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-04-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-04-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2019-04-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2019-04-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 2019-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 2019-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2019-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการคุมประพฤติ ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2019-04-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ครั้งที่ 14 2019-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 รับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-04-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-04-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “มอบทุนประกอบอาชีพค้าขายปลาไข่ชุปแป้งทอดน้ำสลัด” 2019-04-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-04-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมลงนามในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจร 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจร 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมความประพฤติอบรมความรู้/ศึกษาดูงาน 2019-04-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ครั้งที่ 2/2562 2019-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง“ROAD SAFETY: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา” 2019-03-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการฝึกอบรมการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 3 2019-03-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-03-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสม 2019-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 3/2562 2019-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2019-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-03-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับนักโทษ 2019-03-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-03-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2019-03-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-03-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม “การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ” 2019-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม “การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ” 2019-03-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-03-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี 15 มีนาคม 2562 2019-03-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 27 ปี 2019-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการฝึกอบรมการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 2 2019-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ให้การสงเคราะห์ด้านอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชาสัมพันธ์การใช้ E M 2019-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชุมชน 2019-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2019-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสม 2019-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 2/2562 2019-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการอบรมความรู้การป้องกันการเสพซ้ำ 2019-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการอบรมความรู้ เรื่อง “กฎหมายจราจรที่ควรรู้” 2019-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2019-03-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-03-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการฝึกอบรมการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 1 2019-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามช่วยเหลือผู้เสพผู้ติด 2019-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 2019-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2019-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-02-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2019-02-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการ"โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-02-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมพิธีทำบุญ 2019-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 2019-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-02-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตบางกะปิ 2019-02-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-02-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-02-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-02-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โครงการ "อาสาจราจร" 2019-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นจิตสำนึกเพิ่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-02-11
สคป.กท.4 จัดกิจกรรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ภารกิจคุมประพฤติ 2019-02-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-02-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-02-07
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-02-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ 2019-02-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ 2019-02-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-02-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-02-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าทำงาน ณ สถานประกอบการ พี.เค.ดี. ฟู้ดส์ ฯ 2019-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติการสนทนาสร้างแรงจูงใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยพนักงานคุมประพฤติ 2019-01-31
2019-01-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดโครงการรวมพลังชุมชนก้าวพ้นปัญหายาเสพติด ครั้งที่ ๘ 2019-01-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2019-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2562 2019-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2019-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2019-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ 2019-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2019-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-01-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-01-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-01-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ตามโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานฌาปนกิจ นางสี หลาวเพ็ชร มารดา นางเกษร อินทนิลอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตวังทองหลาง 2019-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมขอพรให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 2019-01-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ จัดโครงการรณรงค์รักษาวินัยจราจร 2019-01-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-01-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-01-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ 2019-01-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ อบรมความรู้ด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การทำปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ" 2019-01-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ไปเป็นอาสาจราจร 2019-01-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ -ขับเคลื่อนนโยบายตามแผนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 2019-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 1/2562 2019-01-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2019-01-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-01-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-01-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-01-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-01-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน ณ วัดทองสัมฤทธิ์ 2019-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล(Digital service) 2019-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นจิตสำนึกเพิ่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างสุข ปันยิ้ม 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการสร้างแรงขับ.....ปรับความคิด 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมเวทีสาธารณะ เรื่อง “ความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ :สิทธิลูกหลานไทยที่ต้องคุ้มครอง” 2019-01-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุราที่ศาลแขวงพระนครเหนือ กำหนดเงื่อนไขให้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM 2019-01-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุรา ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ กำหนดเงื่อนไขให้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM 2019-01-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ“ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์หลังปล่อย และศูนย์แคร์ แก่ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในเดือนมกราคม 2562 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมมอบหนังสือผ่านการฟื้นฟูฯ 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันรณรงค์อุบัติเหตุ 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ“ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เยี่่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโส 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างสุข ปันยิ้ม 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และหน่วยบริการประชาชน 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการสร้างแรงขับ.....ปรับความคิด 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2018-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "สร้างสุข ปันยิ้ม" 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตบางกะปิ ครั้งที่ 1/2562 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตสะพานสูง ครั้งที่ 1/2562 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตบึงกุ่มครั้งที่ 1/2562 2018-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ 2018-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตห้วยขวาง ครั้งที่ 1/2562 2018-12-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมสร้างสุข ปันยิ้ม 2018-12-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์หลังปล่อย และศูนย์แคร์ แก่ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในเดือนมกราคม 2562 2018-12-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคม โครงการ "อาสาจราจร" 2018-12-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2018-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "ผลกระทบจากการดื่มแล้วขับ" 2018-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2018-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2018-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและทำงานบริการสังคม 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 9/2561 2018-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2018-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีกล่าวปฏิญาณตนและมอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และครอบครัว 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์หลังปล่อย และศูนย์แคร์ แก่ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในเดือนธันวาคม 2561 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซึ่งเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2018-11-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-11-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2018-11-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-11-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 2018-11-23
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ลอยกระทงเมาไม่ลอย เมาไม่ขับ 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการ “ลอยกระทงเมาไม่ลอย เมาไม่ขับ” 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 จัดอบรมกฎหมายจราจรและวินัยจราจร ครั้งที่ 1/2562 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติฯ 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดบำรุงรื่น 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม เรื่อง ดุลยภาพของชีวิต 2018-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2018-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2018-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการ RUN FOR KIDS (วิ่งเด็กหมวก) 2018-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตคลองสามวา 2018-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2018-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 2018-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯ ไปเป็น อาสาจราจร 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และครอบครัว 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางกะปิ 2018-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมกลุ่ม 2018-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตดินแดง 2018-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๙ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสามัครคุมประพฤติ 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในโอกาสที่บุคลากรของสำนักงานฯ ได้บรรจุเข้ารับราชการ 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตวังทองหลาง 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ อบรมกฎหมายจราจร 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ บูรณาการประสานการทำงานร่วมกับโรงเรียนอุปภัมถ์ 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตมีนบุรี 2018-11-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสะพานสูง 2018-11-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตคันนายาว 2018-11-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม โครงการอาสาจราจร 2018-11-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯ ศึกษาดูงาที่โรงพยาบาลนพรัตนฯ 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ให้คำปรักษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบึงกุ่ม 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติ6 จัดประชุมสำนักงานประจำปีงบประมาณ2562 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมกฎหมายจราจร 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตห้วยขวาง 2018-11-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและให้หลักคิดแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน 2018-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ร่วมกิจกรรม “ฮาโลวีน ปาร์ตี้ หยุดผีดื่มแล้วขับ” 2018-10-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ยินดีกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2018-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับเขตบางกอกน้อย 2018-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันตักบาตรเทโวโรหณะ 2018-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2018-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกับโรงพยาบาลคลองสามวา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “ทำดีเพื่อชุมชน” 2018-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลือนนโยบายพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Probation 2018-10-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม โครงการรณงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ONE 2018-10-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2018-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2018-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่ 2018-10-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-10-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “จัดประชุมบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 2018-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมเวทีเสวนาศาลจราจรกับสังคมไทย 2018-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ร่วมถวายความอาลัยและตั้งจิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 2018-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-10-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-10-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “SMART PROBATION” สร้างคนสู่มาตรฐานงาน 2018-10-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ในโอกาสที่บุคลากรของสำนักงาน ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 2018-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 9/2561 2018-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม อาสาจราจร 2018-10-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-10-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2018-10-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “จัดประชุมกลุ่มคุมความประพฤติ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน สู่ความเป็นมืออาชีพ (PROFESSIONAI)” 2018-10-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-10-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-10-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “จัดประชุมกลุ่มคุมความประพฤติ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน สู่ความเป็นมืออาชีพ (PROFESSIONAI)” 2018-10-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “จัดโครงการ Service mind อำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชน และขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องด้วยการนำระบบ CERPOP COPY”มาให้บริการประชาช 2018-10-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าคาราวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และเข้าพบผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ 2018-10-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “เสริมสร้างการมีส่วนร่วม พัฒนากลยุทธ์และขับเคลื่อนการทำงานกับทุกภาคส่วน 2018-10-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-10-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมทีมบริหารของสำนักงานฯ 2018-10-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำ บ้านกึ่งวิถีวัดมณฑป โครงการหลักประกันความปลอดภัยของสังคม 2018-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “จัดประชุมแผนปฎิบัติการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สู่การพัฒนา SMART PROBATION” 2018-09-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2018-09-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-09-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-09-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-09-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2018-09-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 และ 10 ร่วมจัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่ 2018-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 และ 10 ร่วมจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎมายและปัญหายาเสพติด 2018-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน Big Cleaning Day 2018-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "พัฒนาพฤตินิสัยและฝึกอาชีพ" 2018-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกอาชีพ กรมคุมประพฤติ 2018-09-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-09-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกอาชีพ กรมคุมประพฤติ 2018-09-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯไปเป็นอาสาจราจร 2018-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2018-09-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ตามโครงการ"โรงเรียนอุปถัมภ์" 2018-09-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมธรรมะ ตามหลักสูตร ชินนสาสมาธิ 2018-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-09-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-09-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7,9,11,และ 12 จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่ 2018-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7,9,11,และ 12 จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร จากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม งานศพบิดาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 2018-09-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการอบรมความรู้อาสาสมัคร/แกนนำ ประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 2018-09-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2018-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้กล่าวปฏิญาณตนต่อผู้อำนวยการสำนักงานฯก่อนปฏิบัติหน้าที่ 2018-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ น.ส.อาเมเรีย จาคอป หรือ เอมี่ 2018-08-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 2018-08-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2018-08-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2018-08-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-08-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2018-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2018-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-08-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-08-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้“กฎหมายจราจรและวินัยจราจร” 2018-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดอบรมความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่ในสังคมที่ยั่งยืนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ” 2018-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 “จัดอบรมการจัดทำแผนการคุมความประพฤติฯ” 2018-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" เฉลิมพระเกียรติฯ 2018-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด "ทักษะการปฏิเสธ" 2018-08-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม กฎหมายจราจรฯ 2018-08-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมสมัครเป็นประชาชนจิตอาสา โครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 2018-08-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-08-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-08-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ด้วยการบริการตัดผมให้แก่นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-08-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-08-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 สรุปบทเรียน ให้ความรู้ ตลอดจนหลักคิดแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน 2018-08-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ขับเคลื่อนแผนการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกรมคุมประพฤติ 2018-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบที่ 2 ปี 2561 2018-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ปี 2561 2018-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 2018-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2018-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูกคุมฯไปเป็นอาสาจราจร 2018-08-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมธรรมะ 2018-08-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 บรูราการร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัดหน่วยงานภาคีบริการสังคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าร่วมงานเนื่องในวันรพี 2018-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 7/2561 2018-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-07
สคป.กท.4 ร่วมกิจกรรม "วันรพีประจำปี 2561" 2018-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎมายและปัญหายาเสพติด 2018-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าร่วมงาน THAILAND SOCIAL EXPO 2018 และร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ “การดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน” 2018-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมกิจกรรมการปล่อยตัวพักการลงโทษ 2018-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล 2018-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัน เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2018-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 2018-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีทำงานบริการสังคม โครงการ Wang Thonglang Sport Day 2018 2018-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 2018-08-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและให้หลักคิดแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน 2018-08-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมเตรียมความพร้อม โครงการอาสาจราจร 2018-08-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าร่วมเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 2018-07-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดพิธีถวายราชสดุดีพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน) 2018-07-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในโอกาสที่บุคลากรของสำนักงานฯได้บรรจุเข้ารับราชการ,ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติอื่น และไปประกอบอาชีพอื่น 2018-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2018-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมงานเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2561 2018-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2018-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2018-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมโครงการ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ 2018-07-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2018-07-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-07-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน 2018-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 2018-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ ในสังกัดสำนักงานฯ 2018-07-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-07-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-07-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ อบรมความรู้ด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การเพราะเห็ดภูฐาน" 2018-07-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประสานราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามพรบ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 2018-07-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ร่วมกับศาลอาญากรุงเทพใต้และหน่วยงานภาคีเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต 2018-07-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานฌาปนกิจบิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในสังกัดสำนักงานฯ 2018-07-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม "ผลกระทบจากการดื่มแล้วขับ" 2018-07-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-07-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร10 เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 2018-07-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 2018-07-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมมารดาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานฯ 2018-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมรณรงค์งดดื่มสุราเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 2018-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานมหกรรม รวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 2018-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 6/2561 2018-07-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ 2018-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "อาสาจราจร" 2018-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎมายและปัญหายาเสพติด 2018-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม โครงการ "อาสาจราจร" 2018-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-07-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-07-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-07-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร10 เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบป 2018-07-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2018-07-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-07-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-06-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-06-29
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ๒๕๖๑ 2018-06-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-06-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ทำความสะอาดคลองในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2018-06-27
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด กรุงเทพมหานคร 1 2018-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเครือข่าย 50 เมืองทั่วโลก เรื่องโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 2018-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ด้วยการบริการตัดผมให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2018-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกับสำนักงานเขตมีนบุรี จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2018-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2018-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 2018-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมฯและต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 2018-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 2018-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2018-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดคลองในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2018-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-06-25
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 69  2018-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในเวทีสาธารณะตรวจเลือดคนเมาแล้วขับ ใครควรต้องรับผิดชอบ? 2018-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ศึกษาดูงานเรือนจำพิเศษธนบุรี 2018-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับสำนักงานเขตวัฒนา 2018-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2018-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2018-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำบูบตักบาตร 2018-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีที่ 55 2018-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตคันนายาว 2018-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมธรรมะ 2018-06-19
สร้างงาน สร้างอาชีพ 2018-06-19
ปักหมุดและให้บริการประชาชนด้วยระบบCERPOPCopy 2018-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-06-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2018-06-17
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการคุมประพฤติ เรื่อง การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-06-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีทำงานบริการสังคม จัดเตรียมสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ 2018-06-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-06-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-06-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2018-06-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ และให้การสงเคราะห์หลังปล่อยแก่ผู้ต้องขัง 2018-06-14
proactive สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 2018-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2018-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด และพัฒนาระบบรองรับ การคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 2/2561 2018-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-06-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปีพ.ศ.2561 2018-06-11
อาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ 2018-06-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าร่วมอบรมกฎหมายกับศาลอาญากรุงเทพใต้ 2018-06-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2018-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2018-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์“ศูนย์แคร์” (CARE :Center for Assistance to Reintegration and Employment) 2018-06-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี 2018-06-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งอาสาทำความดีร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2018-06-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-06-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 บูรณาการร่วมมือกับเรือนจำพิเศษธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2018-06-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2018-06-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม โครงการ "อาสาจราจร" 2018-06-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 5/2561 2018-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 บูรณาการร่วมกับเรือนจำพิเศษธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2018-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 บูรณาการร่วมกับเรือนจำพิเศษธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2018-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าร่วมอบรมกฎหมายกับศาลแขวงปทุมวัน 2018-06-06
สคป.กท.4 จัดโครงการศึกษาดูงานทัณฑสถานหญิงชลบุรี 2018-06-05
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2018-06-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม กฎหมายทั่วไป และ พรบ.จราจรฯ 2018-06-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์“ศูนย์แคร์” (CARE :Center for Assistance to Reintegration and Employment) 2018-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการของ“ศูนย์แคร์”(CARE :Center for Assistance to Reintegration and Employment) และกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานฯ 2018-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ และให้การสงเคราะห์หลังปล่อยแก่ผู้ต้องขัง 2018-05-31
อาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมพิธีปฏิญาณตนก่อนการปฏบัติหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 “ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2561” 2018-05-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์“ศูนย์แคร์” (CARE :Center for Assistance to Reintegration and Employment) 2018-05-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-05-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมและร่วมทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันวิสาหบูชา 2018-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-05-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-05-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และพัฒนาระบบการคืนคนดีให้สังคม ครั้งที่ 2/2561 2018-05-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง 2018-05-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 “จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา” 2018-05-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมด้วยการบริการตัดผมให้แก่นักเรียน 2018-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2018-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร 2018-05-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนนโยบายสถานที่ราชการปลอดสำเนาเอกสาร 2018-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-05-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-05-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-05-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-05-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-05-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เตรียมขับเคลื่อนห้องสำนวนคดีกลาง 2018-05-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 “ ศูนย์ care สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ” 2018-05-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดอบรมความรู้เรื่อง "โทษภัยของแอลกอฮอล์" ครั้งที่4/2561 2018-05-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2018-05-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ และให้การสงเคราะห์หลังปล่อยแก่ผู้ต้องขัง 2018-05-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำผู้ถูคุมฯทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โครงการ "อาสาจราจร" 2018-05-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2561 2018-05-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมธรรมะ 2018-05-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 อบรมความรู้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกฎหมายเบื้องต้น2/2561 2018-05-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ และให้การสงเคราะห์หลังปล่อยแก่ผู้ต้องขัง 2018-05-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัน เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2018-05-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ร่วมหล่อพระพุทธเมตตา เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ประเทศเยอรมันนี 2018-05-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ 2018-05-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมอบรมธรรมะให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-05-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ 2018-05-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เขตวังทองหลาง นำอาสาทำความดี ทำงานบริการสังคม ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2018-05-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 “ ศูนย์ care สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ” 2018-05-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-05-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-05-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติในประเภทกีฬาแบดมินตัน ชายคู่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬากระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561 2018-05-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและเข้าประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-05-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและเข้าประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-05-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน 2018-05-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-04-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2018-04-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ให้ข้อมูลผู้มาติดต่อและญาติผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2018-04-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดอบรมความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่ในสังคมที่ยั่งยืนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ” 2018-04-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้“การจัดทำแผนการคุมความประพฤติโดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ” 2018-04-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหาร 2018-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ต้อนรับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะ 2018-04-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพแก่บิดาบุคลากรของสำนักงานฯ 2018-04-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-04-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 มอบทุนประกอบอาชีพ 2018-04-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ทำงานบริการสังคมทาสีขอบทางขาว-แดง 2018-04-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2018-04-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2018-04-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน 2018-04-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน 2018-04-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-04-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-04-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ประชุมร่วมกับสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ 2018-04-20
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-04-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมบริการสังคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2561 2018-04-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ควบคุม ดูแล กลุ่มผู้ถูกกคุมความประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุรา ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ กำหนดเงื่อนไขให้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM 2018-04-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ กำหนดเงื่อนไขให้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM  2018-04-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ทำงานบริการสังคมทาสีขอบทางขาว-แดง 2018-04-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ควบคุม ดูแล กลุ่มผู้ถูกกคุมความประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุรา ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ กำหนดเงื่อนไขให้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM 2018-04-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีช่วยปฏิบัติงาน“อาสาจราจร” 2018-04-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีช่วยปฏิบัติงาน“อาสาจราจร” 2018-04-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ช่วยปฏิบัติงาน“อาสาจราจร” 2018-04-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุราแก่สื่อมวลชน 2018-04-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ช่วยปฏิบัติงาน“อาสาจราจร” 2018-04-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมสืบสานประเพณีไทย “จัดพิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานฯ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีช่วยปฏิบัติงาน“อาสาจราจร” 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ร่วมโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ออเจ้าเมาไม่ขับ"  2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการ "ขับขี่ปลอดภัยร่วมลดอุบัติภัยทางท้องถนน" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมปฏิบัติหน้าที่จัดตั้งด่านตรวจค้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีช่วยปฏิบัติงาน“อาสาจราจร” 2018-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีร่วมโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” 2018-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” 2018-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 2018-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของระบบ EM เพื่อรองรับการใช้งานของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2018-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติื เพื่อปลูกจิตสำนึกลดอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 3/2561 2018-04-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-04-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม กฎหมายทั่วไป และ พรบ.จราจรฯ 2018-04-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิคเสนอรายงานต่อศาล 2018-04-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว “ออเจ้าเมาไม่ขับ ร่วมใจลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์” 2018-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2018-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ อบรมความรู้ด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น"การเพาะเห็ดภูฐาน" 2018-03-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-03-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ และให้การสงเคราะห์หลังปล่อยแก่ผู้ต้องขัง 2018-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 แก่สื่อมวลชน 2018-03-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ 2018-03-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีทำบุญสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 26 ปี ประจำปี 2561 2018-03-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 2018-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "26 ปี คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 2018-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ร่วมถวายสังฆทาน เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 26 ปี 2018-03-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าร่วมงานวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมบริการสัมคมเกี่ยวกับพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี วันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2018-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณที่ปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มาเป็นเวลา 25 ปี 2018-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาสมัครคุมประพฤติ ในสังกัดสำนักงานฯ เข้าร่วมงานวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา 2018-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมพิธีทำบุญ ของศาลแขวงพระนครเหนือ 2018-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 2/2561 2018-03-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัดสำนักงานฯ 2018-03-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานภาคีที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2018-03-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1ปลูกป่าเนื่องในวันเกิดกรมคุมประพฤติครบรอบ 26 ปี ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 2018-03-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดเขตทวีวัฒนา 2018-03-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 26 ปี (15 มีนาคม 2561) 2018-03-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้“โทษภัยของแอลกอฮอล์” 2018-03-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้“พื้นฐานเกี่ยวกับยาเสพติด” 2018-03-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2018-03-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานฌาปนกิจมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในสังกัดสำนักงานฯ 2018-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมทีมวิทยากรสืบเสาะและพินิจ (การแสวงหาข้อเท็จจริง) 2018-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1รวมพลังอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติฯ 2018-03-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 บูรณาการด้านสุขภาพร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข30(วัดเจ้าอาม) เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี กรมคุมประพฤติ 2018-03-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-03-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-03-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมเวทีสาธารณะ ทางม้าลาย วิบากกรรมที่คนไทยต้องเผชิญ ใครจะอาสาแก้ 2018-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมเตรียมความพร้อมโครงการ อาสาจราจร 2018-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2018-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2561 2018-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายกับศาลอาญากรุงเทพใต้ 2018-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม กฎหมายทั่วไป และ พรบ.จราจรฯ 2018-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติื 2018-03-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัน เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2018-03-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-03-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเเทพมหานคร 2 ร่วมงานฌาปนกิจบิดาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานฯ 2018-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณพุทธมณฑลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 2018-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับเขตหนองแขม 2018-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานฯ 2018-02-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา 2018-02-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับเขตบางพลัด 2018-02-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และพัฒนาระบบการคืนคนดีให้สังคม ครั้งที่ 1/2561 2018-02-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-02-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด และประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2018-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2018-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อน การบูรณาการร่วมกับเขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่ 2018-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 รวมพลังอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดไผ่เลี้ยง เขตหนองแขม 2018-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 รวมพลังอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2018-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับเขตทวีวัฒนา 2018-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับเขตตลิ่งชัน 2018-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดอบรมความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 2018-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้“การจัดทำแผนการคุมความประพฤติฯ 2018-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมอชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2018-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมธรรมมะ 2018-02-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-02-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 มอบเงินสงเคราะห์ด้านการศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการติดตามผล ภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ 2018-02-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2018-02-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2018-02-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดให้มีบริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่น แก่บุคลากรสำนักงานฯ 2018-02-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-02-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-02-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ 2018-02-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ 2018-02-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ 2018-02-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ให้ข้อมูลผู้มาติดต่อและญาติผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2018-02-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้“ธรรมะพัฒนาทักษะชีวิต” 2018-02-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดโครงการเนื่องในเทศกาลแห่งความรัก 2018-02-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้“กฎหมายจราจรและวินัยจราจร” 2018-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมโครงการ ทำความสะอาดลำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 2018-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-02-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อสังคม" 2018-02-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป และ พรบ. จราจรฯ 2018-02-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบของขวัญแก่บุคลากรของสำนักงานฯ 2018-02-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-02-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-02-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ซึ่งมาศึกษาดูงานการรับ-ส่งประเด็น ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ 2018-02-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ถ่ายทอดตัวชี้วัด และติดตามข้อสังเกตจากการตรวจราชการ งานสอดส่องและงานฟื้นฟูฯ 2018-02-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติื 2018-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดกิจกรรม “ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์” 2018-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 2018-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีม และสร้างความผูกพันในองค์กร 2018-02-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-02-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-02-02
สคป.กท.4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฝึกงานนักศึกษาด้านการให้คำปรึกษาสำหรับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2018-02-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ด้านอาชีพ "ช่างตัดผมชาย" 2018-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE เขตสัมพันธวงศ์ 2018-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2561 2018-01-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้สัมภาษณ์คณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-01-30
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 21  2018-01-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2018-01-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดทำงานบริการสังกลุ่ม "ทำดีเพื่อชุมชน" 24 มกราคม 2561 2018-01-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 24 มกราคม 2561 2018-01-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ร่วมโครงการอบรมการสื่อสารเพื่อสร้างศักยภาพเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ 2018-01-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-01-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-01-26
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 บรรยายพิเศษโครงการอบรมการสื่อสารเพื่อสร้างศักยภาพเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ 2018-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ร่วมโครงการอบรมการสื่อสารเพื่อสร้างศักยภาพเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ 2018-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมบันทึกเทปรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 2018-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงาน อ.ส.ค.รวมใจพบปะสังสรรค์ แข่งขันกีฬา ครั้งที่ 1 2018-01-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2018-01-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ประชุมร่วมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 หารือแผนบูรณาการอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-01-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง ครั้งที่ 1/2561 2018-01-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-01-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-01-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ทำบุญสำนักงานเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 2018-01-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มอบเงินสงเคราะห์การศึกษา แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-01-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา 2018-01-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ให้การต้อนรับเลขานุการกรมคุมประพฤติและผู้แทนกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมบึนทึกเทป รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 2018-01-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ 2018-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะ 2018-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-01-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้ากราบอวยพรและขอพรผู้บริหารกรมคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2018-01-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-01-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 มอบของขวัญ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 2018-01-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 มอบของขวัญ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 2018-01-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries 2018-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-01-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้ากราบอวยพรและขอพรผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2018-01-11
คณะอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries 2018-01-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries 2018-01-11
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าอวยพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2018-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมความรู้กฎหมายแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2018-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-01-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2018-01-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าอวยพรปีใหม่ศาลจังหวัดตลิ่งชัน 2018-01-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2018-01-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 7 สี 2018-01-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2018-01-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 2017-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ให้ข้อมูลการประสานงานเชิงพื้นที่ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 2017-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติทบทวนการปฏิบัติงานฯ 2017-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับเขตทวีวัฒนา 2017-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดเขตบางกอกใหญ่ 2017-12-29
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าอวยพรผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2017-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ร่วมโครงการ"ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์"  2017-12-29
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ"ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์"  2017-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1ขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมคุมประพฤติ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2017-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ร่วมโครงการ"ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์"  2017-12-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ"ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์"  2017-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดเสวนา ให้ความรู้เรื่องผลกระทบของ "เหยื่อ" เมาแล้วขับ 2017-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เขตคันนายาว ครั้งที่ 1/2561 2017-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ร่วมโครงการคุมประพฤติจิตอาสา ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนน 2017-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2017-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร 2017-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 8/2560 2017-12-26
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มอบพวงมาลัย เพื่อแสดงความเคารพและอวยพรประธานและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2017-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เขตดินแดง ครั้งที่ 1/2561 2017-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เขตสะพานสูง ครั้งที่ 1/2561 2017-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เขตบางกะปิ ครั้งที่ 5/2560 2017-12-26
สคป.กท.6 จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2017-12-26
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประ 2017-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ฯ 2017-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม โครงการ ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2017-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 อบรมความรู้เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมฯ 2017-12-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับเรือนจำพิเศษธนบุรี 2017-12-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานฯ 2017-12-23
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2017-12-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561 2017-12-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2017-12-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2017-12-22
ตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 2017-12-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าคารวะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และเข้าพบผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2017-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 1/2561 2017-12-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าคารวะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และเข้าพบผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2017-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 2017-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมจัดทำแผนการคุมความประพฤติฯ 2017-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีฯ 2017-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดเขตทวีวัฒนา 2017-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับเขตตลิ่งชัน 2017-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2017-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวและสนับสนุนโครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร” 2017-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว โครงการ วัฒนธรรมไทยกับความปลอดภัยทางถนน หยุดรถทางม้าลาย 2017-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2017-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2017-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 4/2560 2017-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2017-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2017-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 อบรมยาเสพติด 2017-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องแก่ผู้ปฏิบัติงาน 2017-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โครงการ ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 2017-12-14
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "อาสาจราจร" 2017-12-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดเขตบางพลัด 2017-12-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีร่วมกิจกรรม รวมพลังเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ หยุดความตายบนท้องถนน 2017-12-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดี ร่วมกิจกรรม รวมพลังเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ หยุดความตายบนท้องถนน 2017-12-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2017-12-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2017-12-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ ร่วมเสวนาวิชาการ โครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ ๑๓ 2017-12-07
สคป.กท.4 จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม โครงการ อาสาจราจร 2017-12-06
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม ทำบูญตักบาตร 2017-12-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2017-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2017-12-01
รวมพลังอาสาทำความดี 2017-12-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงาน 2017-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 2017-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ นำอาสาทำความดี ร่วมกิจกรรมประชุมสานพลังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงาน หยุดความตายบนท้องถนน 2017-11-27
สคป.กท.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแปลงนโยบายคุมประพฤติ 2561 ไปสู่การปฏิบัติงาน 2017-11-27
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อสังคม" 2017-11-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2017-11-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2017-11-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 2017-11-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดเขตตลิ่งชัน 2017-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับเขตทวีวัฒนา 2017-11-22
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 2017-11-22
สคป.กท.4 จัดอบรมธรรมะ 2017-11-21
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อสังคม" 2017-11-21
สำนักงานคุมประสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1“จัดทำแผนการคุมความประพฤติโดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ” 2017-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การสถาปนาเขตวังทองหลาง 2017-11-21
สคป.กท.4 ประสานหน่วยงานภาคีส่งผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม 2017-11-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ นำอาสาทำความดีร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2017-11-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ ร่วมเป็นเกียรติในวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2017-11-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ 2017-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2017-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก 2017-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2017-11-17
สคป.กท.6 จัดโครงการอบรมความรู้ "โทษและพิษภัยของแอลกอฮอล์" ครั้งที่ 1/2561 2017-11-16