รูป หัวข้อ วันที่
กรมคุมประพฤติร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นำร่องพัฒนาระบบตรวจสารเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-29
กรมคุมประพฤติติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2020-09-28
กรมคุมประพฤติรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2020-09-25
กรมคุมประพฤติโชว์ผลงานสำคัญ EM ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เพิ่มโอกาสแก่ผู้กระทำผิด 2020-09-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดโครงการฝึกวิชาชีพการทำกาแฟส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-24
กรมคุมประพฤติประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล 2020-09-24
กรมคุมประพฤติติดตามผลอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนใต้ 2020-09-24
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2563 2020-09-24
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563 2020-09-23
กรมคุมประพฤติร่วมงานแถลง “1 ปีของการสร้างสุข ก้าวขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อประชาชน” 2020-09-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง 2020-09-23
กรมคุมประพฤติซักซ้อมแนวทางการคัดกรองจำแนกตามแบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติด 2020-09-23
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมประจำปี 2563 ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด 2020-09-21
กรมคุมประพฤติร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 18 สำนักงานคุมประพฤติสมุทรสาครคว้าแชมป์ ประจำปี 2563 2020-09-18
กรมคุมประพฤติมอบนโยบายวิถีใหม่ สร้างโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้กระทำผิด 2020-09-18
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2020-09-17
กรมคุมประพฤติประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ และถ่ายทอดตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลขององค์กรสู่ระดับบุคคล ครั้งที่ 3/2563 2020-09-17
กรมคุมประพฤติหารือการออกเอกสารหนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติและหนังสือรับรองผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านระบบดิจิทัล 2020-09-16
กรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2563 2020-09-15
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 2020-09-14
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2020-09-14
กรมคุมประพฤติมอบประกาศนียบัตรวิทยากรแกนนำ พร้อมลุยจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2020-09-13
รมว.ยธ. เปิดตัวศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว พร้อมใช้อุปกรณ์ EM เฝ้าติดตามผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมง 2020-09-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการจัดงาน “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-09-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมวิพากษ์ผลการวิจัย “โครงการพัฒนาตัวแบบจำลองเพื่อนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย” 2020-09-10
กรมคุมประพฤติจับมือกับภาคเอกชนเตรียมตำแหน่งงานรองรับผู้เข้าอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น 2020-09-10
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2020-09-09
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” พร้อมสร้างคุณค่างานคุมประพฤติ 2020-09-07
พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รุ่นที่ 4 2020-09-06
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-09-06
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบ 22 ปี สถาบันพระปกเกล้า 2020-09-05
กรมคุมประพฤติเน้นพลังภาคประชาชนขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป 2020-09-03
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ 2020-09-03
กรมคุมประพฤติจัดประชุมการซักซ้อมแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-09-03
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน 2020-09-03
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3/2563 2020-09-02
กรมคุมประพฤติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ภาค 3 2020-09-01
กรมคุมประพฤติจัดประชุมดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) 2020-09-01
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รุ่นที่ 4 2020-08-31
กรมคุมประพฤติร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กระชับมิตร สานสัมพันธ์ สร้างสุข 2020-08-29
พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รุ่นที่ 3 2020-08-29
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวัน “สถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 18 ปี” 2020-08-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบนโยบายพร้อมเสริมพลังในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 2020-08-28
กรมคุมประพฤติพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2020-08-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2020-08-27
กรมคุมประพฤติร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกระทรวงยุติธรรม 2020-08-26
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เตรียมยกร่างระเบียบเพื่อรองรับการนำ EM มาใช้กับผู้รับการตรวจพิสูจน์ 2020-08-25
กรมคุมประพฤติเตรียมเปิดตัว EM พร้อมศูนย์ควบคุมเฝ้าติดตามผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม 2020-08-25
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดระยอง มอบเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมร่วมเปิดโครงการเที่ยวสุขใจ ให้โอกาส ผู้ก้าวพลาดสู่สังคม 2020-08-24
กรมคุมประพฤติเสริมศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2020-08-24
กรมคุมประพฤติพัฒนาวิทยากรแกนนำ เตรียมพร้อมขยายผลค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2020-08-22
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม 2020-08-22
กรมคุมประพฤติสร้างพลังบุคคลต้นแบบโครงการกำลังใจฯ พัฒนาพฤตินิสัยแก่ผู้กระทำผิด 2020-08-22
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี มุ่งเน้นให้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 2020-08-21
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 2020-08-20
กรมคุมประพฤติส่งเสริมศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ 2020-08-20
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2020-08-20
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทาง สังคมดีเด่น 2020-08-20
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาสาสมัคร ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 2020-08-19
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2020-08-19
กรมคุมประพฤติร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ วางแนวทางและการปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาดที่ต้องใส่อุปกรณ์ EM 2020-08-19
กรมคุมประพฤติส่งเมาขับเข้าค่ายปรับพฤติกรรมแบบเข้มข้น 2020-08-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง กรมคุมประพฤติ 2020-08-19
กรมคุมประพฤติหารือร่วมกับเลขาธิการศาลยุติธรรม นำอุปกรณ์ EM มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ 2020-08-19
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2020-08-18
กรมคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 2020-08-18
กรมคุมประพฤติขยายผลค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ 2020-08-17
พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รุ่นที่ 2 2020-08-15
กรมคุมประพฤติชูอุปกรณ์ EM ควบคุมผู้กระทำผิด พร้อมพัฒนาพฤติกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคม 2020-08-14
กรมคุมประพฤติเตรียมนำอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นเครื่องมือในการคืนคนดีสู่สังคม 2020-08-13
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับศาลอาญา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2020-08-11
กรมคุมประพฤติเตรียมใช้อุปกรณ์ EM เสริมประสิทธิภาพงาน 2020-08-11
กรมคุมประพฤติจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-11
กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี 2020-08-11
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 2020-08-10
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2020-08-10
กรมคุมประพฤติเน้นการสร้างคนและกลไกเพื่อแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 2020-08-10
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมบุคลากรใช้อุปกรณ์ EM ช่วยแก้ปัญหาคนล้นคุก 2020-08-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมเสริมพลัง อ.ส.ค. และยกระดับบ้านกึ่งวิถีทั่วประเทศ 2020-08-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานปิดโครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 1 2020-08-08
พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รุ่นที่ 1 2020-08-08
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 2020-08-07
กรมคุมประพฤติจัดค่ายปรับพฤติกรรมเมาขับแบบเข้มข้น 2020-08-06
กรมคุมประพฤติร่วมอภิปราย งานยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ชูภาคประชาชนเป็นหุ้นส่วนสำคัญของงานคุมประพฤติ 2020-08-06
กรมคุมประพฤติเอาจริง! ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับเข้าค่ายปรับพฤติกรรมแบบเข้มข้น 2020-08-06
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมบุคลากรนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อม 2020-08-06
กรมคุมประพฤติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2020-08-04
กรมคุมประพฤตินำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 2020-08-04
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่อง 2020-08-03
กรมคุมประพฤติประชุมให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อการพัฒนาองค์กร 2020-08-03
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว 2020-08-03
กรมคุมประพฤติเดินหน้าเตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์ EM 1 กันยายนนี้! 2020-07-31
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2020-07-31
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนิทรรศการตามแนวพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ 2020-07-30
กรมคุมประพฤติประชุมร่วมกับศาลอาญาเตรียมพร้อมขับเคลื่อนมาตรการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-07-29
กรมคุมประพฤติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ภาค 6 2020-07-28
กรมคุมประพฤติ และรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เยี่ยมชม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ เล็งช่วยแก้ปัญหายาเสพติด 2020-07-28
กรมคุมประพฤติร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2020-07-24
กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณาแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 2020-07-24
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-24
กรมคุมประพฤติร่วมอภิปราย “งานยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” สร้างโอกาสให้การยอมรับ คืนคนดีสู่สังคม 2020-07-22
กรมคุมประพฤติจัดประชุมดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) 2020-07-22
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายเรื่องนิรภัยภาคพื้นกับความมั่นคงปลอดภัยในมิติทางสังคม 2020-07-22
กรมคุมประพฤติพิจารณาแนวทางการนำ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2020-07-21
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-07-21
กรมคุมประพฤติจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2020-07-21
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU ในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ 2020-07-20
กรมคุมประพฤติเร่งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-07-20
กรมคุมประพฤติจัดงานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2020-07-20
กรมคุมประพฤติร่วมงาน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 2020-07-20
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนมาตรการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 2020-07-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ติดตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม พร้อมมอบโล่แก่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2020-07-17
กรมคุมประพฤติจับมือกระทรวงสาธารณสุขเตรียมขยายผลส่งผู้กระทำผิดคดีเมาขับเข้าค่ายบำบัดสุราแบบเข้มข้น 2020-07-17
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสำนักงาน กสทช. 2020-07-16
กรมคุมประพฤติส่งเสริมจริยธรรมและวินัยที่ดีในงานราชการวิถีใหม่ 2020-07-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง 2020-07-15
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยาย “การคุมประพฤติกับงานยาเสพติด” ในกิจกรรม “นพอ. วัยใส ห่างไกลยาเสพติด” 2020-07-15
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมชี้แจงแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ 2020-07-15
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ พร้อมขยาย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” 7 จังหวัด 2020-07-15
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2020-07-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดกระบี่มอบนโยบายคืนคนดีสู่สังคม พร้อมสนับสนุนงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-07-10
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจรับรองคุณภาพ สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดปัตตานี 2020-07-10
กรมคุมประพฤติเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาและศูนย์การเรียนรู้บ้านกึ่งวิถี 2020-07-10
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 2020-07-10
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดกรมคุมประพฤติ 2020-07-09
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 2020-07-08
กรมคุมประพฤติร่วมอภิปราย “งานยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” ในหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 28 2020-07-08
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-07-08
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2020-07-03
เลขานุการรมว.ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 2020-07-02
กรมคุมประพฤติร่วมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 2020-07-01
กรมคุมประพฤติประชุมหารือแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-06-30
กรมคุมประพฤติร่วมกับศาลฎีกา เตรียมขยายภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนมาตรการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-06-30
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2020-06-29
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ หลังสถานการณ์ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย 2020-06-29
กรมคุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรม ความรู้คู่คุณธรรม ชีวิตปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-06-26
กรมคุมประพฤติชูกลไกศูนย์ขวัญแผ่นดิน เตรียมเปิดค่ายเพิ่มอีก 6 จังหวัด พร้อมนำครอบครัวมีส่วนร่วมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2020-06-26
กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ย อันเกิดจากเงินกลางส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2020-06-26
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมแนวทางการรับคนพิการเข้าเป็นพนักงานราชการ 2020-06-25
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด สำรวจความพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 2020-06-24
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงิน ดอกเบี้ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 2020-06-23
กรมคุมประพฤติ ผนึกกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อเว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 2020-06-23
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนศึกษาระบบจัดทำประวัติอาชญากรเชิงลึก 2020-06-23
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารกระทรวงยุติธรรมและอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 2020-06-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้โอวาทนักศึกษาฝึกงานทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ( UIS ) 2020-06-22
กรมคุมประพฤติร่วมอภิปราย งานยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 2020-06-22
กรมคุมประพฤติมุ่งพัฒนาค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เสริมศักยภาพสร้างพลังครอบครัวสู้ภัยยาเสพติด 2020-06-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 2020-06-22
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมนำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2020-06-19
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนและยกระดับงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม 2020-06-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ 2020-06-18
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2020-06-18
กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณาแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ครั้งที่ 2/2563 2020-06-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-06-16
กรมคุมประพฤติลงนาม MOU ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ขับเคลื่อนมาตรการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-06-16
กรมคุมประพฤติจัดอบรมฝึกอาชีพช่วยผู้ถูกคุมความประพฤติสู้ภัยโควิด-19 2020-06-16
กรมคุมประพฤติการ์ดไม่ตก! ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจาก Covid-19 2020-06-11
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินกิจกรรมบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-10
กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการส่งต่อข้อมูลระบบบังคับบำบัด 2020-06-09
กรมคุมประพฤติเปิด “ครัวคุมประพฤติ แบ่งปัน สร้างสุข” 2020-06-08
กรมคุมประพฤติจัดระเบียบเตรียมพร้อมรับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ภายใต้มาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 2020-06-07
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 2020-06-05
ดีเดย์วันนี้! กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม Big Cleaning “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” ที่สถานีขนส่งทั่วประเทศ 2020-06-04
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนงานศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 2020-06-04
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมหารือการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลด้านบัญชีของสำนักงานคุมประพฤติ 2020-06-04
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 2020-06-03
กรมคุมประพฤติ โชว์ผลิตภัณฑ์ลูกปัดโนราห์ ฝีมือผู้ถูกคุมประพฤติ สร้างอาชีพในช่วงสถานการณ์ Covid-19 2020-06-03
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 2020-06-01
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมมาตรการป้องกัน Covid-19 คลายล็อกศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-05-30
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือแนวทางการบำบัดและติดตามช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ Covid-19 2020-05-29
กรมคุมประพฤติห่วงใยเจ้าหน้าที่ พร้อมย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 2020-05-29
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2/2563 2020-05-29
ประชุมคณะทำงานการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การคุมประพฤติไทย ครั้งที่ 1/2563 2020-05-28
กรมคุมประพฤติเผยสถิติฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ถูกคุมประพฤติ 3,193 คดี ส่งทำงานบริการสังคมร่วมกับกรมการขนส่งทางบก 2020-05-28
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 2020-05-28
กรมคุมประพฤติจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (Video Conference System) 2020-05-27
กรมคุมประพฤติประชุมชี้แจงการดำเนินงานของผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ 2020-05-26
กรมคุมประพฤติเตรียมพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2020-05-26
กรมคุมประพฤติร่วมใจ ต้านภัย Covid-19 ทำงานบริการสังคมเพื่อชุมชน 2020-05-24
กรมคุมประพฤติลุยถึงพื้นที่ ร่วมแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้กระทำผิดในยามวิกฤติ Covid-19 2020-05-23
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณและผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 3 / 2563 2020-05-22
กรมคุมประพฤติหารือแนวทางการจ้างงานคนพิการของกระทรวงยุติธรรม 2020-05-21
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม 2020-05-21
กรมคุมประพฤติรับมอบ Face Shield จาก คุณอภิชา นันทนิรันดร์ 2020-05-21
กรมคุมประพฤติเปิด“ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 2020-05-18
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2020-05-18
กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการดำเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 2020-05-14
กรมคุมประพฤติรับมอบ Face Shield จากบริษัท จักรวาล อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 2020-05-13
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์บริการและสายด่วนยุติธรรมสร้างสุข 2020-05-13
กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย Face Shield จาก บริษัท ชัยมนัสบอดี้ และบริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด 2020-05-12
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2020-05-12
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม 2020-05-08
กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย Face Shield จาก บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 เพื่อป้องกันภัย COVID-19 2020-05-08
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) 2020-05-07
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดแนวทางและขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2020-05-05
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 2020-05-01
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมเดินหน้าจัดแผนงานรองรับหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย 2020-05-01
ข้าราชการกรมคุมประพฤติเข้ารับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 2020-04-30
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 4/ 2563 2020-04-29
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจารณาแนวทางการนำอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2020-04-29
กรมคุมประพฤติเดินหน้าสู่การเป็นองค์การที่ดี 2020-04-03
2020-04-03
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 2020-04-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 2020-04-02
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 2020-03-31
กรมคุมประพฤติกำชับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 2020-03-31
กรมคุมประพฤติคิกออฟมาตรการ Work from Home อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ! 2020-03-31
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมคุมประพฤติ 2020-03-30
กรมคุมประพฤติมอบหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Face Sheild) ให้แก่โรงพยาบาล 2020-03-27
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมออกมาตรการลดเสี่ยงติดไวรัส สกัดโควิด-19 2020-03-25
กรมประพฤติกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่บุคคล 2020-03-19
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคเหนือ 2020-03-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน)กระทรวงยุติธรรม 2020-03-18
กรมคุมประพฤติประชุมรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-03-17
กรมคุมประพฤติเตรียมนำครอบครัวมีส่วนร่วมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2020-03-17
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 2020-03-13
กรมคุมประพฤติจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี 2020-03-13
กรมคุมประพฤติหารือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พัฒนาระบบตรวจสารเสพติดในเส้นผม 2020-03-12
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดทำแนวทางการนำอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2020-03-12
กรมคุมประพฤติบูรณาการศูนย์ยุติธรรมชุมชน “เสริมสร้างคนดี วิถียุติธรรมชุมชนคนสมุย” 2020-03-11
กรมคุมประพฤติหารือกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 2020-03-11
กรมคุมประพฤติร่วมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม 2020-03-10
กรมคุมประพฤติจัดฝึกอาชีพระยะสั้น ผ้าบาติก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้กระทำผิด 2020-03-10
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 2020-03-10
กรมคุมประพฤติคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ 2020-03-09
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเตรียมพร้อมรองรับการจัดตั้งศาลยุติธรรมและแผนกคดีในศาลยุติธรรม 2020-03-09
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคกลางและตะวันออก 2020-03-06
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก 2020-03-06
กรมคุมประพฤติเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลไกการคืนคนดีสู่สังคม เตรียมขยายผลศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2020-03-06
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2563 2020-03-06
กรมคุมประพฤติ หารือแนวทางนำครอบครัวเข้าอบรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ 2020-03-05
กรมคุมประพฤติร่วมกับบริษัทเลิศลอย เมทัล ชีท ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเชิงอุตสาหกรรมแก่ผู้กระทำผิด 2020-03-05
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางและกลไกในการติดตามเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมกลุ่มผู้ต้องขังพิเศษ 2020-03-04
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ 2020-03-03
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับ CP ALL ให้โอกาสสร้างอาชีพ การทำกาแฟ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-03-03
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนแม่บท ฯ 2020-03-03
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 2020-03-02
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2020-02-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบประกาศนียบัตร ฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 40 2020-02-28
กรมคุมประพฤติร่วมประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 2020-02-28
กรมคุมประพฤติเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ รมว.ยธ. 2020-02-28
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice - ACCPCJ) ครั้งที่ 2 2020-02-27
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ 2020-02-26
กรมคุมประพฤติประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผล แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2020-02-26
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 2020-02-26
กรมคุมประพฤติเดินหน้าจัดค่ายแก้ไขฟื้นฟู พร้อมดูแลเหยื่อเมาแล้วขับ 2020-02-26
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2020-02-25
กรมคุมประพฤติสร้างทักษะบุคลากร พัฒนานวัตกรรมในงานคุมประพฤติ 2020-02-25
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-02-25
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ 2020-02-24
การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 2020-02-24
กรมคุมประพฤติจับมือบริษัทเลิศลอย เมทัล ชีท ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2020-02-22
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 2020-02-21
กรมคุมประพฤติส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการสืบเสาะและพินิจ 2020-02-21
กรมคุมประพฤติหารือซีพีเอฟ ร่วมสร้างโอกาสพร้อมพัฒนาผู้กระทำผิดให้มีอาชีพและรายได้ ภายใต้โครงการ "มอบโอกาสกลับสู่สังคม" 2020-02-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น เตรียมนำเสนองานอาสาสมัครคุมประพฤติในเวทีระดับโลก 2020-02-19
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม 2020-02-19
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2020-02-17
กรมคุมประพฤติเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 40 2020-02-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี คุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ “ศรีสะเกษเกมส์” 2020-02-16
กรมคุมประพฤติจัดการแข่งขันกีฬาคุมประพฤติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 2020-02-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายพร้อมสนับสนุนงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-02-15
กรมคุมประพฤติอบรมปรับพฤติกรรมเมาแล้วขับ สร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน 2020-02-14
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2020-02-14
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี อาสาสมัครคุมประพฤติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันปกรณ์ 2020-02-14
กรมคุมประพฤติประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ และถ่ายทอดตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลขององค์กรสู่ระดับบุคคล 2020-02-13
กรมคุมประพฤติร่วมคณะตรวจติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 2020-02-13
กรมคุมประพฤติประชุมหารือแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติกับระบบ บสต. 2020-02-13
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2563 2020-02-12
กรมคุมประพฤติประชุมแต่งตั้งและกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินบุคคลและผลงาน ในระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 2020-02-11
กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณาแนวทางการนำอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2020-02-11
กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณาแนวทางติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษลักษณะพิเศษ 2020-02-11
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 2020-02-07
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1/2563 2020-02-07
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ปี 62 2020-02-07
กรมคุมประพฤติรวมพลังจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2020-02-07
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14 2020-02-06
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 7 2020-02-06
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเปิดบ้าน "ปูลา รายอ กาแลตาแป" 2020-02-05
กรมคุมประพฤติประชุมติดตามงานการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 2020-02-03
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 2020-02-02
กรมคุมประพฤติจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-31
กรมคุมประพฤติสร้างกลไกเชิงคุณภาพ วางแนวทางป้องกันการกระทำผิดซ้ำในทุกมิติ 2020-01-31
กรมคุมประพฤติประชุมหารือปรับปรุงบัญชีมาตรฐานการลงโทษร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค 1 2020-01-30
กรมคุมประพฤติซักซ้อมแนวทางการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว 2020-01-30
รมว.ยธ.ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการทำงานคุมประพฤติ จังหวัดปทุมธานี 2020-01-29
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด 2020-01-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก 2020-01-28
กรมคุมประพฤติร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ป้องกันภัยยาเสพติด 2020-01-28
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินการของโครงการติดตามผลแบบบูรณาการ 2020-01-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ขวัญแผ่นดินนำร่อง พร้อมแก้ปัญหายาเสพติด 2020-01-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบล เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย จังหวัดนครสวรรค์ 2020-01-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย 2020-01-24
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2020-01-23
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนศูนย์เฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมของผู้พ้นโทษลักษณะพิเศษ 2020-01-22
รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมบ้านกึ่งวิถีปูลา รายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส 2020-01-21
กรมคุมประพฤติบูรณาการท้องถิ่นจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป เตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 2020-01-20
กรมคุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2020-01-20
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดงานสานสัมพันธ์ อสค. นนทบุรี 2020-01-18
รมว.ยธ. ชูศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 2020-01-17
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ‘วันธรรมสวนะ’ 2020-01-17
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ThaiPBS ก้าวสู่ปีที่ 13 2020-01-15
รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว สร้างแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2020-01-15
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุมประพฤติ 2020-01-15
กรมคุมประพฤติขยายค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินนำร่อง ณ จังหวัดสุโขทัย เป็นแห่งแรก 2020-01-13
กรมคุมประพฤติเร่งวางแนวทางติดตามเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมกลุ่มผู้ต้องขังพิเศษ 2020-01-10
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2563 2020-01-10
กรมคุมประพฤติเสริมสร้างความสุขแก่ผู้กระทำผิด เนื่องในวันปีใหม่ 2563 2020-01-09
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี นสพ.มติชน สู่ปีที่ 43 2020-01-09
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 128 ปี 2020-01-09
สถิติใหม่! ยอดคุมประพฤติเมาแล้วขับปีใหม่ สูงกว่า 12,000 คดี พบกระทำผิดซ้ำ 362 ราย เสี่ยงติดสุรา 117 ราย เตรียมส่งค่ายปรับพฤติกรรม - บำบัดสุรา 2020-01-08
กรมคุมประพฤติพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครเข้ารับทุนรัฐบาลศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 2020-01-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สมุทรปราการ 2020-01-07
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2020-01-07
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ร่วมกับเครื่องสำอางมิสทีนและโครงการปันฝันปันยิ้ม 2020-01-06
กรมคุมประพฤติส่งมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 2020-01-06
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “ต้อนรับปีใหม่ 2563” 2020-01-06
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการปั่นสร้างสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2020-01-05
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2020-01-03
กรมคุมประพฤติเตรียมตรวจรับรองคุณภาพ พร้อมพัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-01-03
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 129 ปี ประจำปี 2563 2020-01-03
ปิดยอด 7 วัน คุมประพฤติเมาแล้วขับ ทะลุ 12,000 คดี อุบลราชธานีครองแชมป์ประเทศ 2020-01-03
เมาขับต้อนรับปีใหม่ ถูกจับคุมประพฤติรวมกว่า 9,000 คดี เตรียมส่งผู้กระทำผิดซ้ำคดีเมาแล้วขับ เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2020-01-02
กรมคุมประพฤติแถลงสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2019-12-31
กรมคุมประพฤติเผยคดีเมาขับถูกจับคุมประพฤติ ยอดรวม 4 วัน กว่า 5,000 คดี 2019-12-31
ยอดสถิติเมาแล้วขับ 3 วันพุ่ง 4,452 คดี เทียบปีใหม่’ 62 เพิ่มขึ้นกว่า 1,500 คดี! 2019-12-30
กรมคุมประพฤติตรวจพบเมาแล้วขับซ้ำ เตรียมส่งเข้าโปรแกรมเฉพาะต่อเนื่อง 3 วัน 2019-12-29
กรมคุมประพฤติร่วมเปิดศูนย์ ศปถ. ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-12-28
กรมคุมประพฤติเผยสถิติคดีเมาขับวันแรก! 567 คดี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 60% 2019-12-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU เตรียมยกเลิกกระท่อมและกัญชาจากบัญชียาเสพติด 2019-12-27
กรมคุมประพฤติร่วมดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม 2019-12-27
กรมคุมประพฤติร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2019-12-27
รมว.ยธ. กำชับอาสาสมัครคุมประพฤติดูแลกลุ่มเมาแล้วขับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-12-27
กรมคุมประพฤติเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-12-27
กรมคุมประพฤติเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 2019-12-27
กรมคุมประพฤติเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2019-12-27
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 70 ปี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2019-12-27
กรมคุมประพฤติสร้างกลไกคืนคนดีสู่สังคม ติดตามผู้ผ่านค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2019-12-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ” 2019-12-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.สุโขทัย 2019-12-25
กรมคุมประพฤติชูศูนย์ขวัญแผ่นดินและบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแปเป็นนโยบายสำคัญของกรมคุมประพฤติ 2019-12-25
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พัฒนาศักยภาพบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป 2019-12-25
กรมคุมประพฤติคุมเข้มเมาขับส่งบำบัดสุรา พร้อมทำงานบริการสังคมเป็นของขวัญปีใหม่ 2019-12-25
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ 2019-12-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 2019-12-23
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2562 2019-12-23
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจาณาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2019-12-20
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 2019-12-20
กรมคุมประพฤติมอบของขวัญปีใหม่ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2019-12-19
กรมคุมประพฤติร่วมหารือ รมว.พม. สงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2019-12-18
กรมคุมประพฤติร่วมงานแถลงข่าว “สธ.ใส่ใจคนไทย เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย” 2019-12-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) 2019-12-18
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน 2019-12-17
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน 2019-12-16
กรมคุมประพฤติร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2019-12-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประเทศแรกในเอเชีย 2019-12-16
กรมคุมประพฤติร่วมลงนาม MOU การจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Green Office เพื่อเป็นศูนย์ราชการต้นแบบ 2019-12-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมต้อนรับ รมว.ยุติธรรมญี่ปุ่น ในการหารือด้านกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมระหว่างประเทศ 2019-12-13
กรมคุมประพฤติร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 2019-12-13
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรเตรียมพร้อมตรวจประเมินสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2019-12-13
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ 2019-12-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี ด้วยหัวใจ 2019-12-09
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-12-09
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี ด้วยหัวใจ 2019-12-08
กรมคุมประพฤติร่วมชมนิทรรศการ วันพ่อแห่งชาติ สืบสานปณิธานความดี 2019-12-07
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-12-05
กรมคุมประพฤติเดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากร เน้นแนวปฏิบัติการคัดกรองและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจากปัญหาการดื่มสุรา 2019-12-03
กรมคุมประพฤติจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (Video Conference System) 2019-11-29
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 2019-11-29
กรมคุมประพฤติจัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัล 2019-11-29
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแปเป็นที่พักพิงผู้พ้นโทษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2019-11-29
กรมคุมประพฤติร่วมตรวจติดตามประเมินผล กองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์ 2019-11-28
กรมคุมประพฤติร่วมกับ ทอ. ตรวจติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-11-27
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 53 2019-11-27
กรมคุมประพฤติเดินหน้าสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2019-11-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 1 สัญจร มอบนโยบายการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 2019-11-26
รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมศูนย์ขวัญแผ่นดิน จ.นครสวรรค์ ต้นแบบแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมนำร่องอีก 4 จังหวัด เล็งขยายผลทั่วประเทศ 2019-11-26
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-11-26
กรมคุมประพฤติหารือร่วมกับ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เสนอใช้มาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ลดความแออัดในเรือนจำ 2019-11-26
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา กรมบังคับคดี ครบรอบ 45 ปี 2019-11-22
กรมคุมประพฤติผสานความร่วมกับกรมการปกครอง มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ พร้อมคืนคนดีสู่สังคม 2019-11-22
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-11-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่เยี่ยมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์ 2019-11-21
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2019-11-21
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานเฉลิมฉลอง “30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” 2019-11-21
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานเฉลิมฉลอง “30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” 2019-11-21
กรมคุมประพฤติจัดพิธีส่งรับมอบงานในตำแหน่งรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2019-11-20
กรมคุมประพฤติ หารือ ซีพี ออลล์ ร่วมให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด 2019-11-20
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2019-11-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-11-19
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2019-11-18
กรมคุมประพฤติร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-11-18
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-11-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-11-15
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-11-14
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-11-13
กรมคุมประพฤติชูกลไกศูนย์ขวัญแผ่นดินนำร่อง 5 จังหวัด บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2019-11-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี มอบนโยบายคืนคนดีสู่สังคม 2019-11-12
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ร่วมสร้างสุขให้ประชาชน 2019-11-12
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2019-11-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการธงชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” 2019-11-11
กรมคุมประพฤติเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ และการแสดงสื่อผสม ชุด “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” 2019-11-08
กรมคุมประพฤติคัดเลือก อสค. เสนอชื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ประจำปี พ.ศ.2562 2019-11-08
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป พัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน 2019-11-07
กรมคุมประพฤติร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 2019-11-07
กรมคุมประพฤติหารือแนวทางพัฒนาชุมชนกาแลตาแป พร้อมยกระดับบ้านกึ่งวิถีต้นแบบของประเทศ 2019-11-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี หารือแนวทางบูรณาการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-11-04
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน 2019-10-30
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมร่างนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2019-10-30
กรมคุมประพฤติร่วมกำหนดแนวทางลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 2019-10-30
กรมคุมประพฤติรับรับรางวัล Digital Government Awards 2019 2019-10-30
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2019-10-29
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2019-10-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2019-10-28
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ 2019-10-28
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทานประจำปีพ.ศ.2562 2019-10-28
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี 2019-10-25
กรมคุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2019-10-25
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
กรมคุมประพฤติส่งผู้กระทำผิดเมาขับบำบัดสุราอย่างต่อเนื่อง 2019-10-22
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 2019-10-21
กรมคุมประพฤติประชุมหารือร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 2019-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันอาสาสมัครไทย พร้อมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2019-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด 2019-10-21
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและเจ้าพนักงานพินิจ 2019-10-16
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-10-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มอบนโยบายฟื้นฟูผู้กระทำผิดคืนคนดีสู่สังคม 2019-10-14
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2019-10-14
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
รมว.ยธ.ลงพื้นที่ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ต่อยอดบ้านกึ่งวิถีต้นแบบของประเทศ 2019-10-13
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 104 ปี กรมราชทัณฑ์ 2019-10-11
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมสร้างสุขให้ประชาชน 2019-10-11
กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ร่วมหารือมาตรการลดความแออัดในเรือนจำ 2019-10-11
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน 2019-10-09
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือกับ ป.ป.ส.เกี่ยวกับระบบงานบังคับบำบัด 2019-10-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าแสดงความยินดีอธิบดีกรมการปกครอง ในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-10-08
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี 2019-10-07
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม 2019-10-04
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2019-10-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ลาดหลุมแก้ว มอบแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2019-10-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติชูแนวคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ 2019-10-02
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม 2019-09-30
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 2 2019-09-25
กรมคุมประพฤติร่วมเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2019-09-24
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 1 2019-09-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าแสดงความยินดีกับประธานศาลฏีกา 2019-09-23
กรมคุมประพฤติร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 2019-09-20
รมว.ยธ. แถลงยกเลิกสัญญากำไล EM พร้อมปรับค่าเสียหายกว่า 83 ล้านบาท 2019-09-20
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ ครั้งที่ 4 ณ ออสเตรเลีย 2019-09-19
กรมคุมประพฤติร่วมประชุม Forum on Criminal Justice 2019 2019-09-19
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2019-09-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2562 2019-09-19
กรมคุมประพฤติร่วมมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” 2019-09-18
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-09-18
กรมคุมประพฤติมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมพบปะอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 9 2019-09-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฯ วางทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ 2019-09-16
กรมคุมประพฤติดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม แก้ไข ให้โอกาสผู้กระทำผิด 2019-09-15
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” 2019-09-13
กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2019-09-12
กรมคุมประพฤติประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณผลการดำเนินการตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2019-09-12
กรมคุมประพฤติจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2019-09-12
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการ 2019-09-11
กรมคุมประพฤติส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด 2019-09-10
กรมคุมประพฤติศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2019-09-09
กรมคุมประพฤติจัดทำเกณฑ์มาตรฐานของพนักงานคุมประพฤติในแต่ละระดับ 2019-09-09
กรมคุมประพฤติจัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” 2019-09-06
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 2019-09-06
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี 2019-09-05
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุปทาน 100 วัน พระราชทานศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2019-09-04
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-09-04
กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-09-01
กรมคุมประพฤติจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งกรมคุมประพฤติชิงถ้วยรางวัลปลัดกระทรวงยุติธรรม 2019-08-31
งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0 2019-08-30
กรมคุมประพฤติให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ ประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมการปฏิบัติงานคุมประพฤติระดับภูมิภาค 2019-08-29
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่2/2562 2019-08-28
กรมคุมประพฤติร่วมถอดบทเรียน “โครงการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 2019-08-27
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 2019-08-26
กรมคุมประพฤติเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนราชทัณฑ์ประเทศกัมพูชา 2019-08-26
กรมคุมประพฤติลงนาม MOU ขยายร่วมมือทางวิชาการกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล 2019-08-23
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 2019-08-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติกำชับนโยบายขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-08-23
กรมคุมประพฤติประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ 2019-08-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุคนรักยุติธรรม 2019-08-21
กรมคุมประพฤติร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" 2019-08-19
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ มุ่งสู่ Probation 4.0 ในพื้นที่ภาค 5 2019-08-16
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมชี้แจงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป 2019-08-16
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-15
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-08-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป 2019-08-14
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 ครั้งที่ 3/2562 2019-08-14
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 2019-08-13
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2562 2019-08-13
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
กรมคุมประพฤติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 78 ปี 2019-08-11
รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมกรมคุมประพฤติ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอุปกรณ์ EM 2019-08-09
กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-08-08
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2019-08-08
กรมคุมประพฤติร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันรพี 2019-08-07
การอบรมวิทยากรเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด 2019-08-07
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 18 2019-08-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ พร้อมเยี่ยมผู้พ้นการลงโทษ 2019-08-06
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 2019-08-06
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 2019-08-05
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดสำนักงานคุมประพฤติ 2019-08-02
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 2019-08-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนงานยุติธรรมจังหวัด “ยุติธรรมเพื่อความเสมอภาค” 2019-07-31
กรมคุมประพฤติ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-07-30
กรมคุมประพฤติจัดอบรมเพิ่มทักษะขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-07-30
กรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-07-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-07-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-07-26
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นำเสนอข้อมูลการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 2019-07-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-07-25
กรมคุมประพฤติเปิดศูนย์แคร์ เสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้แก่ผู้กระทำผิด 2019-07-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส 2019-07-24
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 2019-07-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน"ประตูสู่ความสมานฉันท์ ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย" 2019-07-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-07-23
กรมคุมประพฤติจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/ 62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 2019-07-23
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่1/2562 2019-07-23
กรมคุมประพฤติติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2019-07-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานธุรการ 2019-07-22
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-07-22
กรมคุมประพฤติมุ่งพัฒนาศักยภาพงานธุรการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2019-07-19
กรมคุมประพฤติร่วมการสัมมนาสาธารณะหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 2019-07-19
กรมคุมประพฤติร่วมให้การต้อนรับ รมว.ยธ. เข้าทำงานวันแรก 2019-07-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงาน Thailand Industry Expo 2019 สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต 2019-07-17
กรมคุมประพฤติร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 17” 2019-07-16
กรมคุมประพฤติรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2019-07-15
กรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2562 2019-07-14
คุมประพฤติ ร่วมใจ ลดภาวะโลกร้อน 2019-07-13
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-07-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-07-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ติดตามการดำเนินงานคุมประพฤติ 2019-07-10
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา 2019-07-10
กรมคุมประพฤติจัดค่ายลูกเสือ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 2019-07-08
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงนิทรรศการและสินค้าผลิตผลคนดีในงาน THAILAND SOCIAL EXPO 2019 2019-07-05
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดีฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองทองหลาง 2019-07-05
กรมคุมประพฤติร่วมเคารพศพ และพิธีสวดพระอภิธรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2019-07-05
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดสำนักงานคุมประพฤติ 2019-07-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 9 2019-07-03
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 2019-07-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้โอวาทนักเรียนทุน ก.พ. กรมคุมประพฤติ 2019-07-02
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562” 2019-07-02
กรมคุมประพฤติเข้าร่วม งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 2019-07-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.นครปฐม และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3 2019-07-01
ประชุมพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ 2019-06-27
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2019-06-27
กรมคุมประพฤติรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคใต้ 2019-06-26
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมเคารพศพ และพิธีสวดพระอภิธรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2019-06-26
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้ารับโล่เกียรติคุณ ระดับดีเด่น ด้านการพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-06-26
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 69 ปี 2019-06-25
กรมคุมประพฤติประชุมขับเคลื่อนงาน มุ่งคืนคนดีสู่สังคม 2019-06-25
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-06-24
กรมคุมประพฤติร่วม วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด 2019-06-23
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิ 2019-06-21
กรมคุมประพฤติร่วมหารือจัดทำแผนงานขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-06-21
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี 2019-06-21
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2019-06-20
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แก้ปัญหาระบบยุติธรรมไทย 2019-06-20
กรมคุมประพฤติรับมอบกระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง 2019-06-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ 4.0 2019-06-17
กรมคุมประพฤติร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2562 2019-06-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.อยุธยา และจ.นนทบุรี 2019-06-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานการดำเนินการคัดกรองและบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา 2019-06-17
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมหลักสูตรการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ รุ่นที่ 2 2019-06-13
กรมคุมประพฤติรับมอบเงินจาก ธ.ออมสินกว่า 1.6 ล้านบาท สนับสนุนค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 2019-06-13
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-06-12
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมชี้แจงบทบาทและการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติที่ดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-06-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม 2019-06-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-06-11
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปีของกระทรวงยุติธรรม 2019-06-10
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 2019-06-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยใช้ EM กว่า 1,876 ราย ผิดเงื่อนไขศาลอาจสั่งจำคุก 2019-06-07
กรมคุมประพฤติจัดประชุมประเมินองค์กรคุณธรรม พร้อมร่างประกาศเจตนารมณ์ 2019-06-06
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2019-06-06
กรมคุมประพฤติจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/ 62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 สังกัดกระทรวงยุติธรรม 2019-06-05
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 2019-06-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานรับมอบข้าวสารจากวัดเจดีย์​หอย 2019-06-01
กรมคุมประพฤติเปิดบ้าน แลกเปลี่ยนนวัตกรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 2019-05-31
มิติใหม่งานคุมประพฤติ! ใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 2019-05-30
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2019-05-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกรมคุมประพฤติ 2019-05-28
กรมคุมประพฤติจัดเวทีนำเสนอ มิติใหม่งานคุมประพฤติ: นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 2019-05-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ทุนรัฐบาล เรียนรู้งานคุมประพฤติ 2019-05-28
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 2019-05-27
คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2019-05-24
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-18
กรมคุมประพฤติร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2019-05-18
กรมคุมประพฤติร่วม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล 2019-05-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2019-05-17
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2019-05-16
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันวิสาขบูชาปี 2562” 2019-05-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 มุ่งพัฒนางานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน 2019-05-14
กรมคุมประพฤติอบรมความรู้ผู้กระทำผิดเมาแล้วขับ พร้อมส่งทำงานบริการสังคม 2019-05-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2019-05-13
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ 2019-05-10
กรมคุมประพฤติแจงกรณีนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองหลบหนี ตามจับได้ 10 ราย อีก 5 รายอยู่ระหว่างการติดตามตัว 2019-05-10
กรมคุมประพฤติเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน (IPv6 Award 2018) 2019-05-08
กระทรวงยุติธรรมพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-07
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-05-01
กรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา เป็นองค์ประธานประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 9 2019-04-29
กรมคุมประพฤติเข้าถึง เข้าใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 2019-04-26
กรมคุมประพฤติถ่ายทอดนโยบายขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-04-25
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา 2019-04-25
กรมคุมประพฤติร่วมลงนาม MOU อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเท่าเทียม 2019-04-24
กรมคุมประพฤติร่วมสัมมนาติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ปีที่ 3 ณ สถาบัน UNAFEI กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 2019-04-23
กรมคุมประพฤติแถลงยอดสถิติคดีเมาขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมส่งมาตรการถูกจับผิดซ้ำไปบำบัดติดสุรา - ดูแลเหยื่อ 2019-04-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 2019-04-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 2019-04-22
ปิดยอด 7 วันสงกรานต์ คุมประพฤติเมาขับทะลุ 12,000 คดี ศาลสั่งติด EM 480 ราย 2019-04-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 2019-04-18
คุมประพฤติเมาขับสงกรานต์ 6 วัน 8,481 คดี ส่งผู้ถูกคุมประพฤติบริการประชาชนเดินทางกลับกรุง 2019-04-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานแถลงข่าวสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 2019-04-17
กรมคุมประพฤติเผยสถิติเมาขับ 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงถึง 8,000 กว่าคดี ศาลสั่งติด EM เกือบ 400 ราย 2019-04-16
ติดอุปกรณ์ EM คุมประพฤติเมาขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-15
คุมประพฤติเมาขับพุ่งกว่า 4,000 คดี สั่งติด EM 165 ราย ย้ำถูกจับผิดซ้ำส่งบำบัดติดสุรา 2019-04-14
กรมคุมประพฤติเข้ม ส่งเมาขับประจำด่านตรวจ เน้นบริการประชาชน 2019-04-13
ประเดิมวันแรก! ศาลสั่งคุมประพฤติ 563 คดี ติด EM 20 ราย 2019-04-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 2019-04-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 2019-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 19 ปี 2019-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีรดน้ำขอพรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 2019-04-10
กรมคุมประพฤติรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ส.ม.ท. ครบ 67 ปี 2019-04-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา 2019-04-09
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมบังคับใช้กฎหมาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-05
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2019-04-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 2019-04-05
กรมคุมประพฤติย้ำเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเรียกรับเงินวิ่งเต้นคดี 2019-04-04
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี 2019-04-04
กรมคุมประพฤติจัดอบรมบุคลากรพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การสู่คุมประพฤติ 4.0 2019-04-03
กรมคุมประพฤติจัดการอบรม หลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติที่ดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-04-02
กรมคุมประพฤติบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติ 2019-04-01
ข้าราชการกรมคุมประพฤติเข้ารับประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 2019-04-01
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-31
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วน 2019-03-29
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-03-29
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น 2019-03-28
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 55 ปี 2019-03-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจ 2019-03-28
กรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM 2019-03-28
กรมคุมประพฤติจัดอบรมหลักสูตรผู้นำกลุ่มเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-03-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายเพื่อส่งเสริมคนดีสู่สังคม 2019-03-26
กรมคุมประพฤติเดินหน้าเยียวยาผู้เสียหายในงานคุมประพฤติ 2019-03-26
กรมคุมประพฤติใช้ EM คุมผู้พักการลงโทษ เพิ่มประสิทธิภาพสร้างสังคมปลอดภัย 2019-03-26
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ครบรอบ 49 ปี 2019-03-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เพื่อชี้แจง เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM 2019-03-25
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบ 128 ปี 2019-03-25
กรมคุมประพฤติกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ 2019-03-22
กรมคุมประพฤติร่วมสร้างคนดีกลับสู่สังคม ศึกษาช่องทางการสนับสนุนสินค้าและบริการจากผู้กระทำผิด 2019-03-21
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-20
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 2019-03-19
กรมคุมประพฤติร่วมแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2019-03-18
กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการดำเนินการสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-03-18
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในจังหวัดชายแดนใต้ 2019-03-18
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน 2019-03-17
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนา และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-03-15
สถาปนากรมคุมประพฤติ ครบ 27 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 2019-03-15
กรมคุมประพฤติร่วมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน 2019-03-13
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม 2019-03-12
กรมคุมประพฤติเตรียมทดลองใช้ระบบลาออนไลน์ ลดปริมาณการใช้กระดาษ 2019-03-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือสภาอุตสาหกรรมฯ และ มอ.พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 2019-03-11
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ 2019-03-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยใช้อุปกรณ์ EM คุมผู้กระทำผิดล่าสัตว์ในเขตอุทยาน 2019-03-09
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 2019-03-08
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีตักบาตร ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 2019-03-08
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-03-08
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 2019-03-07
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 18 ปีศาลปกครอง 2019-03-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดตราด มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย Probation 4.0 2019-03-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จ เปิดศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ 2019-03-06
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากใช้ยาเสพติด 2019-03-06
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 2019-03-06
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 2019-03-06
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 2019-03-05
กรมคุมประพฤติเสนอใช้อุปกรณ์ EM ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-03-04
กรมคุมประพฤติ มอบรางวัล กิจกรรมประกวดคำขวัญลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 2019-03-04
กรมคุมประพฤติจัด Work Shop นำองค์กรสู่ Probation 4.0 2019-03-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติรุ่นที่ 39 2019-03-01
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-03-01
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 2/2562 2019-03-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าพบและหารืออธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 2019-03-01
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมชี้แจงส่วนราชการ 2019-02-28
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ 2019-02-28
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ (ปี 2) 2019-02-27
กรมคุมประพฤติจัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รุ่นที่ 2 2019-02-27
ประกาศผลประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ "ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ" 2019-02-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยพร้อมใช้ EM ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-02-26
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2019-02-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก่บุคลากรกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-02-25
กรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM 2019-02-25
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 2019-02-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM. 2019-02-22
กรมคุมประพฤติร่วมทำแนวกันไฟป่า ลดปัญหาฝุ่นละออง 2019-02-22
กรมคุมประพฤติประชุมผู้บริหาร ติดตามความคืบหน้างานคุมประพฤติ 2019-02-21
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-02-20
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 39 2019-02-20
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน 2019-02-18
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-02-15
กรมคุมประพฤติออกประกาศมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ 2019-02-14
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี 2019-02-14
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันมาฆบูชา 2562” 2019-02-13
กรมคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรม “รณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562” 2019-02-13
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดโครงการหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 7 2019-02-13
อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ประจำปี พ.ศ. 2561 2019-02-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย 2019-02-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 2019-02-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน 2019-02-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 2019-02-07
กรมคุมประพฤติ แสดงพลังรักษ์โลก 2019-02-06
กรมคุมประพฤติร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นปีแรก! 2019-02-06
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2019-02-06
กรมคุมประพฤตินำประชาชนเข้าดูงานเตรียมพร้อมจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป 2019-02-06
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 2019-02-05
ขอเชิญชวนรับฟังอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-02-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติหนุนอาสาสมัครคุมประพฤติ ต่อยอดคืนคนดี เป็นที่พึ่งของประชาชน 2019-02-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ จังหวัดอุบลราชธานี 2019-02-01
กรมคุมประพฤติ สนับสนุนอุปกรณ์ ลดโลกร้อน 2019-02-01
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา) 2019-01-30
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 2019-01-29
กรมคุมประพฤติร่วมกับโตโยต้า ลีสซิ่ง ส่งเสริมเด็กและเยาวชน ป้องกันตนเองจากภัยสังคม 2019-01-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2019-01-28
กรมคุมประพฤติ ร่วมกันแสดงพลังรักษ์โลก 2019-01-28
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การกำหนดตาม พรบ.ฟื้นฟูฯ 2019-01-28
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าพัฒนาบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป 2019-01-28
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ กำลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 2019-01-28
กรมคุมประพฤติ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” 2019-01-26
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 127 ปี 2019-01-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์โครงการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป เพื่อคืนคนดีสู่สังคม 2019-01-25
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบ งานคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 2019-01-25
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 2019-01-25
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน 2019-01-25
กรมคุมประพฤติเน้นขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ คืนคนดีสู่สังคม 2019-01-24
กรมคุมประพฤติจัดทีมปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 2019-01-23
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2019-01-22
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-01-21
อธิบดีกรมคุมประพฤติ หารือกรมที่ดิน พัฒนาชุมชนกาแลตาแป เป็นบ้านกึ่งวิถี 2019-01-21
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมงานฌาปนกิจศพผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว 2019-01-19
รองปลัดฯ ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2019-01-19
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Digital Government Summit 2019 2019-01-18
คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 2019-01-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งเสริมสิทธิบุคคลไร้สถานะฯ 2019-01-17
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2562 2019-01-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 2019-01-17
คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าคารวะ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2019-01-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ อวยพรปีใหม่อธิบดีกรมบังคับคดี 2019-01-16
กรมคุมประพฤติจัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รุ่นที่ 1 2019-01-16
กรมคุมประพฤติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมแพทย์ทหารอากาศ 2019-01-15
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ThaiPBS ก้าวสู่ปีที่ 12 2019-01-15
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ 2019-01-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เน้นสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-01-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ 2562 “เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม” 2019-01-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ 2019-01-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2019-01-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุมประพฤติ 2019-01-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-01-10
โครงการรวมพลังบุญคนคุมประพฤติ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 6 2019-01-09
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค 2019-01-09
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี นสพ.มติชน สู่ปีที่ 42 2019-01-09
กรมคุมประพฤติส่งมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 2019-01-09
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “ต้อนรับปีใหม่ 2562” 2019-01-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-01-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 2019-01-08
กรมคุมประพฤติร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินประกวด TO BE NUMBER ONE 2019-01-08
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมอภิปรายบทบาทภาคีเครือข่ายต่อการฟื้นฟูฯ ผู้ติดยาเสพติด 2019-01-08
กรมคุมประพฤติมอบของขวัญปีใหม่ “สร้างสุข ปันยิ้ม” 2019-01-08
กรมคุมประพฤติร่วมกับ สธ. จับเมาขับ ส่งบำบัดรพ. 2019-01-07
กรมคุมประพฤติร่วมอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2019-01-07
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าคารวะผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2019-01-04
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อน รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์ ปลูกฝังเด็กและเยาวชนเป็นคนดีคู่คนเก่ง 2019-01-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2019-01-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะผู้อำนวยการ TIJ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2019-01-03
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2019-01-03
คุมประพฤติปิดยอด 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2019-01-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2019-01-02
คุมประพฤติเมาขับ ต้อนรับปีใหม่ กรุงเทพครองแชมป์ยอดสะสมสูงสุด 2019-01-02
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 2019-01-01
คุมประพฤติเมาขับ ส่งท้ายปีทะลุ 5,000 กว่าคดี ประเดิมติด EM วันแรก 2019-01-01
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2019-01-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยเมาขับถูกจับคุมประพฤติ ยอดรวม 4 วัน 3,500 กว่าคดี 2018-12-31
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-31
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยเมาขับถูกจับคุมประพฤติ ยอดรวม 3 วันกว่า 3,000 คดี 2018-12-30
2 วัน ศาลสั่งคุมประพฤติ พุ่ง 1,000 กว่าคดี 2018-12-29
กรมคุมประพฤติส่งผู้ถูกคุมประพฤติประจำจุดบริการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 2018-12-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 2018-12-28
คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าคารวะและอวยพรปีใหม่อัยการสูงสุด 2018-12-28
กรมคุมประพฤติร่วมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-12-28
กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมการปกครองเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-12-28
ศาลสั่งคุมประพฤติเมาขับวันแรก! 300 กว่าคดี จับติด EM 9 ราย 2018-12-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารเข้าคารวะ และรับคำอำนวยพรจากประธานศาลฎีกา 2018-12-28
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2018-12-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ “ดื่มแล้วขับส่งบำบัด” ผ่านรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ 2018-12-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-27
กรมคุมประพฤติรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2018-12-26
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม พร้อม! นำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-12-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2018-12-25
กรมคุมประพฤติพร้อมส่งผู้กระทำผิดคดีเมาขับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บำบัดฟื้นฟูการติดสุรา 2018-12-25
กรมคุมประพฤติเปิดตัวศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเดินเครื่องนำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 1 มกราคมนี้ 2018-12-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนปากเกร็ด 2018-12-24
กรมคุมประพฤติ “สร้างสุข ปันยิ้ม” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 2018-12-22
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปีข้อกำหนดกรุงเทพ 2018-12-21
พิธีปิดการฝึกอบรม TCTP พัฒนาระบบงานคุมประพฤติในกลุ่มประเทศ CLMV 2018-12-21
กรมคุมประพฤติจัดฝึกอบรมการติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM (Admin) รุ่นที่ 2 2018-12-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 2018-12-18
กรมคุมประพฤติจัดฝึกอบรมการติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM (Admin) รุ่นที่ 1 2018-12-17
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรม Run for Better Life เนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ 2018-12-15
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2018-12-15
กรมคุมประพฤติฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ลงพื้นที่เน้นปฏิบัติจริง 2018-12-14
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2018-12-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติย้ำของขวัญปีใหม่ สร้างสุข ปันยิ้ม 2018-12-13
กรมคุมประพฤติหารือนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวใช้กับผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมยกเลิกสำเนาบัตรในการขอปล่อยตัวชั่วคราว 2018-12-13
กรมคุมประพฤติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2018-12-13
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2018-12-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน ชูการมีส่วนร่วมแก้ไขผู้กระทำผิด 2018-12-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เปิดศูนย์ฝึกทักษะสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2018-12-11
กรมคุมประพฤติร่วมกับ TICA และ JICA จัดฝึกอบรม TCTP พัฒนาระบบงานคุมประพฤติในกลุ่มประเทศ CLMV 2018-12-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก 2018-12-10
กรมคุมประพฤติรวมพลังอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 2018-12-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 2018-12-07
กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2018-12-07
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2018-12-07
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 2018-12-06
กรมคุมประพฤติร่วมหารือสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2018-12-06
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2018-12-05
กรมคุมประพฤติออกมาตรการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก 2018-12-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล 2018-12-03
กรมคุมประพฤติส่งผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคม 2018-12-01
กรมคุมประพฤติร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 2018-11-30
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2018-11-30
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2561 2018-11-30
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2018-11-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือวิสาหกิจสุขภาพชุมชน “นวดดัดจัดสรีระ” สร้างอาชีพยั่งยืนแก่ผู้กระทำผิด 2018-11-29
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและแนวทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-11-28
กรมคุมประพฤติหารือร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM. 2018-11-28
ประชุมพิจารณาคัดเลือก อสค. ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2018-11-27
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 52 2018-11-27
กรมคุมประพฤติสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดผ่านศูนย์แคร์ (Care Center) 2018-11-25
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวัน “สถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 44 ปี” 2018-11-23
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามการจัดตั้งสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์กาแลตาแป 2018-11-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน 2018-11-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-11-19
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคม 2018-11-17
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ส. 2018-11-16
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2018-11-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2561 2018-11-16
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อรับทราบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในกรมคุมประพฤติ 2018-11-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE 2018-11-15
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2018-11-14
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 2018-11-14
คุมประพฤติ จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-11-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะร่วมแลกเปลี่ยนกับสปป. ลาว 2018-11-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติเยือน สปป.ลาว หนุนการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-11-07
กรมคุมประพฤติบรรยายสรุปและร่วมหารือกับคณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนไทย 2018-11-05
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-11-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในภารกิจกรมคุมประพฤติ 2018-11-01
คุมประพฤติยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 2018-10-31
กรมคุมประพฤติศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่ศาลปกครอง 2018-10-30
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดน่าน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2018-10-30
อธิบดีกรมคุมประพฤติปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 38 (คนพิการ) 2018-10-30
กรมคุมประพฤตร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2018-10-29
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ”ส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย idol” 2018-10-29
ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2018-10-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2018-10-26
กรมคุมประพฤติร่วมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ของกรมบังคับคดี 2018-10-26
กรมคุมประพฤติเน้นขับเคลื่อนงานแบบ Smart Probation เพื่อมุ่งสู่ Probation 4.0 2018-10-25
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-23
กรมคุมประพฤติร่วมจัดนิทรรศการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 2018-10-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ ย้ำนโยบายมุ่งสู่ Smart Probation 2018-10-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี มอบนโยบายเพื่อมุ่งสู่ Smart Probation 2018-10-20
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ครบรอบ 57 ปี 2018-10-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2018-10-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม 2018-10-17
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 38 (คนพิการ) 2018-10-16
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม 2018-10-16
คุมประพฤติร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 2018-10-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 2018-10-13
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ครบรอบ 103 ปี 2018-10-12
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 /2561 2018-10-12
คุมประพฤติพาทัวร์เรือนจำป้องปรามการกระทำผิดซ้ำ 2018-10-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ จดหมายข่าวโครงการกำลังใจฯ (INSPIRE UPDATE) 2018-10-08
คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน สร้างสังคมเคารพกฎหมาย 2018-10-06
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมร่วมกับหน่วยงานภาคี 2018-10-06
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 128 ปี 2018-10-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ,6,11 2018-10-05
คุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561 2018-10-05
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-10-04
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2018-10-03
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2018-10-03
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2018-10-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกิจการยุติธรรม 2018-10-03
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติร่วมส่งนายมณฑล แก้วเก่า เป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ 2018-10-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติย้ำนโยบาย 4P สร้างมาตรฐานสู่การเป็น Smart Probation 2018-09-26
พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไปใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-24
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 2018-09-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการฝึกอบรม การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data 2018-09-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์นิตยสาร TO BE NUMBER ONE 2018-09-21
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ 2018-09-20
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการควบคุมพฤติกรรมของผู้กระทำผิดเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ผลของการคุมประพฤติ 2018-09-20
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกา 2018-09-20
กรมคุมประพฤติจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามผล MI PRO 2018-09-20
กรมคุมประพฤติเตรียมขับเคลื่อนงานมุ่งสู่ Smart Probation 2018-09-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จ.เลย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2018-09-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเลย ย้ำติดตามผู้ผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ 2018-09-17
คุมประพฤติร่วมกิจกรรมส่งมอบเคาน์เตอร์สำเร็จรูปพร้อมวัตถุดิบในการชงเครื่องดื่มจากบริษัท เนสท์เล่ย์ 2018-09-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณราชการและผู้รับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 4 2018-09-14
กรมคุมประพฤติจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-13
ประชุม อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ 2018-09-13
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมความรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2018-09-13
กรมคุมประพฤติร่วมสัมมนาทางวิชาการของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2560 2018-09-13
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงาน “ร้อยรักรวมใจ สู่สายใยชาวยุติธรรม” 2018-09-13
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2018-09-12
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2561 2018-09-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม “กำลังใจเคลื่อนที่” 2018-09-11
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จังหวัดนครราชสีมา 2018-09-11
กรมคุมประพฤติจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานสัมมนา “สิทธิมนุษยชนศึกษากับวาระแห่งชาติความร่วมมือระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 2018-09-10
กรมคุมประพฤติเข้าร่วม Yellow Ribbon Prison Run สร้างการรับรู้ในสังคมเพื่อให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด 2018-09-10
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมภารกิจงานฟื้นฟูฯ รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด 2018-09-10
คุมประพฤติพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-09-08
เอมี่ ทำงานบริการสังคมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตเป็นอุทาหรณ์แก่นักศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-09-08
ติดตามผลการจ้างงานผู้กระทำผิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม กรมคุมประพฤติ 2018-09-08
ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ดูงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมในเรือนจำสิงคโปร์ 2018-09-08
กรมคุมประพฤติประชุมเตรียมความพร้อมจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2562 2018-09-07
ผู้แทนกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุม Yellow Ribbon Conference 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์ แลกเปลี่ยนการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ 2018-09-07
คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน ป้องกันภัยอาชญากรรมในสังคม 2018-09-07
คุมประพฤติขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) 2018-09-07
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จังหวัด สงขลา 2018-09-06
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-09-06
กรมคุมประพฤติอบรมฝึกสมาธิ ปรับพฤติกรรม ยกระดับจิตใจกลับคืนสู่สังคม 2018-09-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนามระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2018-09-05
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จังหวัด สุราษฎร์ธานี 2018-09-05
ประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ รองนายกฯ และรมว.ยธ ย้ำสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2018-09-05
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 20 ปี 2018-09-05
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จังหวัดนครปฐม 2018-09-04
คุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 2/2561 2018-09-03
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2018-08-31
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผย เอมี่-อาเมเรีย เข้ารายงานตัว รับทราบเงื่อนไขคุมประพฤติ 2018-08-30
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 2018-08-30
คุมประพฤติเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิด 2018-08-29
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) ครั้งที่ 4 / 2561 2018-08-28
กรมคุมประพฤติจัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 2018-08-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ 2018-08-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิด “สายด่วนยุติธรรม” 2018-08-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาระบบบริหารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2018-08-27
กรมคุมประพฤติชู “ศูนย์แคร์” สร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดและครอบครัว 2018-08-23
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 2018-08-23
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงต้นร่างแบบประเมินความเสี่ยง ปัญหาและความต้องการของผู้กระทำความผิด 2018-08-21
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) ครั้งที่ 2 / 2561 2018-08-21
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-08-20
คุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 1 2018-08-20
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 14 ปี และงานเปิดอาคาร “ธนพิพัฒน์” 2018-08-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2018-08-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง เน้นสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ 2018-08-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามการดำเนินงานด้านยุติธรรม 2018-08-17
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 2018-08-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุม ศอ.ปส. แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ 2018-08-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2018-08-15
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุม เรื่อง การพัฒนาชุมชนกาแลตาแปให้เป็นบ้านกึ่งวิถี 2018-08-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 2018-08-14
กรมคุมประพฤติร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-12
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 77 ปี 2018-08-11
กรมคุมประพฤติลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-10
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดนราธิวาสขอใช้พื้นที่เป็นบ้านกึ่งวิถี 2018-08-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต” : “ปัญหาและทางออก” 2018-08-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) มาตรฐานงานกรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ 2018-08-08
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี 2018-08-07
กรมคุมประพฤติร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 2018-08-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 2018-08-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ/ผู้ถูกคุมประพฤติ 2018-08-03
กรมคุมประพฤติร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 2018-08-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดตรัง อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ 2018-08-02
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2018-08-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 2018-08-02
คุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2018-07-31
กรมคุมประพฤติ ร่วมตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 2018-07-28
กรมคุมประพฤติร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2018-07-28
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2018-07-25
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2018-07-25
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2018-07-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบรมราชินีนารถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2018-07-25
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กรมคุมประพฤติ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 2018-07-25
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดยโสธร อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2018-07-24
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ติดตามการใช้ระบบ DXC 2018-07-24
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 2018-07-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2018-07-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม 2018-07-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2018-07-23
กรมคุมประพฤติอาสาปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 2018-07-21
กรมคุมประพฤติเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2561 2018-07-19
กรมคุมประพฤติรวมพลังอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 2018-07-18
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2561” 2018-07-17
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2561 2018-07-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการอบรมทดลองใช้หลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียน 2018-07-16
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 2 2018-07-15
เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มจากเมืองไทยประกันภัยในโครงการ “เมืองไทย เมืองทอง” ปีที่ 3 2018-07-14
กรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2561 2018-07-13
กรมคุมประพฤติรวมพลังอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 2018-07-12
กรมคุมประพฤติร่วมเป็นสักขีพยาน ผนึกกำลัง 7 หน่วยงานให้บริการประชาชน 2018-07-11
กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2018-07-11
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 2018-07-09
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-07-07
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 2018-07-04
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี เดอะเนชั่น ก้าวสู่ปีที่ 48 2018-07-02
กรมคุมประพฤติพาทัวร์อาชีพ เตรียมพร้อมคืนคนดีสู่สังคม 2018-07-01
กรมคุมประพฤติ MOU ขยายความร่วมมือกับกรมอุทยานฯ ส่งผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคม 2018-06-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 2018-06-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ร่วมหารือพัฒนาชุมชนกาแลตาแป เป็นบ้านกึ่งวิถี 2018-06-29
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ปีที่ 2 2018-06-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ย้ำนโยบาย 4P สู่มาตรฐานงานคุมประพฤติ 2018-06-27
กรมคุมประพฤติร่วมวิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2018-06-25
ประชุม อ.ส.ค. ภาค 7 สัญจร ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-06-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล 2018-06-21
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2018-06-20
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ 2018-06-20
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมตักบาตร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2018-06-20
กรมคุมประพฤติบูรณาการสมาคมเดอะเชฟ ส่งเสริมอาชีพพร้อมให้โอกาสผู้กระทำผิด 2018-06-15
กรมคุมประพฤติพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ช่วยแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-06-15
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-06-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จ.อุทัยธานี เน้นสร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม 2018-06-12
กรมคุมประพฤติเสริมทัพยุติธรรมสู่หมู่บ้าน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน 2018-06-12
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 2018-06-10
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 2018-06-09
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-06-09
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2018-06-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ย้ำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขผู้กระทำผิด 2018-06-08
กรมคุมประพฤติรับมอบตู้เห็ดอัตโนมัติและทุนประกอบอาชีพ 2018-06-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองมะค่า 2018-06-07
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2018-06-07
พิธีเปิดกิจกรรม “การเข้าพบส่วนราชการ” ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล 2018-06-06
พิธีเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1 2018-06-06
กรมคุมประพฤติจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 2018-06-04
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมหารือหน่วยงานบำบัดยาเสพติดแรงงานต่างด้าว 2018-06-04
กรมคุมประพฤติสงเคราะห์อาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ 2018-06-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา “ก้าวผิดคิดพลาด ให้โอกาสแก้ตัวใหม่” 2018-06-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์เพจ อีจัน 2018-06-01
กรมคุมประพฤติ MOU แสดงเจตนารมณ์ พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 2018-05-31
การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการตรวจราชการ ไตรมาศที่ 2 2018-05-31
กระทรวงยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 2018-05-30
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561 2018-05-28
กรมคุมประพฤติร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2018-05-25
การประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 2018-05-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2018-05-24
ประธานกรรมการจริยธรรมกรมคุมประพฤติมอบรางวัลแก่ผู้ได้คะแนนสูงสุดจากการประกวดคำขวัญกรมคุมประพฤติ 2018-05-24
กรมคุมประพฤติส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2018-05-24
คุมประพฤติดูแลและดำเนินการจัดให้ผู้ต้องโทษปรับ ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-05-23
กรมคุมประพฤติ ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2018-05-19
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันวิสาขบูชาปี 2561” 2018-05-18
กรมคุมประพฤติหารือ TCDC สร้างสรรค์งานออกแบบอุปกรณ์ EM 2018-05-18
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2561 2018-05-17
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2018-05-17
กรมคุมประพฤติเปิดช่องทางอาชีพ ฝึกผู้กระทำผิดชงกาแฟ 2018-05-16
กรมคุมประพฤติหารือเกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2018-05-16
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 2018-05-15
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2018-05-14
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม “เมาแล้วขับปรับจิตสำนึก” 2018-05-12
กรมคุมประพฤติร่วมวางพานพุ่มอุปกรณ์การเรียนในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561 2018-05-11
กรมคุมประพฤติใช้กระบวนการ MI กับกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำ 2018-05-10
กรมคุมประพฤติส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2018-05-09
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนค่ายลูกเสือ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 2018-05-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จ.ชัยภูมิร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน 2018-05-08
อาสาสมัครคุมประพฤติ จ.ชัยภูมิ ร่วมกล่าวปฏิญาณตน 2018-05-06
กรมคุมประพฤติร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม 2018-05-05
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์ 2018-05-03
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Service and Office) 2018-05-03
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2561 2018-05-01
กรมคุมประพฤติหารือ IYF บูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-04-30
กรมคุมประพฤติเปิดโอกาสต่อยอดอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2018-04-30
กรมคุมประพฤติจัดการประชุม เรื่องการจัดทำและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( EM ) ที่ใช้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 4 2018-04-30
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 2018-04-27
คุมประพฤติร่วมประชุมหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2018-04-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 3 2018-04-26
กรมคุมประพฤติจับมือเนสท์เล่ สร้างอาชีพผู้ก้าวพลาด ลดการกระทำผิดซ้ำอย่างยั่งยืน 2018-04-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย นำบริการรัฐสู่ประชาชน 2018-04-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานคุมประพฤติ ครั้งที่1 2018-04-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2018-04-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับที่ปรึกษา รมว.ยธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร1 และศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. 2018-04-23
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมสมาพันธ์คุมประพฤติสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๑๑ เรื่องการติดตามตัวด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) 2018-04-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ชูนำร่องสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-04-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับที่ปรึกษา รมว.ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 2018-04-20
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ในรายการประเด็นเป็นข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 2018-04-20
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 2018-04-18
กรมคุมประพฤติบูรณาการร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2018-04-18
กรมคุมประพฤติเผย 5 วันสถิติเมาแล้วขับพุ่งกว่า 6 พันคดี ศาลสั่งติด EM 37 ราย 2018-04-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 2018-04-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 2018-04-11
กรมคุมประพฤติผนึกกำลังสำนักงานศาลยุติธรรมใช้ EM กับผู้กระทำผิดเมาแล้วขับ เริ่มสงกรานต์นี้ 2018-04-11
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2018-04-10
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 66 ปี สถานีโทรทัศน์ อสมท (Mcot) 2018-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2018-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” 2018-04-10
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2561 2018-04-09
กรมคุมประพฤติจับมือภาคี ดันมาตรการเข้มคดี “เมาแล้วขับ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-09
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี 2018-04-06
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 2018-04-04
กรมคุมประพฤติดึงสมาคมเดอะเชฟและเนสท์เล่ฝึกอาชีพผู้กระทำผิด 2018-04-03
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)ที่ใช้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 2 2018-04-03
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบการสถาปนาองค์กรอัยการ 125 ปี 2018-04-02
กรมคุมประพฤติร่วมงานแถลงข่าว ออเจ้าเมาไม่ขับ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ 2018-04-02
กรมคุมประพฤติรับมอบเงินจาก ธ.ออมสิน 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ 2018-03-30
กรมคุมประพฤติเล็งพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2018-03-30
กรมคุมประพฤติจัดการสัมมนาร่างแนวทางมาตรฐานงานคุมประพฤติ 2018-03-29
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 54 ปี 2018-03-28
พิธีปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 36 2018-03-28
กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดระหว่างประเทศอาเซียน 2018-03-27
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ไทยทีวีสี ช่อง 3 ครบ 48 ปี 2018-03-26
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 2018-03-23
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติในโอกาสรับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ 2018-03-23
กรมคุมประพฤติจัดเสวนาความสำเร็จระบบการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-03-23
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 127 ปี กระทรวงยุติธรรม 2018-03-23
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 38 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า 2018-03-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านท้ายโขดและบ้านกึ่งวิถี 2018-03-21
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับเลขานุการเอกจากสถานทูตญี่ปุ่น 2018-03-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกประเด็นร้อน ทางช่อง TNN 24 2018-03-20
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการรับ - จ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2018-03-19
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 36 2018-03-19
กรมคุมประพฤติยกย่องอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมคืนคนดีสู่สังคม 2018-03-16
26 ปี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 2018-03-15
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1/2561 2018-03-14
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 2018-03-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 2018-03-09
กรมคุมประพฤติพัฒนาบุคลากรเรียนรู้งานคุมประพฤติระหว่างประเทศอาเซียน 2018-03-09
การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 2018-03-09
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-03-08
ประชุมคณะทำงานจัดงานเนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-03-08
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2018-03-07
กรมคุมประพฤติจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) 2018-03-07
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ 2018-03-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการหน่วยงาน เพื่ออำนวยความยุติธรรม 2018-03-05
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-03-05
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2018-03-02
กรมคุมประพฤติ ร่วมหารือกับมูลนิธิเมาไม่ขับ ผลักดันมาตรการเข้มคดีเมาแล้วขับ 2018-03-02
กรมคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ 2018-02-27
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนค่ายคุณธรรมจริยธรรม แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 2018-02-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในบริเวณพุทธมณฑล 2018-02-27
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย