รูป หัวข้อ วันที่
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมปนะพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ประจำปี 2562 2019-10-21
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมการจ้างงานก่อสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2019-10-21
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นรับคำขอค่าตอบแทนในคดีอาญา(เชิงรุก) 2019-10-21
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" 2019-10-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นวิทยากรอบรม โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2019-10-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-10-18
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน 2019-10-18
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดสุโขทัย พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-10-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลพุขาม และขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2019-10-17
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมออกหน่วยอำเภอ...ยิ้ม 2019-10-17
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานตรวจแห่งชาติ 2019-10-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมงานวันตำรวจ 2019-10-17
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “Fun Run For Health” ครั้งที่ 2 2019-10-17
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มทำความสะอาดและเก็ยเศษขยะ 2019-10-17
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีภาคเอกชนร่วมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากปราชญ์ชุมชน 2019-10-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก ปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2019-10-17
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-10-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 3/2563 2019-10-17
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 2019-10-16
สคป.กพ.ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร 2019-10-15
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-10-15
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2019-10-15
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 2019-10-15
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าพบพันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ฝ่ายทหาร) (กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย) ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2019-10-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-14
คป.จ.สท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณฯ 2019-10-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-10-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2019-10-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก 2019-10-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ได้รับการสนับสนุน และบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ทำสนามเด็กเล่นโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2019-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับชุมชนเตรียมวัสดุทำไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม้กวาดทางมะพร้าว” 2019-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดี สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 หลังที่ 2 2019-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 หลังที่ 1 2019-10-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ 2019-10-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 2/2563 2019-10-11
คป.จ.สท.ดำเนินการจัดประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-10-11
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบสิ่งของเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย 2019-10-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 2 2019-10-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 2 2019-10-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา สมาชิก TO BE NUMBER ONE เปลี่ยนถนนหญ้ารกให้เป็นถนนสวยงาม ครั้งที่ 2 2019-10-09
คุมประพฤติหล่มสักจัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-10-09
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมสร้างความผาสุก (รับประทานอาหารร่วมกัน) 2019-10-09
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าหารือผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก ตามนโยบายแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ 2019-10-09
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าพบพันเอกปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2019-10-09
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ หน่วยงานภาคี 2019-10-09
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2019-10-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียดและใช้มาตรการคุมเข้มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ 2019-10-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เตรียมวัสดุทำไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม้กวาดทางมะพร้าว” 2019-10-08
คป.พช.วิเชียรบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู และสร้างมาตรการป้องกัน ปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2019-10-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม พิธีสาบานตน ตาม พ.ร.บ. คุมประพฤติ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-10-08
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประสานงานเพื่อหาสถานที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-08
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และพิการ ครั้งที่ 2 2019-10-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 1/2563 2019-10-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-10-07
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และพิการ 2019-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ และอาสาสมัครคุมประพฤติลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ยากไร้ ในการขับเคลื่อน โครงการ สมาชิก TO BE ฯ ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ 2019-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิเชียรบุรี และสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ 2019-10-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศ "ล้อมรั้ว ครอบครัว ด้วยรัก" 2019-10-04
สคป.กพ.“ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร” 2019-10-04
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “Fun Run For Health” 2019-10-03
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ในการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนข้างทาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากมีหญ้าปกคลุมเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE เปลี่ยนถนนหญ้ารกให้เป็นถนนสวยงาม 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE ทำความดี ถวายพ่อหลวง 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เล่นกีฬาสร้างความผาสุก สร้างเสริมสุขภาพที่ดี 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่ และประชาสัมพันธ์การจัดหาแหล่งงาน ด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมงานประเพณีอุ้มพระสรงน้ำอำเภอวิเชียรบุรี 2019-10-02
คป.จ.สท.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเขตอำเภอศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-10-02
คุมประพฤติจังหวัดตากมอบนโยบายแก่บุคลากร 2019-10-02
คุมประพฤติจังหวัดตากและยุติธรรมจังหวัดตากรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 2019-10-02
คป.จ.สท.ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอศรีสำโรง 2019-10-02
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่ม “พัฒนาลำห้วยกุดช้าง” 2019-10-01
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลทางด้านอาชีพซ่อมรถยนต์ 2019-10-01
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2019-09-30
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-09-30
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุม Video Conference ในโครงการคุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม 2019-09-30
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดจัดประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณีพิพาทเรื่องขอเงินคืน 2019-09-30
คป.จ.สท.มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-09-30
คป.นครไทยจัดโครงการ"ล้อมรั้ว ล้อมใจ ห่างไกลยาเสพติด" 2019-09-27
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-09-27
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 2019-09-27
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-27
คป.นครไทยลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาคุมประพฤติชุมชน” ณ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-09-27
คป.จ.สท.จัดโครงการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และประวัติความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทาน 2019-09-27
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 12/2562 2019-09-27
คป.จ.สท.ดำเนินการจัดประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี(วัดกระชงคาราม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-09-27
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-27
คุมประพฤติกำแพงเพชร “มอบทุนประกอบอาชีพ” 2019-09-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นวิทยากรอบรมโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 2019-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2019-09-25
คป.จ.สท.และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการกฎหมายน่ารู้สำหรับสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-09-24
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุก ครั้งที่ 12/2562 2019-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยให้บริการรับรายงานตัว ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2019-09-24
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ว่าด้วยมาตรการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนในระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2019-09-23
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรี และเข้าร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม 2019-09-22
คป.นครไทยลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาคุมประพฤติชุมชน” ณ ตำบลห้วยเฮี๊ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-09-20
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2019-09-19
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีภาคเอกชนในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 2019-09-19
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2019-09-18
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านด่านลานหอย ปฏิบัติงานรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 2019-09-18
คป.จ.สท และอาสาสมัครคุมประพฟติอำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการของ อ.ส.ค. และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-09-18
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมประธานอาสาสมัครคุมปรพฤติประจำอำเภอ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการประสานงาน อ.ส.ค.ในพื้นที่ เพื่อเข้ารับนโยบายในการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-09-18
สคป.กพ.“ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-09-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-09-18
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อให้การช่วยเหลือประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2562 2019-09-17
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาคม 2019-09-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ 2019-09-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6/2562 2019-09-17
คุมประพฤติหล่มสัก ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 2019-09-17
คป.นครไทยลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาคุมประพฤติชุมชน” 2019-09-17
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมทุนประกอบอาชีพ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก (ทุน ปปส.) 2019-09-17
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมโครงการ “ฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” 2019-09-17
สคป.กพ.“ร่วมโครงการประชุมสัญจร อาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6” 2019-09-16
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่รับคำร้องทุกข์ เรื่องเพิกถอนนิติกรรม,มรดก 2019-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสักและอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วม “โครงการประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 (ปี พ.ศ. 2562)” 2019-09-16
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6 2019-09-14
คป หล่มสัก จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2019-09-13
คป หล่มสัก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-09-13
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนนครไทย 2019-09-13
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562 2019-09-13
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ครั้งที่ 12/2562 2019-09-13
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลทางด้านอาชีพรับจ้างทั่วไป 2019-09-13
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ใน ก.องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2562 2019-09-12
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ใน ก.องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2562 2019-09-12
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย 2019-09-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-09-12
คป.หล่มสัก ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ (ปัจฉิมนิเทศบริการตู้ Jobbox) 2019-09-12
คป.หล่มสักจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-09-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอบต.ภูน้ำหยด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับชมรมคนพิการอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อบูรณาการช่วยเหลือเหยื่อ ผู้พิการที่ถูกผู้เมาแล้วขับ เพื่อร่วมกิจกรรม รณรงค์ เมาไม่ขับ 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัว 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัว 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปริศนาธรรม ประกอบโลงศพ บริจาคให้ผู้ยากไร้ 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม รอบรู้กฎหมาย รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด ภายใต้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชัน 2019-09-11
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมหารือเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-09-11
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสโขทัย ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-11
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 2019-09-11
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2019-09-11
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 2019-09-11
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-09-11
คุมประพฤติหล่มสัก ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ (สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ) 2019-09-10
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 2019-09-10
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2019-09-10
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ ลงพื้นที่ติดตามทุนประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า จาก ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-09
คป.จ.สท.ลงพื้นที่ติดตามทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสวาย จากทุน ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-09
คป.จ.สท.ลงพื้นที่ติดตามทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสวาย จากทุน ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-09
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามทุนประกอบอาชีพขายข้าวหมูทอดและก๋วยจั๊บ จาก ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 10/2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2019-09-09
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามผลทุนประกอบอาชีพช่างเชื่อมและรับเหมาต่อเติม จาก ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-09
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามผลทุนประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จาก ป.ป.ส.ภาค6 2019-09-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก เล่นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เติมพลังสุขภาพ 2019-09-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-09-06
“คุมประพฤติวิเชียรบุรีสดใส ร่วมใจ นุ่งผ้าไทย ผ้าถิ่น” 2019-09-06
คป.จ.สท.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันผู้ต้องขังเสียชีวิตผิดธรรมชาติ ครั้งที่ 6 ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2019-09-06
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 2019-09-06
คป.จ.สท.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันผู้ต้องขังเสียชีวิตผิดธรรมชาติ ครั้งที่ 6 ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2019-09-06
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2019-09-06
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ให้คำปรึกษาการสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-09-06
คุมประพฤติหล่มสัก รับมอบลำโพงเอนกประสงค์ใช้ในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯจาก อาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-06
คุมประพฤติหล่มสัก มอบเงินช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่ประสบอัคคีภัย 2019-09-06
อ.ส.ค.จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติงานด้านคดีในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ต้องขัง ในชั้นก่อนได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2019-09-05
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมหารพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-09-05
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง กรณีขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อเป็นค่าจ้างทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นบังคับคดี 2019-09-05
คป.จ.สท.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-09-05
สนง.คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมงานฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และประชาสัมพันธ์การจัดหาแหล่งงาน ด้วยตู้งาน JOBBOX ภายใต้ศูนย์แคร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ 2019-09-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่ายอบต.พุเตย ร่วมสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ 2019-09-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 2019-09-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่ และประชาสัมพันธ์การจัดหาแหล่งงาน ด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน กันยายน 2562 2019-09-05
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพขายอาหารตามสั่งและขายของชำ จากเงินทุนสนับสนุน ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-04
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพทำนา จากเงินทุนสนับสนุน ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-04
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ติดตามผลการส่งเสริมด้านอาชีพค้าขายของที่ระลึก จากเงินทุนสนับสนุน ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-04
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ติดตามผลการส่งเสริมด้านอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จากเงินทุน ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-04
คป.จ.สท.ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2019-09-04
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 2019-09-04
คุมประพฤติหล่มสักนำพวงหรีดร่วมไว้อาลัยและเคารพศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-04
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤจิและปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ 2019-09-04
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 2019-09-03
คุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร “มอบทุนประกอบอาชีพ” 2019-09-03
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-09-02
คป.จ.สท และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย 2019-08-30
คป.จ.สท และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้กระทำความผิดพร้อมครอบครัว ครั้งที่ 11/2562 2019-08-30
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-29
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 2019-08-29
คป.นครไทยลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาคุมประพฤติชุมชน” 2019-08-29
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นวิทยากรอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลเพชรละคร 2019-08-28
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดโขทัย ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของ อ.ส.ค.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-08-28
คป.จ.สท.เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 39 2019-08-28
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้เสียและจำเลยในคดีอาญา 2019-08-28
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย คัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิคยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-08-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2019-08-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลพุเตย 2019-08-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 ปฏิญาณตน การเป็นข้าราชการที่ดี สวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2019-08-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ 2019-08-27
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1/2562 ในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 2019-08-26
คป.จ.สท.และคป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ร่วมประชุมเตรียมงานบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้กระทำผิด (MOU) 2019-08-23
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างการรับรู้ผ่านรายการวิทยุ 2019-08-23
สคป.กพ.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัวด้วยศิลปการละคร 2019-08-23
คป.นครไทยออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-08-22
สคป.กพ.“ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-08-22
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-22
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่แจ้งสิทธิ (เชิงรุก) แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา 2019-08-22
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับลดวันต้องโทษ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2019-08-22
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-22
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2019-08-22
คป.นครไทยร่วมจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2019-08-22
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการบิ๊กซี สร้างงาน สร้างอาชีพ 2019-08-21
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 2019-08-21
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อร่วมกันวางแผนกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2019-08-21
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยบริการรับรายงานตัวอำเภอบ้านด่านลานหอย 2019-08-21
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 2019-08-21
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายให้แก่เยาวชนและประชาชนตำบลป่าแฝก 2019-08-20
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการสัมมนาการสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสำหรับข้าราชการและบุคลากร ศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-20
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหน้องหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 2019-08-19
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 2019-08-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมสามัญสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 2019-08-18
ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสุโขทัย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ อาสาสมัครคุมประพฤติ และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-08-16
คุมประพฤติหล่มสัก ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ (สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ) 2019-08-16
คป.นครไทยกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 2019-08-16
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวและส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ตำบลแม่สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-08-16
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลปันผลจากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดสุโขทัยให้แก่ผู้ต้องขัง 2019-08-15
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 2019-08-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด จัดกิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE พัฒนาบำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-08-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะ พบสารเสพติดส่งคืนเรือนจำ 2019-08-15
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2019-08-14
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2019-08-14
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารในเขตภาค 6 2019-08-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2019-08-14
คุมประพฤติหล่มสัก ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ (บริการตู้งาน "Jobbox") 2019-08-14
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 2019-08-14
สคป.กพ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 2019-08-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ รพ.วิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ครั้งที่ 2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2019-08-13
คป.จ.สท.ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-08-13
คุมประพฤติกำแพงเพชรร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักและจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ” 2019-08-13
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-12
คป.จ.สท.เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินกิจกรรมคลินิคยุติธรรมพบประชาชน ภายใต้โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 2019-08-10
คป.นครไทยบริการสังคม ณ ศาลแขวงนครไทย 2019-08-09
คป.จ.สท.ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดภายใต้การดำเนินกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2 2019-08-09
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินงายจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนผลการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “จิตอาสา” ในพื้นที่ อำเภอเมืองสุโขทัย 2019-08-09
คป.หล่มสัก บูรณาการส่วนราชการและภาคประชาชนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ 2019-08-09
คป.หล่มสัก จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ 2019-08-09
คป.นครไทย“ร่วมโครงการรักษ์น้ำ...รักษ์ป่า สืบสานพระราชปณิธาน” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 2019-08-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลพุเตยในการประสานงาน ทำงานบริการสังคม และขับเคลื่อนนวัตกรรมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM 2019-08-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศผู้ถูกความประพฤติพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก และจัดกิจกรรมทักษะการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 2019-08-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วันรพี 2019-08-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-08
คป.หล่มสัก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ 2019-08-08
คป.จ.สท.และคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ค.เขตอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ อ.ส.ค. เขตอำเภอศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-08-07
คป.จ.สท.และคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ค.จังหวัดสุโขทัย ร่วมปนะชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค.จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-08-07
คป.จ.สท.ร่วมงานวันรพี พ.ศ.2562 2019-08-07
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมวันรพี ณ ศาลแขวงนครไทย 2019-08-07
สคป.กพ.ร่วมพิธีวันรพี 2019-08-07
สนง.คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมกิจกรรมวันรพี 2019-08-07
คุมประพฤติหล่มสัก ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ 2019-08-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ 2019-08-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 2019-08-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ รพ.วิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน 2019-08-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาทำความสะอาดถนนสายหลัก-สายรอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในงานวันรพี 2019-08-05
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-08-02
คป.นครไทยบริการสังคม ณ ศาลแขวงนครไทย 2019-08-02
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมทุนประกอบอาชีพ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก (ทุน ปปส.) 2019-08-02
สคป.กพ.รับมอบเกียรตืบัตร 2019-08-02
คป.นครไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2019-08-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี พัฒนาทำความสะอาด และ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยไข้เลือดออก 2019-08-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้กระทำผิด ประจำเดือน สิงหาคม 2562 2019-08-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับกองการศึกษาเทศบาลตำบลซับสมอทอด จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงทุกรูปแบบและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2019-07-31
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยเข้าแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-07-31
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ตำบลสระประดู่ 2019-07-28
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำฝายชะลอน้ำ 2019-07-26
คป.แม่สอด จัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ "ไม้กวาด" 2019-07-26
คป.แม่สอด จัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ "ตะไคร้หอมกันยุง" 2019-07-26
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ติดตาม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ภายใต้โครงการกำลังใจ เพื่อลดและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ในการก่ออาชญากรรมในชุมชน 2019-07-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เยี่ยม อ.ส.ค. เพื่อหาแนวทาง ในการขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ตามแนว วิถีพุทธ 2019-07-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมแข่งขันกีฬาวันรพีรอบรองชนะเลิศ 2019-07-25
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-07-25
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมพิธีมอบบัตรประชาชนแก่ผู้ต้องขังและพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมผู้ต้องขังคดียาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด 2019-07-25
สคป.กพ.ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 2019-07-25
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ 2019-07-25
คป.แม่สอด ต้องรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม 2019-07-25
คป.แม่สอด เข้าร่วมพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ 2019-07-25
คป.จ.สท.จัดประชุม อ.ส.ค.ประจำปี พ.ศ.2562 2019-07-24
คป.จ.สท.ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2019-07-24
คป.นครไทย จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-07-24
คป.นครไทยออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-07-24
สคป.กพ.ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-07-24
คป.นครไทยมอบทุนสงเคราะห์ ทุนประกอบอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-07-23
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่10/2562 2019-07-23
คป.จ.สท.เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-07-23
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมโครงการ “ฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” 2019-07-22
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินการจัดประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 2019-07-22
คุมประพฤติกำแพงเพชรร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” 2019-07-20
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี Big Cleaning day กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยไข้เลือดออก 2019-07-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำ Post - test พัฒนาความรู้งานคุมประพฤติสู่การเป็น Professionnal ( IDP ) 2019-07-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำ Pertest พัฒนาความรู้งานคุมประพฤติสู่การเป็น Professionnal ( IDP ) 2019-07-19
คป.จ.สท.เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยในองค์กรบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย 2019-07-19
คป.จ.สท.ดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้กระทำผิดและครอบครัว ครั้งที่ 10/2562 และศึกษาดูงานโรงเพาะเห็ดนางฟ้า 2019-07-19
สคป.กพ.จัดกิจกรรม "อบรมความรู้กฎหมายจราจร" 2019-07-19
คป.นครไทยจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-07-19
คป.นครไทยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2019-07-19
คป.นครไทยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 2019-07-19
สคป.กพ.ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 2019-07-18
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยบริการรับรายงานตัวอำเภอบ้านด่านลานหอย 2019-07-18
คป.จ.สท.จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม(จิตอาสา)ภายในโรงพยาบาลสุโขทัย 2019-07-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ 2019-07-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมในการอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร IDP 2019-07-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างจิตใจ รณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ 2019-07-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานกลุ่ม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างจิตใจ รณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ 2019-07-12
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.ภาค 6 2019-07-12
คป.แม่สอด ร่วมกิจกรรมแห่ต้นเทียนพรรษา 2019-07-12
คป.แม่สอด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-07-12
คป.นครไทยรณรงค์งดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 2019-07-12
คป.นครไทยจัดกิจกรรมอบรมธรรมะและถวายเทียนเข้าพรรษา 2019-07-12
คป.นครไทยบริการสังคม ณ สถานีตำรวจภูธรนครไทย 2019-07-12
คป.แม่สอด ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านแม่จะเรา อำเภอเเม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-07-11
คป.แม่สอด จัดอบรมความรู้ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์ 2019-07-11
คป.จ.สท.ดำเนินโครงการป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2562 2019-07-11
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน(นำร่อง) 2019-07-11
คป.จ.สท.ร่ามติดตามผลการจัดกิจกรรมและเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2019-07-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุภาพ ห่างไกลยาเสพติด สร้างสรรค์อนาคตที่ดี ภายใต้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2019-07-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานกลุ่ม จัดกิจกรรมทักษะการมองเห็นคุณค่าในตนเอง และรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา (เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ) 2019-07-10
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการประสานความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม 2019-07-10
คป.จ.สท และ อ.ส.ค.ให้บริการรับรายงานตัวอำเภอคีรีมาศ 2019-07-10
“CARE CENTER” คุมประพฤติกำแพงเพชร ต่อยอดสร้างรายได้ แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE ซึ่งได้รับทุนประกอบอาชีพ 2019-07-10
คป.จ.สท และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 2019-07-09
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-07-09
คป.จ.สท.และ อ.ส.ค.ดำเนินส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและดำเนินกิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งสำนักงาน 2019-07-05
คป.จ.สท.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงานคุมประพฤติในการเป็นวิทยากรกลุ่ม 2019-07-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศ กับการมองเห็นคุณค่าในตนเอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2019-07-04
คป.จ.สท.ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-07-04
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์มอบพันธุ์ไม้ไผ่กิมซุงแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-07-04
คป.นครไทยเป็นวิทยากรในโครงการ “เยาวชนวัยใส นำพ้นภัยยาเสพติด” 2019-07-04
สคป.แม่สอด ติดตั้งตู้งาน Job Box 2019-07-04
สคป.แม่สอด จัดโครงการทักษะการใช้ชีวิตและบทบาทหน้าที่จิตอาสาและจิตสาธารณะ 2019-07-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมแผนพัฒนาบุคลากร IDP 2019-07-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมการมองเห็นคุณค่าในตนเอง 2019-07-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้กระทำผิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2019-07-04
คป.นครไทยร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 7/2562 2019-07-02
คุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร “มอบทุนประกอบอาชีพ” 2019-07-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 8/2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2019-07-01
คป.นครไทยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 2019-07-01
สคป.แม่สอด ประชุมการเผยแพร่การใช้แบบประเมินความเสี่ยง (การจำแนก) ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-28
สคป.แม่สอด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-28
สคป.แม่สอด เข้าร่วมประชุมหารือกับผกก.พบพระ แนะนำการใช้ EM 2019-06-28
คป.นครไทยทำกิจกรรมบริการสังคม ณ โรงเรียน ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 2019-06-28
สคป.แม่สอด จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 5/2562 และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด 2019-06-27
คุมประพฤติแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 2019-06-27
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2562 2019-06-27
สคป.กพ.จัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติดให้โทษ 2019-06-27
คป.นครไทย มอบทุนประกอบอาชีพ 2019-06-27
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 2019-06-27
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-26
คป.นครไทยจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 2019-06-26
คป.นครไทยพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านห้วยเหิน หมู่ 9 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2019-06-25
อ.ส.ค.แม่สอด รับรายงานตัว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สักนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 2019-06-24
ผอ.สคป.แม่สอด ร่วมประชุมหารือจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติผิดเงื่อนไข 2019-06-24
ผอ.สนป.แม่สอด แนะนำตัวโอกาศมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-06-24
คป.แม่สอด รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงาน อสค.อำเภอพบพระ 2019-06-24
คป.แม่สอด ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม 2019-06-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 สวดมนต์ไหว้พระส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2019-06-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เยี่ยมเยียนบุคลากร 2019-06-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์การใช้ Electronic Monitoring (EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-23
คป.นครไทยร่วมประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และติดตามช่วยเหลือนักเรียน 2019-06-21
สคป.กพ.จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจร“ซ่อมสร้างสำนึกความปลอดภัย ครั้งที่ 2” 2019-06-20
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ในการอบรมรมความรู้ รู้อย่างเท่าทัน ป้องกันโรคติดต่อ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-06-19
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-06-19
คป.นครไทยจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-19
คป.นครไทยพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย 2019-06-18
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมโครงการ “ฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” 2019-06-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่พบผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ และติดตามสอดส่อง เยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการหลบหนีและการสถานที่ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-17
คุมประพฤติกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร 2019-06-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-06-14
คป.นครไทยลงพื้นที่ประชุมประสานความร่วมมือผู้นำชุมชน 2019-06-13
คป.นครไทยจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-06-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุก 2019-06-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2019-06-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2019-06-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จัดโครงการจิตอาสาขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอหนองไผ่ 2019-06-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ คณะกรรมการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองไผ่ ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำป้ายสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 2019-06-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี มอบทุนสงเคราะห์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2019-06-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฏิบัติการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-06-11
043 แบบลงนามรับทราบแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัตองานของเจ้าหน้าที่ 2019-06-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่สอดส่องเยี่ยมบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังพ้นการฟื้นฟูฯ ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-06-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลพุเตย 2019-06-10
สคป.กพ.ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร 2019-06-10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุต่างๆ 2019-06-07
O03 อำนาจหน้าที่ของสนง.คป.นครสวรรค์ 2019-06-07
คป.นครไทยประชุมคณะกรรมการพิจารณาวิเคราะห์และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-06-07
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติ 2019-06-07
O16รายงานสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 2019-06-07
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-07
O29แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2019-06-07
O13คู๋มือหรือมาตรฐานการปฏฺบัติงาน 2019-06-07
O48คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2019-06-07
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คป.นว. 2019-06-07
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 2019-06-07
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ 2019-06-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ อบรมความรู้ยาเสพติด และจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2019-06-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการปัจฉิมนิเทศร่วมกับส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรี 2019-06-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบวาตภัย 2019-06-06
สคป.กพ.จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-06
คู่มือการดำเนินงานคุมประพฤติ 2019-06-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติด 2019-06-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู 2019-06-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวิเชียรบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2562 2019-06-05
คป.นครไทยปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2019-06-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-06-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้กระทำผิด 2019-06-04
คป.นครไทยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-04
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพเพาะปลูกขิงและติดตามผล 2019-06-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 2019-06-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 7/2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2019-06-03
คป.นครไทยลงพื้นที่ประชุมประสานความร่วมมือคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2019-05-30
คป.นครไทยจัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-29
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-29
สคป.กพ.จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-05-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีร่วมจัดบูธนิทรรศการ ภายใต้ โครงการติดตามประเมินผลชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-05-23
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-05-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-05-18
สคป.กพ.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 2019-05-17
สตป.กพ.จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 5 2019-05-17
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสวันต้นไม้ประจำปี 2019-05-17
คณะกรรมการประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร 2019-05-16
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี พัฒนาชุมชนบ้านมาบสมอ 2019-05-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อเป็นมาตรการในการลดความเสี่ยงในการกลับไปเสพซ้ำ 2019-05-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี กิจกรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม กับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) 2019-05-15
คป.นครไทยประสานการจับกุมและประชาสัมพันธ์(EM) 2019-05-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี พัฒนาชุมชนตำบลท่าโรง 2019-05-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ดำเนินกระบวนการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-05-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เปิด ชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-05-13
คป.นครไทยติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับทุนประกอบอาชีพ 2019-05-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัว และจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 2019-05-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีรับรายงานตัว และจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 2019-05-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี 2019-05-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี มอบทุนสงเคราะห์เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ 2019-05-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ อบต.ซับน้อย จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ 2019-05-09
คุมประพฤติฝึกอาชีพ “การทำสมุนไพรลูกประคบ” 2019-05-08
คป.นครไทยร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-07
คป.นครไทยจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ปี2562 2019-05-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์หลังการใช้ Electronic Monitoring (EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศโดยร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2019-05-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศโดยร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้กระทำผิด 2019-05-01
ประชุมกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อสร้างและพัฒนาสมาชิกใหม่ 2019-05-01
คป.นครไทยจัดโครงการจิตอาสาคุมประพฤติชุมชนต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 2019-04-30
สคป.กพ.ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562) 2019-04-29
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานตลาดนัดอาชีพ 2019-04-26
อาสาสมัครคุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอาสาสุขใจ ห่างไกลเบาหวาน 2019-04-26
อาสาสมัครคุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า 2019-04-26
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูตามโครงการสู่ทางสายใหม่เดือนเมษายน2562 2019-04-26
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานพิธีถวายราชสัการะสมเด็จพระนเรศวร 2019-04-26
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบำบัดทุกข์สร้างรอยยิ้ม 2019-04-26
คป.อต.ร่วมงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม 2019-04-26
คป.อต.ร่วมงานพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักด์สิทธิ์ 2019-04-26
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก 2019-04-26
คป.อต.ร่วมงานวันจักรี 2019-04-26
คป.อต.ร่วมปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ 2019-04-26
คป.อต.ร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2019-04-26
คป.อุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 2019-04-26
คป.อุตรดิตถ์รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ 2019-04-26
คป.นครไทย จัดประชุมโครงการ “จิตอาสาคุมประพฤติชุมชน” ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-04-26
คป.นครไทยร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-04-25
คุมประพฤติ “จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมหาชัย” 2019-04-25
สคป.กพ.เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-04-25
สคป.กพ.ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 2019-04-24
คป.นครไทย จัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-24
สคป.กพ.ร่วม โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-04-23
คป.นครไทย ออกหน่วยบริการประชาชน "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่" ประจำเดือน เมษายน 2562 2019-04-23
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ ว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 2019-04-22
การทำบันทึกความร่วมมือพันธสัญญาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (MOU) ระหว่าง จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร และจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE พิจิตร 2019-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกันจุ เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-04-19
คป.อุตรดิตถ์ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์2562 2019-04-17
สคป.อต.ทำบุญสำนักงานและกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์2562 2019-04-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 5 2019-04-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 2019-04-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัว อบรมกิจกรรมถนนชีวิต และประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ 2019-04-11
คป.นครไทย ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 2019-04-11
สคป.กพ.ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2562 2019-04-11
สคป.กพ.เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (EM) 2019-04-10
คุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร “มอบทุนประกอบอาชีพ” 2019-04-10
สคป.กพ.จัดโครงการค่ายยาเสพติด (ค่ายก้าวใหม่ 62) 2019-04-10
คป.นครไทย จัดโครงการ “รณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562” 2019-04-10
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน 2019-04-05
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2019-04-05
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูตามโครงการสู่ทางสายใหม่6/2562 2019-04-05
คป.อุตรดิตถ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 2019-04-05
การทำบันทึกความร่วมมือพันธสัญญาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (MOU) ระหว่าง ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร และชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2019-04-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศ รณรงค์เมาไม่ขับ ประชาสัมพันธ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ในระบบงานคุมประพฤติ 2019-04-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4 2019-04-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างมาตรการเตรียมความพร้อมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมชวนน้องเข้าวัดสร้างโลงศพเพื่อบริจาคให้ผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2019-04-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดโครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ณ วัดไร่ตาพุฒ 2019-04-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ในระบบงานคุมประพฤติ 2019-04-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์แนะแนวอาชีพ 4.0 ด้วยตู้ JOBBOX 2019-04-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเตรียมสถานที่ เพื่อโครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2019-04-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมท้าทายทำความดี 2019-04-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศ รณรงค์เมาไม่ขับ ประชาสัมพันธ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ในระบบงานคุมประพฤติ 2019-04-04
สคป.กพ.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2019-04-03
คป.นครไทย ร่วมโครงการ “บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน” 2019-04-02
สคป.กพ.เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 2019-03-30
คป.นครไทย สวดมนต์ ทำสมาธิ พูดคุย แลกเปลี่ยน สนทนาธรรมร่วมกัน 2019-03-28
คป.นครไทย จัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
สคป.กพ.เข้าร่วมประกวดแสดงผลการดำเนินงานโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 2019-03-27
สคป.กพ.จัดกิจกรรม “อบรมธรรมะ” 2019-03-22
คป.นครไทย ออกหน่วยบริการประชาชน "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่" 2019-03-22
คป.นครไทย ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือสถานประกอบการ เพื่อรับผู้กระทำผิดเข้าทำงาน 2019-03-21
สคป.กพ. ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “ 2019-03-21
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 2019-03-21
คป.อต.ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี2562 2019-03-20
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพเสริมสวย 2019-03-20
คป.อต.ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ 2019-03-20
สคป.อุตรดิตถ์ จัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 4/2562 2019-03-20
สคป.อุตรดิตถ์ จัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-03-20
คป.นครไทย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาคุมประพฤติชุมชน” 2019-03-20
สคป.กพ.ออกเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2019-03-19
สคป.กพ. “จัดกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าขุนราม” 2019-03-19
คป.นครไทยลงพื้นที่ประสานความร่วมมือสถานประกอบการ เพื่อรับผู้กระทำผิดเข้าทำงาน 2019-03-19
คป.นครไทย ลงพื้นที่ประชุมประสานความร่วมมือผู้นำชุมชนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-03-19
สคป.กพ.“จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2019-03-16
สคป.กพ.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 2019-03-16
คป.นครไทยจัดโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ทำแนวกันไฟอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 2019-03-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี แนะแนวอาชีพ 4.0 JOBBOX 2019-03-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะ พบสารเสพติดส่งคืนเรือนจำ 2019-03-14
คป.นครไทยจัดโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ทำแนวกันไฟที่น้ำตกชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2019-03-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 และประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรม To Be Number One 2019-03-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี งานสร้าง สร้างอาชีพ มอบทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-03-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี งานสร้าง สร้างอาชีพ มอบทุนประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว 2019-03-12
คป.นครไทยนำเสนอข้อมูลต่อคระกรรมการกองทุนแม่เพื่อขอรับทุนประสงเคราะห์อาชีพ 2019-03-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองกระจัง จิตอาสา พัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลคลองกระจัง 2019-03-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ อำเภอวิเชียรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้ง 2019-03-10
สคป.กพ. เข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค SPORTS FOR ALL 4.0 2019-03-07
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการจัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 2019-03-07
สคป. กพ. “ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)” 2019-03-07
คุมประพฤติ “จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ลาด ประจำปีงบประมาณ 2562” 2019-03-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ จัดโครงการปัดกวาดบ้านหลังสุดท้าย 2019-03-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี งานสร้าง สร้างอาชีพ มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 2019-03-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการทำ MOU สร้างงานสร้างอาชีพและอบรมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 2019-03-06
คป.นครไทยจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 2 2019-03-06
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามโครงการสู่ทางสายใหม่ 2019-03-06
คป.อุตรดิตถ์จัดอบมรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-03-06
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบำบัดทุกข์สร้างรอยยิ้ม 2019-03-06
คป.อุตรดิตถ์จิตอาสาจราจรพาเด็กนักเรียนข้ามถนน 2019-03-06
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอาสาจราจรพาเด็กนักเรียนข้ามถนน 2019-03-06
คป.อุตรดิตถ์จิตอาสาจราจรพาเด็กนักเรียนข้ามถนน 2019-03-06
คป.อุตรดิตถ์จัดอาสาจราจรพาเด็กนักเรียนข้ามถนน 2019-03-06
สคป.กพ."เข้าร่วมปฏิบัติการตรวจค้น" 2019-03-05
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุม วางแผน เตรียมความพร้อมก่อนการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 2019-03-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 4/2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2019-03-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ป้องกันปัญหายาเสพติด และประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM 2019-03-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวิเชียรบุรี และประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM 2019-03-02
คป.วิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ในระบบงานคุมประพฤติ 2019-03-02
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมชมการแสดงผลงานและการแข่งขันประกวดชมรม ประเภทชุมชน เพื่อคัดเลือกตัวแทน ไปประกวดระดับภาคเหนือ 2019-03-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการใช้ Electronic Monitoring (EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์หลังการใช้ Electronic Monitoring (EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ประชาสัมพันธ์สร้างงานสร้างอาชีพ แบบพอเพียง 2019-02-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งตัวเพื่อเข้ารับรับการบำบัดฟื้นฟู ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2019-02-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์ประดับป้ายประชาสัมพันธ์ ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care 2019-02-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ให้ความรู้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์เครื่องมือติดตามตัว EM 2019-02-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สร้างความผาสุกให้กับบุคลากร 2019-02-28
คป.นครไทยต้อนรับนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเดินทางตรวจราชการคป.นครไทย 2019-02-28
สคป.กพ.รับการตรวจราชการ 2019-02-28
คป.นครไทย จัดโครงการสู่เป้าหมายด้วยกำลังใจ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมฯพร้อมบุคคลใกล้ชิด 2019-02-27
สคป.กพ."สร้างการรับรู้สู่ชุมชน" 2019-02-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ได้บูรณาการประสานงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุน ติดตั้ง ตู้ Job box 2019-02-25
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ครั้งที่ 5(สุดท้าย) 2019-02-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยโป่ง ทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 2019-02-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุก 2019-02-24
คป.นครไทย ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่" 2019-02-22
สคป.กพ.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนบ้านลำมะโกรก 2019-02-22
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมรณรงค์24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า 2019-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม To Be Number One 2019-02-20
คป.พช.วช.ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลบ่อรัง และขับเคลื่อนกิจกรรม To Be Number One 2019-02-20
คป.นครไทยศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยเหิน 2019-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ประสานการควบคุมตัว เพื่อส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2019-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ร่วมโครงการปั่นจักรยานพัฒนาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ตรวจสุขภาพประจำปี ใส่ใจสุขภาพ 2019-02-15
ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งตัวแทนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้เดือดร้อน กรณีแม่เครียดเพราะลูกชายถูกไล่ออกจาก รร. ใช้มีดจี้คอตัวเองขอพบผู้ว่าฯ เพื่อร้องขอความเป็นธรรม 2019-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ทำ MOU ร่วมกับอบต.สระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี เพื่อขับเคลื่อนชุมชนปลอดขยะ Zero Waste 2019-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2 2019-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2 และประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรม To Be Number One 2019-02-14
สคป.กพ."เป็นประธานประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 / 2562" 2019-02-14
สคป.กพ."เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร" 2019-02-14
คป.นครไทยร่วมสังเกตการณ์การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรตำบลนาบัว 2019-02-13
คป.นครไทยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรแบบผสมผสานอนุรักษ์ดินและน้ำ 2019-02-13
สคป.กพ."จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยการพัฒนาศักยภาพสมาชิก/แกนนำ TO BE NUMBER ONE 2019-02-12
คป.นครไทยร่วมกันทำฝายบ้านหนองลาน หมู่ 5 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-02-12
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-08
คป.นครไทยเปิดบ้านกึ่งวิถี ณ วัดน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-02-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษจำคุก 2019-02-07
สคป.กพ."ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี พ.ศ.2562" 2019-02-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และสภ.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ การทำปุยอินทรีย์ กับการจัดการขยะอย่างมีประโยชน์ 2019-02-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมความเชื่อและเจตคติ ปริศนาธรรม (บ้านหลังสุดท้าย) เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2019-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2019-02-05
สคป.กพ.จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้ง 1/2562 2019-02-05
สคป.กพ."จัดกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระแก้ว" 2019-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-02-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-02-02
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ 2019-01-31
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์ รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-01-31
คป.อุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-01-31
สคป.กพ.เข้าร่วมปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้นภายในเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร 2019-01-31
คป.นครไทยจัดกิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ 2019-01-30
คป.นครไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ"สู้เป้าหมายด้วยกำลังใจ" 2019-01-30
สคป.กพ."ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการ" 2019-01-29
สคป.กพ.“ฝึกอาชีพ ผลิตปุ๋ยดิน” 2019-01-29
สคป.กพ.“ร่วมทาสีจราจรภายในศูนย์ราชการ ฯ ครั้งที่ 3” 2019-01-29
สคป.กพ.จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ครั้งที่ 4 2019-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี รณรงค์คัดแยกขยะ ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม 2019-01-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-01-25
คป.อต.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามโครงการสู่ทางสายใหม่4/2562 2019-01-24
ผอ.สคป.อต.ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม 2019-01-24
คป.อต.เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ 2019-01-24
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ2562 2019-01-24
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-01-24
สคป.กพ.“จัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติดให้โทษ ประจำปี 2562” 2019-01-24
สคป.กพ.“ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“ 2019-01-24
สคป.กพ.จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2019-01-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างงานสร้างอาชีพ ทำน้ำหมัก EM ขาย 2019-01-21
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประสานการจับกุมผู้กระทำผิด 2019-01-21
คป.อต.มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาผู้ถูกคุมประพฤติ 2019-01-18
คป.อต.ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 2019-01-18
คป.อต.ร่วมงานสภากาแฟประจำเดือนมกราคม2562 2019-01-18
สคป.กพ.“วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี” 2019-01-18
สคป.กพ.“วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2019-01-17
คป.นครไทยร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2562 2019-01-16
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ชวนน้องทำความดี พิทักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม 2019-01-16
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสภ.วิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ป้องกันปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-01-16
สคป.กพ.“จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่2” 2019-01-16
สคป.กพ.“ร่วมทาสีจราจรภายในศูนย์ราชการ ฯ ครั้งที่ 2” 2019-01-15
คป.พิษรุดลก สาขานครไทย จัดกิจกรรมสร้างสุขปันยิ้มให้กับคนไร้ที่พึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านวังทอง 2019-01-14
คป.นครไทยจัดโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โรงเรียนนครไทยเผยแพร่เพลงรู้จักไหมคุมประพฤติและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ EM 2019-01-14
สคป.กพ.มอบของขวัญวันเด็ก 2019-01-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลวิเชียรบุรีจัดกิจกรรมอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 2019-01-10
สคป.กพ.“ออกบูธประชาสัมพันธ์” 2019-01-10
คป.นครไทยจัดอบรมฝึกอาชีพทำปุ๋ยอินทรีย์(น้ำหมักชีวภาพ) 2019-01-10
คป.นครไทยจัดอบรมฝึกอาชีพทำน้ำหมักชีวภาพให้กับผู้กระทำผิด 2019-01-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานบริการสังคมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ทำแนวกันไฟ 2019-01-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี 2019-01-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคม ปรับภูมิทัศน์สถานที่ถนนการจราจร 2019-01-09
สคป.กพ.“ฝึกอาชีพ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์” 2019-01-09
สคป.กพ.“ทาสีจราจร ภายในศูนย์ราชการฯ” 2019-01-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน พัฒนาทำแนวกันไฟ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 2019-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการประสานความร่วมมือเพื่อให้การสงเคราะห์โครงการกำลังใจ 2019-01-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคม ปรับภูมิทัศน์สถานที่ 2019-01-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2019-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ ประจำเดือน มกราคม 2562 2019-01-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมเป้าหมายชีวิต 2019-01-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-01-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-01-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมประชุมรายงานสถิติคดีช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 2019-01-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่ และอบรมเป้าหมายชีวิต 2019-01-04
คป.อต.ออกเยี่ยมตรวจจุดหน่วยบริการประชาชนช่วง7วันอันตราย 2019-01-04
คป.อต.ร่วมในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2019-01-04
คป.อต.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามโครงการสู่ทางสายใหม่ 2019-01-04
คป.อต.ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน 2019-01-04
คป.อต.จัดกิจกรรมรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร 2019-01-04
คป.อต.ร่วมในพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2019-01-04
คป.อต.ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอน้ำปาด 2019-01-04
คป.อต.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-01-04
คป.นครไทยเข้าพบนายอำเภอเพื่อรับพรและมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม สร้างสุข ปันยิ้ม 2019-01-02
คป.นครไทยมอบหมายให้อสค.ในพื้นที่นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2019-01-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์รณรงค์เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้กิจกรรม ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร 2018-12-28
คป.นครไทยจัดปฐมนิเทศ"สู่เป้าหมายด้วยกำลังใจ"ประจำเดือนธันวาคม2561 2018-12-28
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการประชารัฐร่วมใจ ยุติธรรมใส่ใจ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บริจาคโลงศพ และรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 2018-12-27
คป.นครไทยมอบทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาทับทิมกับหนูนาให้กับผู้ผ่านการฟื้นฟูนกับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ฝึกอาชีพระยะสั้น 2018-12-26
คป.นครไทยร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)กับศาลแขวงนครไทย 2018-12-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวสู่ระบบงานคุมประพฤติ 2018-12-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างสุข ปันยิ้ม ยุติธรรมใส่ใจ Justice care ประชาสัมพันธ์ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-12-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี มอบทุนประกอบอาชีพช่างเสริมสวย(โครงการกำลังใจ) 2018-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 2018-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร “เข้าปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้นภายในเรือนจำฯ” 2018-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ" 2018-12-21
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ติดตามดูแลสมาชิกโครงการกำลังใจ 2018-12-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ติดตามความก้าวหน้าผู้รับทุนประกอบอาชีพ 2018-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเผยแพร่ความรู้การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ครั้งที่ 3 2018-12-17
คุมประพฤติร่วมกิจกรรมสร้างสุขปันยิ้ม 2018-12-17
คุมประพฤติประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-12-17
คป.นครไทยจัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมความรู้ การบำรุงดินด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2018-12-13
คป.นครไทย เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯที่ผ่าตัดเนื้องอกที่คอ 2018-12-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ คปภ. จ.เพชรบูรณ์ อบรมความรู้กฎหมายสิทธิในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจารถ ภายใต้ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร 2018-12-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำความรู้ พัฒนาสังคม สู่เด็กและเยาวชน ภายใต้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 2018-12-12
คป.นครไทยรับรายงานตัวแบบกลุ่มและจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน 2018-12-12
คป.นครไทยจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-12-12
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" 2018-12-12
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก " ในส่วนภูมิภาค 2018-12-11
คป.นครไทยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านห้วยเหินเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน 2018-12-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมงาน "รวมน้ำใจให้กาชาด" 2018-12-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2018-12-07
สมาชิก To Be Number One ร่วมทำงานบริการสังคม 2018-12-07
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนเลี้ยงหนูนา 2018-12-07
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนเลี้ยงปลาดุกปลาสวาย 2018-12-07
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2018-12-07
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมจิตอาสาตามรอยพระราชา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2018-12-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 2018-12-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก เปิดชมรม To Be Number One 2018-12-07
สคป.กพ.จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-12-07
สคป.กพ.ร่วมต่อต้านคอรัปชั่น 2018-12-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ อรมมกฎหมาย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 2018-12-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ อบรมกฎหมาย รักษาวินัยจราจร 2018-12-06
คป.นครไทย ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2018-12-05
คป.นครไทยจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2018-12-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 2018-12-05
คป.นครไทยร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์รณรงค์ เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุทางถนน 2018-12-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์ เมาไม่ขับ ทำงานบริการสังคม ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน 2018-12-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี อบรมกฎหมาย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร 2018-12-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 2018-12-04
คป.นครไทยจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ครั้งที่ 3 2018-12-03
คป.นครไทยมอบเงินสงเคราะห์อาชีพกับผู้พ้นการคุมประพฤติ 2018-12-03
สคป.กพ.ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก” 2018-12-01
คป.นครไทยร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 2018-11-30
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำรวจพื้นที่ทำแนวกันไฟ 2018-11-29
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายวัดป่าธรรมบูชา ทำงานบริการสังคม 2018-11-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจ้ดจ้าง เรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง 2018-11-28
คป.นครไทย สวดมนต์ นั่งสมาธิ พูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนาธรรม 2018-11-28
คป.นครไทยจัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมฯและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2018-11-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรภายในสำนักงานฯ 2018-11-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวิเชียรบุรี 2018-11-28
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม "รวมพลังประชารัฐทำความสะอาด" 2018-11-28
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย 2018-11-28
คป.อุตรดิตถ์ร่วมเปิดค่ายโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด 2018-11-27
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทำงานบริหารสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-27
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 2018-11-27
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูตามโครงการสู่ทางสายใหม่ 2018-11-27
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนพฤศจิกายน 2018-11-27
คป.อุตรดิตถ์ประชุม อสค.สัญจร เขตอำเภอตรอน 2018-11-27
คป.อุตรดิตถ์ จัดประชุมสัญจร อสค.เขตอำเภอพิชัย 2018-11-27
สคป.กพ.ประชุมบูรณาการ 2018-11-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองไผ่ 2018-11-27
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" 2018-11-27
ผอ.สคป.พล.เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่คป.นครไทย 2018-11-26
คป.นครไทยออกหน่วยบริการประชาชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2018-11-26
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำรึม 2018-11-26
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลซับน้อย 2018-11-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมใจจิตอาสา นำพาตาสว่าง มอบโอกาสแด่ผู้สูงอายุ ครั้งที่สอง 2018-11-25
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว 2018-11-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-11-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามเงา 2018-11-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-11-24
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-11-23
คป.นครไทยขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ทำกระทงจำหน่ายหาเงินเข้ากองทุนฯ 2018-11-23
สคป.กพ.“มอบทุนประกอบอาชีพ” 2018-11-23
สคป.กพ.ออกหน่วย หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2018-11-22
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จิตอาสา นำพาตาสว่าง มอบโอกาสแด่ผู้สูงอายุ 2018-11-21
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำทีมถือธง หมอชวนวิ่ง เนื่องในครบรอบ 50 ปี แพทยสภา 2018-11-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 2018-11-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม "รวมพลังประชารัฐทำความสะอาด" 2018-11-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ To Be Number One จังหวัดตาก 2018-11-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก เตือนและเฝ้าระวังผู้ละเมิดการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 2018-11-21
คป. สาขานครไทย ร่วมพิธี “บวงสรวงพ่อขุนศรีอินทราทิตย์(พ่อขุนบางกลางท่าว)” 2018-11-21
เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแนวทางลดการใช้พื้นป่า 2018-11-20
ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี 2018-11-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบึงสามพัน 2018-11-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคม 2018-11-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฏิบัติการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะ พบสารเสพติด ส่งคืนเรือนจำ 2018-11-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุม สงเคราะห์ ช่วยเหลือ การมีอาชีพ (ศูนย์แคร์) 2018-11-19
คป.นครไทย ลงพื้นที่นำหมายจับจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขคุมประพฤติมอบผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่ 2018-11-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำน้ำหมักชีวภาพ EM 2018-11-19
คป.นครไทย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ 2018-11-19
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-11-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก นำสมาชิก To Be Number One ทำงานบริการสังคม 2018-11-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-16
คป.นครไทย ขับเคลื่อน M.O.U.กรมคุมประพฤติ กับ กรมอุทยานฯ 2018-11-16
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่ ติดตามโครงการกำลังใจ 2018-11-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประสานความร่วมมือในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการ "ธนาคารขยะ" 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์งานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม "รวมพลังประชารัฐทำความสะอาด" 2018-11-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2018-11-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร 2018-11-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีเทพ 2018-11-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีประชุมประจำเดือนเพื่อรับทราบ วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานราชการกรมคุมประพฤติ สวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2018-11-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนโครงการ“โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.ลับแลพิทยาคม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 2018-11-13
ร่วมพิธี “ทอธงทอใจด้ายเส้นแรกและพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองนครไทย” 2018-11-13
คุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย จัดกิจกรรม “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2018-11-12
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุมสัญจร คัดเลือก ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอ 2018-11-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุมสัญจร เพื่อคัดเลือก ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอ 2018-11-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์ ศูนย์แคร์ มีงานทำ นำชีวิต สร้างคุณค่า 2018-11-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-11-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดไร่ตาพุฒ 2018-11-08
คป.นครไทย ออกหน่วยบริการประชาชน “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” 2018-11-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และหน่วยงานวนอุทยานวังท่าดี บูรณาการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการทำงานบริการสังคม 2018-11-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน2561 2018-11-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม อบรมความรู้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อ.หนองไผ่ 2018-11-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างงานสร้างอาชีพจำหน่ายการบูรหอม 500 ชิ้น 2018-11-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมความรู้เีกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 2018-11-07
คป นครไทย จัดโครงการ เชิงรุก คุมประพฤติชุมชน 2018-11-06
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมบูรณาการ 2018-11-06
คป.อุตรดิตถ์จัดประขุมเพื่อคัดเลือกประธานอสค.อำเภอ 2018-11-05
สคป.กพ.จัดกิจกรรม คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน 2018-11-05
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุมสัญจร เพื่อคัดเลือกประธานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอ 2018-11-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ สาบานปฏิญาณตน ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพการทำริบบิ้นพวงมาลัย 2018-11-02
ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจงานคุมประพฤติและประชุมประสานความร่วมมือผู้นำชุมชน 2018-11-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างงานสร้างอาชีพการบูรหอม มีออร์เดอร์ สั่งซื้อ 500 ชิ้นแล้ว 2018-11-01
สคป.กพ.ประชุมสำนักงาน 2018-10-31
สคป.กพ. “ร่วมภารกิจการปล่อยแถวเพื่อปราบปราม” 2018-10-30
คุมประพฤตินครไทย จัดประชุมโครงการ “บูรณาการกับชุมชน ด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติยุค 4.0 เพื่อคืนคนดีสู่สังคม" 2018-10-30
สคป.กพ.ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาขน 2018-10-26
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-25
คุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวันปิยมหาราช 2018-10-25
สคป.กพ.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
สคป.กพ.แสดงความยินดี อสค.ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ 2018-10-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2018-10-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอาชีพ และสร้างงานสร้างอาชีพ (ทำไม้กวาดทางมะพร้าว) 2018-10-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ 2018-10-17
คุมประพฤติร่วมกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต 2018-10-16
คุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 2018-10-16
คุมประพฤติร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต 2018-10-16
คป.อุตรดิตถ์ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่ 2018-10-16
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 2018-10-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 2018-10-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี คุมเข้ม เฝ้าระวัง ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2018-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ (รับสมัครงานพนักงานทั่วไป) 2018-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 2018-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมใจถวายปอเทือง เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 2018-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อส่วนรวม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 2018-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการประสานการทำงานร่วมกับโรงเรียนอุปถัมถ์ 2018-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ร่วมสืบสานประเพณีอุ้มพระสรงน้ำ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่วิเชียรบุรี 2018-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อส่วนรวม และจัดกิจกรรมการจัดการกับความเครียด ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อ.หนองไผ่ 2018-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อส่วนรวม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 2018-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอาชีพ กับการสร้างงานสร้างอาชีพ (ทำไม้กวาดทางมะพร้าว) 2018-10-10
สคป.กพ.ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 2018-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ร่วมสืบสานประเพณีอุ้มพระสรงน้ำ ของชาวอำเภอวิเชียรบุรี 2018-10-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคมพัฒนาทำความสะอาดถนนการจราจร ณ ถนนบริเวณส่วนราชการ เขตตำบลสระประดู่ 2018-10-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สร้างความผาสุก ให้กับบุคลากรภายในสำนักงานฯ 2018-10-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการการทำงานบริการสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายสภ.วิเชียรบุรี พัฒนาจุดสายตรวจตำบลสระประดู่ 2018-10-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก และสาบานปฏิญาณตน 2018-10-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี 2018-10-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดพิธีสาบานตน ลด ละ เลิก สุรา ยาเสพติด ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2018-10-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการประสานการทำงานบริการสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายสภ.พุเตย และวัดป่าธรรมะบูชา 2018-10-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์แคร์) 2018-10-03
คป.พช.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความความประพฤติ สาบานปฏิญาณตน ประชาสัมพันธ์บ้านกึ่งวิถีกับการสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-10-03
สคป.กพ.รับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2018-10-03
คป.อุตรดิตถ์ร่วมโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่าย 2018-09-28
คป.อุตรดิตถ์จัดสัมนาสร้างความรู้ความเข้าในการใช้เครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ 2018-09-28
คป.อุตรดิตถ์ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเดือนกันยายน 2018-09-28
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูตามโครงการสู่ทางสายใหม่12/2561 2018-09-28
คป.อุตรดิตถ์ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 2018-09-28
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูตามโครงการสู่ทางสายใหม่ 2018-09-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการการทำงานงานบริการสังคม ณ สภ.วิเชียรบุรี 2018-09-27
สคป.วิเชียรบุรี จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-26
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-24
สคป.กพ.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-09-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2018-09-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดโครงการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2018-09-18
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก และจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู ทักษะการมองเห็นคุณค่าของตนเอง 2018-09-18
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู พื้นฐานการมองเห็นคุณค่าของตนเอง 2018-09-18
สคป.กพ.จัดโครงการ “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” 2018-09-17
สคป.กพ.จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ 2018-09-13
คป.อุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์รร.อุปถัมภ์ 2018-09-12
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุกในบ่อวงปูนผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2018-09-12
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-09-12
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมทักษะชีวิต 2018-09-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สร้างความผาสุก ให้กับบุคลากรภายในสำนักงานคุมประพฤติ 2018-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัวกลุ่มผู้ใหญ่และจัดกิจกรรมการมองเห็นคุณค่าของตนเอง ณ ศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอหนองไผ่ 2018-09-11
สคป.กพ.สร้างความรู้ความเข้าใจ 2018-09-11
สคป.วิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์ ศูนย์แคร์ สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ 2018-09-10
สคป.วิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคม เตรียมแปลงปลูกผัก ส่งเสริมความพอเพียง 2018-09-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมการมองเห็นคุณค่าในตนเอง และอบรมความรู้การยึดทรัพย์ในการบังคับคดี 2018-09-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ 2018-09-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-09-04
สคป.กพ.“ร่วมโครงการ ทำบุญเยี่ยมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” 2018-09-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านไทรทอง 2018-09-01
สคป.กพ.ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น “ขนมบัวลอยบก” 2018-08-29
สคป.วิเชียรบุรี สร้างงานสร้างอาชีพ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2018-08-24
สคป.วิเชียรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ สิทธิและหน้าที่ของสตรี เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนวังท่าดี 2018-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ร่วมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ สร้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง 2018-08-15
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร 2018-08-15
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 2018-08-15
สคป.กพ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 2018-08-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคม ณ วัดป่าธรรมบูชา 2018-08-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี เตรียมพื้นที่ ปลูกปอเทือง เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 2018-08-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2018-08-14
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-12
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-12
สคป.กพ.“ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล” 2018-08-12
สคป.กพ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 2018-08-12
สคป.กพ.“ร่วมกิจกรรมจิตอาสา” 2018-08-10
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมกตัญญุตา บิดามารดา ผู้อุปการะคุณ 2018-08-09
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณแหล่งน้ำบึงกระจับ 2018-08-09
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-09
มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุก/กบ/ทำริบบิ้นพวงมาลัย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีรายได้น้อย 2018-08-09
คป.อุตรดิต์เป็นพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2018-08-09
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2018-08-09
สคป.กพ.เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2018-08-09
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ทอดผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา บริจาคหนังสือสวดมนต์ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อำเภอวิเชียรบุรี 2018-08-08
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อำเภอวิเชียรบุรี 2018-08-08
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และจัดกิจกรรมทักษะการสื่อสารและการปฏิเสธ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. หนองไผ่ 2018-08-08
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2561 2018-08-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561 2018-08-07
สคป.กพ.ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี 2018-08-07
สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความความประพฤติ และสมัครสมาชิก To Be Number One ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ณ คุมประพฤติวิเชียรบุรี 2018-08-03
สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2018-08-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมฝึกทักษะอาชีพทำริบบิ้นพวงมาลัย ให้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2018-08-02
สคป.วิเชียรบุรี ร่วมบูรณาการอย่างต่อเนื่อง กับ สภ.วิเชียรบุรี พัฒนาทำความสะอาด 2018-08-02
สคป.วิเชียรบุรี กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 3 บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านดาดอุดม ตำบลวังใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2018-08-01
สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 2 บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่าธรรมบูชา ตำบลสระประดู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2018-08-01
สคป.วิเชียรบุรี จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 3 บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณถนนสาธารณะ ตำบลสระประดู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2018-08-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สอดส่องติดตาม เพื่อให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-07-31
สคป.กพ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 2018-07-31
สคป.กพ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 2018-07-31
คป.อุตรดิตถ์ร่วมตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา 2018-07-28
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2018-07-28
คป.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามโครงการสู่ทางสายใหม่ 2018-07-28
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 2018-07-26
สคป.กพ.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช "พระพุทธวชิรปราการ" 2018-07-25
สคป.วิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 2018-07-25
สคป.กพ.จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-07-24
สคป.กพ.ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุข์ บำรุงสุข 2018-07-24
สคป.กพ.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2018-07-24
สคป.กพ.กล่าวคำปฏิญาณตน 2018-07-24
สคป.กพ.ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่าย 2018-07-24
สคป.วิเชียรบุรีปฏิบัติการช่วยเหลือสงเคราะห์ ณ ตำบลโคกสำอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2018-07-23
สคป.วิเชียรบุรีติดตามการทำงานบริการสังคม ณ วัดท่าน้ำ 2018-07-23
สคป.วิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคม ณ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี 2018-07-23
สคป.กพ.เป็นผู้แทนมอบทุนประกอบอาชีพในโครงการกำลังใจฯ 2018-07-20
คุมประพฤติวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคม ณ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรีและวัดธรรมบูชา 2018-07-19
สคป.กพ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2018-07-18
สคป.กพ.อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ 2018-07-17
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี บูรณาการปฏิบัติการคุมเข้ม” ตรวจปัสสาวะ พบส่งคืนเรือนจำ” 2018-07-13
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รณรงค์งดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2561 และเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-07-13
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-11
คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ อบรมธรรมะ ทำบุญบริจาคทาน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-11
สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ บูรณาการสานต่อโรงเรียนอุปถัมภ์ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 2018-07-11
สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำบุญสร้างโลงศพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอหนองไผ่ 2018-07-11
สคป.วิเชียรบุรี มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุกให้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีรายได้น้อย 2018-07-10
สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และทำงานบริการสังคม ณ วัดป่าธรรมบูชา 2018-07-10
คป.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจจิตอาสาจราจรพาเด็กข้ามถนน 2018-07-10
สคป.กพ.มอบทุนประกอบอาชีพ 2018-07-06
สคป.กพ.เปิดศูนย์ TO BE NUMBER ONE 2018-07-06
สคป.กพ.ปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2018-07-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่สอดส่อง ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขอรับการสงเคราะห์ ณ เขตพื้นที่ตำบลยางสาว 2018-07-06
สคป.วิเชียรบุรี มอบทุนประกอบอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2018-07-06
สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ รับรายงานตัว และจัดกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ณ คุมประพฤติวิเชียรบุรี 2018-07-06
สคป.วิเชียรบุรี ขับเคลื่อนการทำงานบริการสังคมอย่างต่อเนื่องร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี 2018-07-06
สคป.กพ.ประชุมสัญจร 2018-07-06
สคป.กพ.จัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE 2018-07-04
สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ชุมชน และสังคม และทำงานบริการสังคม ณ วัดป่าธรรมบูชา 2018-07-04
สคป.วิเชียรบุรี อบรมความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยา 2018-07-04
สคป.วิเชียรบุรี มอบทุนประกอบอาชีพค้าขายผลไม้และอุปกรณ์สำหรับช่างไฟฟ้า 2018-07-04
สคป.วิเชียรบุรี ร่วมบรูณาการอย่างต่อเนื่อง กับ สภ.วิเชียรบุรี ชุดตำรวจมวลชน พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ณ ชุมชนตำบลวังใหญ่ 2018-07-04
สคป.กพ.จัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อการดูแลแก้ไขผู้กระทำความผิดและป้องกันอาญชากรรม 2018-07-03
สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความความประพฤติ และสาบานปฏิญาณตน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ณ คุมประพฤติวิเชียรบุรี 2018-07-03
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2018-07-02
คป.จ.สท.เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2018-06-27
สคป.วิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และรับมอบโล่บุคคลดีเด่น การบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 2018-06-26
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2561 2018-06-26
สคป.วิเชียรบุรี ลงพื้นที่สอดส่อง ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขอรับการสงเคราะห์ 2018-06-25
สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและดื่มน้ำสาบาน ลด ละ เลิก ยาเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2018-06-25
สคป.วิเชียรบุรี บูรณาอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังทาดีร่วมกับภาคีเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้นำชุมชน 2018-06-23
สคป.วิเชียรบุรี สอดส่องดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ และติดตามช่วยเหลือผู้ขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2018-06-22
สคป.วิเชียรบุรี บูรณาอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยโป่ง ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้นำชุมชน 2018-06-21
คป.จ.สท.ดำเนินโครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 2018-06-21
คป.จ.สท.ดำเนินการโดยศูนย์แคร์ให้บริการข้อมูลด้านอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2018-06-21
คป.จ.สท.เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมภายในจังหวัดสุโขทัย 2018-06-21
สคป.วิเชียรบุรี บูรณาอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกันจุ ร่วมกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้นำชุมชน 2018-06-21
สคป.วิเชียรบุรี ติดตามช่วยเหลือ ผู้พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี 2018-06-21
สคป.วิเชียรบุรี บูรณาขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองกระจัง เครือข่ายยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้นำชุมชน และประชาชน 2018-06-20
สคป.วิเชียรบุรี ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติการคุมความประพฤติ ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติณ พื้นที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2018-06-20
สคป.กพ.รับการตรวจราชการ 2018-06-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่ติดตามผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกมารับทราบเงื่อนไข การคุมความประพฤติ ณ พื้นที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2018-06-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการอย่างต่อเนื่อง กับสำนักงานอัยการวิเชียรบุรีทำงานบริการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ 2018-06-18
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ให้บริการข้อมูลด้านการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพปลูกหญ้าเนเปียร์แก่ผู้พ้นคุมความประพฤติ 2018-06-16
สคป.กพ.ปลูกต้นไม้ทดแทนในเขตป่าสงวน 2018-06-14
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงกบ 2018-06-14
คุมประพฤติร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ 2018-06-14
คุมประพฤติร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ 2018-06-14
คุมประพฤติร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ 2018-06-14
คป.จ.สท.ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 2018-06-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการอย่างต่อเนื่อง กับ สภ.วิเชียรบุรี ชุดตำรวจมวลชน ร่วมพัฒนาชุมชน ณ เขตพื้นที่ชุมชนตำบลวังใหญ่ 2018-06-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี แสดงความยินให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-06-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และอบรมความรู้ ยาเสพติดให้โทษ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-06-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก เสริมสร้างความสามัคคี 2018-06-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ขับเคลื่อน 1 สำนักงาน 1 ผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดทางมะพร้าว 2018-06-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติรุ่นที่ 37 (เป็นวันที่ 7) 2018-06-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. หนองไผ่ 2018-06-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ให้คำปรึกษา และให้บริการช่วยเหลือส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์” 2018-06-13
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-06-09
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านความยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-06-09
สคป.กพ.ให้คำปรึกษาและแนะนำอาชีพ ศูนย์ CARE 2018-06-08
คุมประพฤติร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ 2018-06-08
คุมประพฤติวิเชียรบุรี ให้บริการช่วยเหลือส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์” 2018-06-08
คุมประพฤติร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ 2018-06-08
คุมประพฤติร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ 2018-06-08
คุมประพฤติร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ 2018-06-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการครอบครัวเป็นพลังชีวิต ป้องกันการกระทำผิดของเยาวชนครั้งที่ 2/2561 2018-06-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชาประจำปี2561 2018-06-08
คป.จ.สท.ดำเนินการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 2018-06-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมบรูณาการอย่างต่อเนื่อง กับ สภ.วิเชียรบุรี ชุดตำรวจมวลชน สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ณ เขตพื้นที่ชุมชนตำบลวังใหญ่ 2018-06-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร ณ ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี 2018-06-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และอบรมความรู้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-06-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคมพัฒนาชุมชนตำบลวังใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ 2018-06-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2018-06-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และสาบานปฏิญาณตน ณ คุมประพฤติวิเชียรบุรี 2018-06-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บำเพ็ญประโยชน์เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2018-06-06
คป.จ.สท.ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2018-06-06
สคป.กพ.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2561 2018-06-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความความประพฤติ และสาบานปฏิญาณตน ณ คุมประพฤติวิเชียรบุรี 2018-06-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีพัฒนาพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานกับชุมชน ณ ชุมชนตำบลวังใหญ่ 2018-06-06
คป.จ.สท.เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี 2018-06-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีสร้างความปลอดภัย เฝ้าระวังป้องกันภัยให้กับชุมชน ณ ชุมชนตำบลวังใหญ่ 2018-06-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่น 8/2561 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2018-06-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ให้ความรู้ ให้ความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลซับน้อย 2018-06-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ หน่วยบริการประชาชน สภ.วิเชียรบุรี 2018-06-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคม ณ อัยการวิเชียรบุรี 2018-06-01
คป.อุตรดิตถ์ประชุมใหญ่อ.ส.ค.ประจำปี 2561 2018-06-01
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ2561 2018-06-01
คป.อุตรดิตถ์ร่วมฝึกอบรมบทบาทของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2018-06-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เครือข่ายร่วมกิจกรรมติดตามผลการดำเนินโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ ณ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และชุมชนวัดพระนอนบ้านนายม จังหวัดเพชรบูรณ์ 2018-05-29
คป.จ.สท.ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมต้อนรับคณะกรรมการผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย 2018-05-25
คป.จ.สท.จัดโครงการทัวร์อาชีพ ครั้งที่2/2561 2018-05-25
คป.จ.สท.จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 8/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-05-25
สคป.กพ.อบรมความรู้ 2018-05-25
คป.จ.สท.ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ 2018-05-24
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์มอบทุนประกอบอาชีพปลูกผักแก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2018-05-24
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมจำแนกลักษณะผู้ต้องขังครั้งที่ 8/2561 2018-05-24
สคป.กพ.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 2018-05-24
สคป.กพ.ออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2018-05-24
คป.อุตรดิตถ์ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 2018-05-24
คป.อุตรดิตถ์เปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ 2018-05-24
คป.อุตรดิตถ์ร่วมเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ 2018-05-24
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูตามโครงการสู่ทางสายใหม่ 2018-05-24
สคป.วิเชียรบุรี โครงการ “สร้างบุญ บารมี ด้วยการคืนคนดี สู่สังคม” 2018-05-23
สคป.วิเชียรบุรี เยี่ยมบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2018-05-23
สคป.วิเชียรบุรี ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดวังชะอม 2018-05-23
สคป.วิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคม ณ สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี 2018-05-23
สคป.กพ.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2018-05-22
คป.จ.สท.จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี 2018-05-21
สคป.วิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคม ณ สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี 2018-05-21
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยร่วมเปิดการจัดอบรมความรู้กฎหมายและคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ โดยกรมคุ้มครองสิทธิ 2018-05-18
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2018-05-18
สคป.วิเชียรบุรี มีผู้ใหญ่ใจดี (อดีตรองผู้ว่าฯ จ.เพชรบูรณ์) ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้างงานสร้างอาชีพซื้อไม้กวาดทางมะพร้าวบริจาคศาสนสถาน 2018-05-18
สคป.วิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี 2018-05-16
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับศาลจังหวัดสุโขทัย 2018-05-15
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ To Be Number One จังหวัดสุโขทัย 2018-05-15
คป.พช.วิเชียรบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 1 สำนักงาน 1 สถานประกอบการ 1 ผลิตภัณฑ์ 2018-05-14
สคป.กพ.เข้าร่วมโครงการติดตามการปฎิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 2018-05-11
สคป.กพ.เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมแก่ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ 2018-05-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี มอบพวงหรีดร่วมไว้อาลัยแด่บิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-05-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีจ จัดกิจกรรมการรู้จักตนเองและผู้อื่น และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-05-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี และถนนสาธารณะ 2018-05-10
สคป.กพ.เยี่ยมอาการป่วย อ.ส.ค. และรับฟังการกล่าวคำปฏิญาณตนของ อ.ส.ค. ก่อนปฏิบัติหน้าที่ 2018-05-10
คป.จ.สท.ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมคืนคนดีกลับสู่สังคม รุ่นที่ 4/2561 2018-05-10
คป.จ.สท.ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2018-05-10
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ 2018-05-09
คป.อุตรดิตถ์ร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรม 2018-05-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีจัดกิจกรรมการมองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และอบรมความรู้ เรื่องการประกันภัยจากรถ โดย (คปภ.)จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 2018-05-08
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-05-08
คป.จ.สท.ตัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์” 2018-05-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2018-05-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคมสร้างรั้วแปลงเกษตร 2018-05-07
สคป.กพ.ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 2018-05-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายร่วมทำงานบริการสังคม 2018-05-04
คป.จ.สท.เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบแนวทางพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 4.0 2018-05-04
คป.จ.สท.มอบทุนการประกอบอาชีพค้าขายก๋วยเตี๋ยวให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-05-04
สคป.กพ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 2018-05-04
คป.อุตรดิตถ์ตั้งศูนย์บริการ ศูนย์แคร์ 2018-05-04
คป.อุตรดิตถ์จัดโครงการครอบครัวเป็นพลังชีวิต ป้องกันการกระทำผิดของเยาวชน 2018-05-04
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนทำไร่ข้าวโพด 2018-05-04
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพช่างตัดผม 2018-05-04
คป.จ.สท.ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2018-05-03
คป.จ.สท.ร่วมพิธีมอบทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม ณ เรือนจำสวรรคโลก 2018-05-03
คป.จ.สท.มอบทุนประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดฟางให้แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2018-05-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ขับเคลื่อนการทำงานบริการสังคม 2018-05-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2018-05-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการทำงานบริการสังคม 2018-05-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัวและอบรมความรู้ทักษะการเห็นคุณค่าของตนเอง 2018-05-02
คป.จ.สท.สำรวจพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านต้นแบบอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 2018-05-01
คป.จ.สท.ติดตามผลการส่งเสริมด้านอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่จากเงินทุน ป.ป.ส.ภาค 6 2018-05-01
คป.จ.สท.ติดตามผลการส่งเสริมด้านอาชีพค้าขายของชำและอาหารตามสั่งจากเงินทุน ปปส.ภาค 6 2018-05-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One เข้าร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 7/2561 2018-05-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความความประพฤติเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างการคุมความประพฤติ 2018-05-01
คป.จ.สท จัดกิจกรรมบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์แบบกลุ่ม"กิจกรรมจิตอาสา" 2018-04-30
คป.จ.สท และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ครั้งที่ 7/2561 2018-04-30
คป.จ.สท.ติดตามผลการประกอบอาชีพขายของที่ระลึกของผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ได้รับทุนจาก ปปส.ภาค6 2018-04-27
คป.จ.สท.ติดตามผลการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสวายของผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ได้รับทุนจาก ปปส.ภาค6 2018-04-27
คป.จ.สท.ติดตามผลการประกอบอาชีพทำนาของผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ได้รับทุนจาก ปปส.ภาค6 2018-04-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติ (ผู้สูงอายุ) 2018-04-26
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติและปฏิญาณตน 2018-04-26
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2018-04-26
คป.จ.สท.เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันสตรีสากล วันแห่งครอบครัวและเวทีสมัชชาครอบครัว จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.2561 “เตรียมพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” 2018-04-26
คป.อุตรดิตถ์ร่วมเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2018-04-26
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูตามโครงการสู่ทางสายใหม่7/2561 2018-04-26
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานวันนเรศวร 2018-04-26
สคป.กพ.ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 2018-04-25
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมงานวันศาลยุติธรรม 2018-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2018-04-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำงานบริการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ 2018-04-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมแสดงความยินดีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี 2018-04-23
คป.จ.สท.ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุโขทัยประจำเดือนเมษายน 2561 2018-04-23
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย 2018-04-20
คป.จ.สท.และบริษัทโตโยต้าสุโขทัย จำกัด ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ภายใต้งบประมาณ 2561 2018-04-19
คป.อุตรดิตถ์เป็นตัวแทนมอบพวงหรีด 2018-04-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมพัฒนาพฤตินิสัยรณรงค์เมาไม่ขับ 2018-04-19
สคป.กพ.รับการตรวจราชการ 2018-04-19
คป.อุตรดิตถ์ ต้อนรับท่านประจิน จั่นตอง รองนายกรมต.และรมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม 2018-04-19
คป.อุตรดิตถ์รดน้ำขอพรท่านผู้พิพากษา 2018-04-18
คป.อุตรดิตถ์ต้อนรับท่านผู้พิพากษาย้ายมาใหม่ 2018-04-18
คป.อุตรดิตถ์ ตรวจติดตามจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-18
คป.อุตรดิตถ์ทำบุญสำนักงานรดน้ำขอพรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-18
คป.อุตรดิตถ์มอบป้ายรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 2018-04-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One เข้าร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 6/2561 2018-04-16
คป.จ.สท.และ อ.ส.ค.จังหวัดสุโขทัยร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 2018-04-11
คป.จ.สท.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดสุโขทัย 2018-04-11
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 2018-04-11
กิจกรรมเดินรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร 2018-04-11
สค