รูป หัวข้อ วันที่
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2020-04-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองไผ่ มอบทุนประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ระหว่างคุมฯ และAFTER CARE 2020-04-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สอดส่องติดตามการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพค้าขายเสื้อผ้ามือสอง ผู้พ้นการคุมความประพฤติ AFTER CARE 2020-04-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัวตามเงื่อนไขของศาล โดยวิธี Social Distancing โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมห้ากากอานามัย เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 2020-04-07
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ได้รับการสนับสนุน หน้ากากอนามัย จากอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 2020-04-03
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันไวรัส Covid - 19 2020-04-03
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยได้รับการสนับสนุน หน้ากากอนามัย จากอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 2020-04-03
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลราวต้นจันทร์ จัดกิจกรรมบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์แบบกลุ่ม “กิจกรรมจิตอาสา” 2020-04-02
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2020-04-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ โดยวิธี Social Distancing โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิ 2020-04-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี Big cleaning เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 2020-04-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัวตามเงื่อนไขของศาล โดยวิธี Social Distancing โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมผ้าปิดปากทุกคน เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 2020-04-01
คุมประพฤติหล่มสัก มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา COVID - 19 2020-04-01
กรมคุมประพฤติ ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 2020-03-31
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ และสร้างมาตรการป้องกัน COVID 19 2020-03-30
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2020-03-30
คุมประพฤติหล่มสัก ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 2020-03-30
คุมประพฤติหล่มสัก ประกาศมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-03-30
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ได้รับสนับสนุนหน้ากากอนามัย จากหน่วยงานภาคีภาคเอกชน 2020-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-03-27
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ได้รับการสนับสนุน หน้ากากอนามัย จากอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 2020-03-26
กรมคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-03-25
กรมคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2020-03-25
คุมประพฤติหล่มสัก ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-03-24
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมสร้างความผาสุก 2020-03-24
สคป.กพ.“เข้าร่วมการประกวดผลงาน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE” 2020-03-20
คุมประพฤติหล่มสัก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือลดความแออัดในเรือนจำ 2020-03-19
คุมประพฤติหล่มสัก ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-03-19
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-03-19
คป.นครไทยทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 2020-03-19
คป.นครไทยดำเนินภารกิจศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข 2020-03-19
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-03-18
กรมคุมประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี พ.ศ.2563 2020-03-18
คป.นครไทยออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-18
คป.นครไทยจัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” สร้างแนวกันไฟ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ 2020-03-17
คป.นครไทยให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 2020-03-17
คป.นครไทยจัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” สร้างแนวกันไฟ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 2020-03-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4/2563 และสร้างมาตรการคัดกรอง โดยการตั้งจุดคัดกรองป้องกัน COVID 19 2020-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-03-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2020-03-16
กรมคุมประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ 2020-03-13
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม (จิตอาสา) 2020-03-13
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดสุโขทัย 2020-03-13
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2020-03-13
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-13
คุมประพฤติหล่มสัก ดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) 2020-03-13
คุมประพฤติหล่มสัก ปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-03-13
คุมประพฤติหล่มสัก สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพทำข้าวยำแหนมจำหน่าย 2020-03-13
คุมประพฤติหล่มสัก สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพเพาะเห็ดเพื่อสุขภาพจำหน่าย 2020-03-13
กรมคุมประพฤติ ติดตามผู้ผ่านค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 โดยผ่านกลไกทางชุมชน 2020-03-12
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ 2020-03-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2020-03-11
กรมคุมประพฤติ ร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ภาคชุมชน/ท้องถิ่น รุ่นที่ 3/2563 2020-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ตั้งจุดคัดกรองป้องกัน COVID โดยให้นั่งในพื้นที่โล่ง ไม่แออัด ในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และอบรมการเห็นคุณค่าตนเอง 2020-03-11
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-03-11
สคป.กพ.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปี และกระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี 2020-03-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประสานจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อปฏิบัติการตามพรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 2020-03-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ตั้งจุดคัดกรองป้องกัน COVID เพื่อรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-03-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างสุขปันยิ้ม เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี มอบทุนประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ค้าขายยำหัวหมู AFTER CARE 2020-03-10
คป.นครไทยต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-03-10
กรมคุมประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย 2020-03-10
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-03-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” 2020-03-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-03-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-03-10
คุมประพฤติหล่มสัก เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-03-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่ตำบลท่าโรง เพื่อติดตามโครงการกำลังใจ 2020-03-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 28 ปี กรมคุมประพฤติ 129 ปี กระทรวงยุติธรรม ร่วมกันพัฒนาท้องถนนให้สะอาด ครั้งที่ 2 2020-03-09
กรมคุมประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เตรียมความพร้อมในการประกวดการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 2020-03-09
กรมคุมประพฤติ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกลไกการคืนคนดีสู่สังคม 2020-03-07
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกลไกการคืนคนดีสู่สังคม 2020-03-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประสานจับกุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพื่อนำตัวส่งบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามพรบ.ฟื้นฟูสมรราถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 2020-03-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะกลุ่มนักโทษ พักฯ/ลดฯ พบสารเสพติดส่งคืนเรือนจำเพื่อป้องกันการเสพซ้ำและป้องกันอาชญากรรมการกระทำความผิดซ้ำของนักโทษ 2020-03-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2020-03-05
คุมประพฤติกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-03-05
กรมคุมประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 2020-03-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันครบรอบ 28 ปี กรมคุมประพฤติ 129 ปี กระทรวงยุติธรรม กิจกรรมที่ 4 ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ สถานที่ราชการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี 2020-03-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันครบรอบ 28 ปี กรมคุมประพฤติ 129 ปี กระทรวงยุติธรรม กิจกรรมที่ 3 ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ลดโลกร้อน 2020-03-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันครบรอบ 28 ปี กรมคุมประพฤติ 129 ปี กระทรวงยุติธรรม กิจกรรมที่ 2 ร่วมกันพัฒนาศาสนสถาน 2020-03-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันครบรอบ 28 ปี กรมคุมประพฤติ 129 ปี กระทรวงยุติธรรม กิจกรรมที่ 1 ร่วมกันพัฒนาท้องถนนให้สะอาด 2020-03-04
คป.นครไทยจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้ทันยาเสพติด 2020-03-04
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-03-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี ภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-03
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอำเภอหนองไผ่ ภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-03
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเพื่อหารือช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ 2020-03-03
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 2020-03-03
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ 2020-03-03
คุมประพฤติหล่มสักร่วมกับชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ 2020-03-03
คุมประพฤติหล่มสัก เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจบิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-03
สคป.กพ.จัดโครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม “TO BE คืนคนดี เมืองกำแพง” 2020-03-02
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการป้องกันการเสพซ้ำ 2020-02-28
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 5/2563 2020-02-28
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-27
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-02-27
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-02-27
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2020-02-27
กรมคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-02-26
กรมคุมประพฤติร่วมเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-02-26
คป.นครไทยติดตามผลการเข้าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2020-02-26
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-26
คป.นครไทยร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องในงานเปิดโลกวิชาการ “RT Open House 2020” 2020-02-26
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2020-02-25
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2020-02-25
คป.นครไทยติดต่อประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถี 2020-02-25
คป.นครไทยร่วมประชุมอาสาคุมประพฤติชุมชนตำบลห้วยเฮี้ย ครั้งที่ 4 2020-02-25
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในชุมชนและจังหวัดสุโขทัย 2020-02-24
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์นำผู้ถูกคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจราจรพาเด็กนักเรียนข้ามถนน 2020-02-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม Big Cleaning week 2020-02-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-02-24
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 2020-02-24
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาจังหวัดสุโขทัย 2020-02-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ได้ให้การต้อนรับ ประธานสภาทนายความจังหวัดวิเชียรบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัย และสนับสนุนสร้างงานสร้างอาชีพ น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 2020-02-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 2020-02-22
คป.นครไทยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและทำบริการสังคม ณ ห้องสุขนิรันดร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-02-21
คป.นครไทยร่วมประชุมอาสาคุมประพฤติชุมชนตำบลบ้านแยง ครั้งที่ 4 2020-02-21
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระแม่ย่างานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปึ พ.ศ.2563 2020-02-21
กรมคุมประพฤติร่วมเป็นวิทยากรโครงการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-21
กรมคุมประพฤติ ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-02-20
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2563 2020-02-20
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการ ภาครัฐและเอกชน โดยร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย 2020-02-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศนายประกันเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2020-02-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ 2020-02-19
กรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำจิตอาสา (ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) 2020-02-19
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-02-19
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมแสดงความยินดี อาสาสมัครคุมประพฤติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2020-02-17
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการฝึกอาชีพ “เทียนหอมไล่ยุง” 2020-02-17
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการปิดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-14
กรมคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรม ส่งรัก ส่งใจ สุโขทัยปลอดขยะเปียก 100 % 2020-02-14
สคป.กพ.“จัดกิจกรรม ตลาดนัดคนดี ทูบีนัมเบอร์วัน” 2020-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการอบรมธรรมะ และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ บ้านกึ่งวิถี 2020-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมฯ 2020-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม 2020-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2020-02-14
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 2020-02-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 3/2563 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2020-02-13
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2020-02-13
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-02-13
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างความผาสุก (ออกกำลังกาย) 2020-02-13
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมสำนักงานฯเพื่อขับเคลื่อน Probation 4.0 2020-02-13
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างความผาสุก (รับประทานอาหารร่วมกัน) 2020-02-13
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020-02-13
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการพัฒนา และขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2020-02-13
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมฟังคำบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการสาธารณภัย และการช่วยเลือประชชน” 2020-02-13
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์นำผู้ถูกคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจราจรพาเด็กนักเรียนข้ามถนน 2020-02-13
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และแจ้งคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2020-02-13
กรมคุมประพฤติดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-13
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการรับรายงานตัวและดำเนินกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-02-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่เข้ารับการบำบัด ณ โรงพยาบาลหนองไผ่ 2020-02-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ติดตามตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 2020-02-12
คุมประพฤติหล่มสัก สวดมนต์ไหว้พระและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต 2020-02-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3/2563 2020-02-12
คุมประพฤติหล่มสัก เคารพธงชาติและร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัย 2020-02-12
คุมประพฤติหล่มสัก เรียนรู้ประสบการในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-02-12
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการคติชนวิทยาสร้างคุณค่าคืนคนดีสู่สังคม 2020-02-12
คุมประพฤติหล่มสัก ออกหน่วยบริการโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ 2020-02-12
คุมประพฤติหล่มสัก ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ 2020-02-12
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมโครงการ “ฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” 2020-02-12
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2020-02-11
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-11
คุมประพฤติกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 2020-02-07
กรมคุมประพฤติ ประชุมเตรียมความพร้อมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER O 2020-02-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะกลุ่มนักโทษ พักฯ/ลดฯ พบสารเสพติดส่งคืนเรือนจำเพื่อป้องกันการเสพซ้ำและป้องกันอาชญากรรมการกระทำความผิดซ้ำของนักโทษ 2020-02-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศ "ล้อมรั้ว ครอบครัว ด้วยรัก" 2020-02-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่ติดตาม ผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เพื่อสร้างมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน 2020-02-07
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมการคัดเลือกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 2020-02-07
คป.นครไทยร่วมโครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย 2020-02-07
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย (เชิงรุก) 2020-02-06
กรมคุมประพฤติ ร่วมมอบของรางวัลงานร้านมัจฉากาชาด งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 2020-02-06
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์นำผู้ถูกคุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสาจราจรพาเด็กนักเรียนข้ามถนน 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ให้กับ สมาชิก TO BE NUMBER ONE 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอำเภอวิเชียรบุรีภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมเยียน สานสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการสนับสนุนส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่สอดส่องเยี่ยมบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ ค้าขายยำหัวหมู/ค้าขายเสื้อผ้ามือสอง 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ทำความดี บริจาคโลหิตเพื่อสังคม 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอำเภอศรีเทพ ภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-05
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวและลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง (เชิงรุก) 2020-02-05
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-05
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ปฏิบัติงานด้านคดีสืบเสาะข้อเท็จจริง กรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ 2020-02-04
กรมคุมประพฤติ ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2020-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนมกราคม 2020-02-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนมกราคม 2020-02-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ 2020-02-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2020-02-03
กรมคุมประพฤติ จิตอาสา 904 ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม 2020-02-03
กรมคุมประพฤติ โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลทางด้านอาชีพรับจ้างทั่วไป แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-02-03
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก 2020-02-03
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ครั้งที่ 2 เนื่องจากประสบอัคคีภัย 2020-02-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เป็นตัวแทนสตรีชาวชาวอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 2020-02-01
กรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ต้องขังภายในเรือนจำโครงสร้างเบา 2020-01-31
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-31
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 4/2563 2020-01-31
คุมประพฤติกำแพงเพชร “ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ” 2020-01-31
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-30
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ 2020-01-30
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มทาสีศูนย์ปฏิบัติการจราจรหล่มสัก 2020-01-30
คุมประพฤติหล่มสัก ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2020-01-30
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2020-01-30
คุมประพฤติหล่มสัก ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า 2020-01-30
กรมคุมประพฤติ รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-01-30
คป.จ.สท.ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2020-01-29
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก 2020-01-29
กรมคุมประพฤติ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (ศอ.ปส.จ.สท.) ครั้งที่ 1/2563 2020-01-29
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-29
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประสานงานและสร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชนในการติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-01-29
คป.จ.สท.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-01-29
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 2020-01-29
คุมประพฤติอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 งบประมาณปี2563 2020-01-29
คป.นครไทยร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 1 2020-01-28
กรมคุมาประพฤติดำเนินการปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-01-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-27
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 2020-01-27
คุมประพฤติ ร่วมโครงการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-01-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพซื้อตู้เชื่อม 2020-01-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 2020-01-25
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-24
สคป.กพ.“เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” 2020-01-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2020-01-23
คป.นครไทยเป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง 2020-01-23
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 2020-01-23
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “จิตอาสา” ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-01-22
คป.นครไทยออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-22
คป.นครไทยทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เตรียมความพร้อม ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-01-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่1/2563 2020-01-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมงาน วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-21
คุมประพฤติกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติดเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-01-21
คุมประพฤติกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2020-01-21
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการในชุมชน ภายใต้ ศูนย์แคร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ 2020-01-21
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลซับสมบูรณ์และขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2020-01-21
อาสาสมัครคุมประพฤติอุตรดิตถ์ ช่วยปฏิบัติงานคดี ณ สำนักงานคุมประพฤติ 2020-01-20
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนมกราคม 2020-01-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และแจ้งคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2020-01-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ณ รร.ลับแลพิทยาคม 2020-01-20
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการควบคุมตัว 2020-01-20
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2020-01-20
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย 2020-01-20
คุมประพฤติหล่มสัก ฝึกอาชีพทำบายศรีสู่ขวัญ 2020-01-20
คุมประพฤติหล่มสัก ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-20
คุมประพฤติหล่มสัก ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-20
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2020-01-20
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมโครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวละผลประโยชน์ส่วนรวม 2020-01-20
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมโครงการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ และพัฒนาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 2020-01-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีสดุดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-18
กรมคุมประพฤติ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (KM) 2020-01-17
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะ พบ ส่งคืนเรือนจำ เพื่อป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-17
สคป.กพ.“ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2020-01-17
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
คุมประพฤติหล่มสักร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติลดการเผาเศษใบไม้ 2020-01-16
คุมประพฤติหล่มสัก สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา ดนตรี กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย 2020-01-16
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 2020-01-16
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย 2020-01-16
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 2020-01-16
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2/2563 2020-01-16
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะ พบ ส่งคืนเรือนจำ เพื่อป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-16
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและลงตรวจเยี่ยม โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการ ของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 2020-01-15
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2020-01-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2563 2020-01-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2020-01-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และแจ้งคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2020-01-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2020-01-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค และเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 2020-01-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-13
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-12
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ และรับการตรวจเยี่ยมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี มอบของรางวัล ให้กับ นายอำเภอ เพื่อเป็นของรางวัล ในการจับฉลาก งานกาชาดของอำเภอวิเชียรบุรี 2020-01-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ขับเคลื่อนโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม้กวาดทางมะพร้าว 2020-01-12
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-11
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-01-10
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-10
กรมคุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ในวาระเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติพัก-ลด และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-09
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มจัดสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พร้อมแอปพลิเคชั่นติดตามผลการคุมประพฤติ 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก อบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2563 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอสค. 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าคารวะและขอพรจากผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าคารวะและขอพรจากนายอำเภอหล่มสัก 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าคารวะและขอพรจากอัยการจังหวัดหล่มสัก 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าคารวะและขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก 2020-01-09
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมการสืบค้นข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม ผ่านระบบ DXC 2020-01-09
กรมคุมประพฤติ ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม “แบบเข้มงวด ตามมติคณะรัฐมนตรี” 2020-01-09
กรมคุมประพฤติ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และปลัดจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวาระเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-09
คุมประพฤติ ร่วมพิธีบวงสรวงในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2020-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการรู้จักตนเองและผู้อื่น “เรื่อง ถนนชีวิต” 2020-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการรู้จักตนเองและผู้อื่น “เรื่อง ถนนชีวิต” 2020-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือประชาชน 2020-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะชีวิตการรู้จักตนเองและผู้อื่น เรื่อง ถนนชีวิต ภายใต้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ 2020-01-08
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-08
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 2020-01-08
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2020-01-08
คป.นครไทยจัดกิจกรรม “รับรายงานตัวแบบกลุ่ม” ณ วัดกลาง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-01-08
คป.นครไทยร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 22 2020-01-08
คป.นครไทยร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563 และพิธีเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลเนินเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-01-08
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-07
คุมประพฤติหล่มสัก ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-07
คุมประพฤติหล่มสัก ส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ 2020-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-01-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 2/2563 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2020-01-06
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-06
สคป.กพ.“จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำโปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 2020-01-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ และอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ.2563 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ ตามมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2020-01-03
อาสาสมัครคุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมรณรงค์ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และรับสมัครสมาชิกชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน 2020-01-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก "ทานข้าวเที่ยง เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่" สร้างความรักความผูกพันให้บุคคลากรในสำนักงาน 2020-01-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี กิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE พัฒนาท้องถนน 2020-01-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-03
กรมคุมประพฤติ ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี 2562 2020-01-03
คุมประพฤติออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 2020-01-03
คุมประพฤติจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ต้อนรับปีใหม่ 2563 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมประพฤติ ตามโครงการสู่ทางสายใหม่ ครั้งที่ 3/2563 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนธันวาคม 2020-01-03
คุมประพฤติ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดโครงการจิตอาสาตามรอยพระราชา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดโครงการจิตอาสาตามรอยพระราชา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ กิจกรรมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2020-01-03
คุมประพฤติหล่มสัก อาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก อาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก อาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก อาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก อาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 อำเภอหล่มสัก 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก ทำบุญครบรอบ 16 ปี เนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานฯ 2020-01-02
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-30
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-29
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-28
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี และสมาชิก TO BE NUMBER ONE บูรณาการร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ภายใต้ โครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2019-12-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี และสมาชิก TO BE NUMBER ONE บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ รพ.วิเชียรบุรี และภาคประชาชนจัดโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2019-12-27
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-27
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 2019-12-27
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-27
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-12-27
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-12-27
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลไกการคืนคนดีสู่สังคมที่มีคุณภาพ 2019-12-26
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2563 2019-12-26
สคป.กพ.“จัดกิจกรรม อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ” 2019-12-26
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับภาครัฐและชุมชนในการร่วมพิธีมอบบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ 2019-12-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับความช่วยเหลือและมอบเงินสงเคราะห์จากกองทุน TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นกำลังใจ 2019-12-25
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดงเดือย 2019-12-25
สคป.กพ.“รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563” 2019-12-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-12-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-12-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฏิบัติการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาด้านอาชญากรรมในท้องที่ 2019-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ปฐมนิเทศนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนด 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด แจ้งคำวินิจฉัยแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูชาวพม่า 2019-12-23
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีรับแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2019-12-20
คุมประพฤติหล่มสัก โครงการอบรมความรู้เสริมปัญญา สร้างพลังลดละเลิกแอลกอฮอล์ 2019-12-20
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมสร้างความผาสุก 2019-12-20
คุมประพฤติหล่มสัก ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-12-20
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 2019-12-20
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2562 2019-12-20
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้าน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 3/2563 2019-12-20
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-12-20
คป.จ.สท.และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ในระดับพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-20
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2019-12-19
คป.นครไทยร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-12-19
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม รณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอชาติตระการ 2019-12-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลสามแยก และขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมพัฒนาสถานที่บ้านกึ่งวิถี 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมโครงการท่องเที่ยวหล่มสักเป็นตาฮักหลายหลาย 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสักประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสักร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอสค. 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2563 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสัก ออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้ม 2019-12-19
คป.นครไทยจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้ทันยาเสพติด 2019-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ 2019-12-18
คป.นครไทยร่วมประชุมแนวทางการจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-12-18
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-18
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2019-12-18
คุมประพฤติกำแพงเพชรจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ “พวงกุญแจกล้วยไข่” 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เข้าเฝ้ารับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เข้าร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เรือนจำอำเภอแม่สอด 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนักโทษ 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน 2019-12-18
คป.จ.สท.เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำจิตอาสา 2019-12-17
คป.นครไทยร่วมประชุมและร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ชมซากุระภูลมโล ประจำปี 2562” 2019-12-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 10/2563 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา​ 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อใช้สำหรับเป็นรางวัลพิเศษการออกร้านมัจฉากาชาด 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าประสานงานโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตาก 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-12-16
คป.จ.สท.ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-12-14
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพขายชานมไข่มุก ให้แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2019-12-13
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัว ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-12-13
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมการจ้างงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2019-12-13
คป.นครไทยจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนบ้านห้วยเหิน 2019-12-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมชวนคน TO Be ร่วมกันทำดี สวดมนต์ไหว้พระ ถวายสังฆทาน ถวายแรงงาน ภายใต้ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 2019-12-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีเปิด โครงการลานเยาวชน เล่นเรียนรู้ สู่อนาคตที่สดใส 2019-12-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ใส่ใจ รักษาวินัย ไม่ตกเป็นเหยื่อเมาแล้วขับ 2019-12-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การสงเคราะห์ค่าอุปโภค บริโภค ในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2019-12-12
คป.นครไทยร่วมประชุมแนวทางการจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ 2019-12-12
คป.จ.สท.เข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหม ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย 2019-12-12
คป.จ.สท.และ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำฝายชะลอน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 2019-12-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดตาก 2019-12-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยโป่ง จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อชุมชน 2019-12-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพจำหน่ายการบูรหอมและผลิตภัณฑ์ TO BE NUMBER ONE 2019-12-09
คป.จ.สท.ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ฝ่ายทหาร) (กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย) 2019-12-09
คป.จ.สท.และคป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ร่วมประชุมเตรียมงานโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-12-09
คป.จ.สท.เข้างานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุโขทัย 2019-12-09
คป.นครไทยร่วมประชุมจิตอาสาคุมประพฤติชุมชน กลุ่มบ่อโพธิ์อาสา ครั้งที่ 6 2019-12-09
สคป.กพ.“ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)” 2019-12-09
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-06
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-06
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศ "ล้อมรั้ว ครอบครัว ด้วยรัก“ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-06
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินกิจกรรมอบรมจราจร แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2563 2019-12-06
คุมประพฤติจังหวัตดาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี 2562 2019-12-06
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดตาก ประจำปี 2562 2019-12-06
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 2019-12-06
คป.นครไทยร่วมประชุมจิตอาสาคุมประพฤติชุมชน กลุ่มลูกพ่อขุนบางอาสา ครั้งที่ 5 2019-12-06
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-06
สคป.กพ.“ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำคู คลอง” 2019-12-06
สคป.กพ.“ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562” 2019-12-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ขับเคลื่อนโครงการ "คน TO BE ทำความ ดีเพื่อผู้ยากไร้" 2019-12-05
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 2019-12-05
คป.จ.สท.และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-05
คุมประพฤติหล่มสักร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2019-12-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม เป้าหมายชีวิต 2019-12-04
คป.จ.สท.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีด้วยหัวใจ 2019-12-04
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2019-12-04
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-12-04
คป.นครไทยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-03
คป.นครไทยร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาบัว 2019-12-03
คุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร “มอบทุนประกอบอาชีพ” 2019-12-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ 2019-12-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งป้าย ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 2019-12-03
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-12-03
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-12-03
คป.นครไทยจัดโครงการ “ฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” 2019-12-03
คป.นครไทยจัดโครงการ “ฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” 2019-12-03
คป.จ.สท.และอาสาสมัครุคมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 2019-12-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่ และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-02
คป.นครไทยทำกิจกรรบริการสังคม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 2019-12-02
คุมประพฤติแม่สอด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด แจ้งคำวินิจฉัยแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูชาวพม่า 2019-12-02
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา 2019-11-30
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้าน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 2/2563 2019-11-29
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการขับเคลื่อนการสรรหาสถานที่ เพื่อจัดตั้งสำนักงานคุมประพฤติแห่งใหม่แทนอาคารเช่าเดิม 2019-11-28
คป.จ.สท.และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการวางพวงรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ และลงพื้นที่แจ้งสิทธิ (เชิงรุก) 2019-11-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-11-27
คป.จ.สท และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยร่วมเป็นวิทยากรโครงการบทบาท สิทธิ หน้าที่ของสตรีในยุคปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-11-27
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2019-11-27
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-11-27
สคป.กพ.“ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์ Care)” 2019-11-27
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-27
สคป.กพ.“เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” 2019-11-26
สคป.กพ.“ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์” 2019-11-25
คป.จ.สท.ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-11-25
คป.จ.สท.ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2019-11-25
คป.จ.สท.และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมงานจ้างสร้างอาคารบูรณการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2019-11-25
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ 2019-11-25
คป.นครไทยร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 2019-11-25
คุมประพฤติหล่มสักร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ(ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) 2019-11-24
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ร่วมโครงการพักการลงโทษกรณีพิเศษ (เรือนจำโครงสร้างเบาสวรรคโลก) 2019-11-24
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-11-24
สคป.กพ.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2019-11-23
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-11-22
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดกระชงคาราม(บ้านกึ่งวิถี) 2019-11-22
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) 2019-11-22
สคป.กพ.“ร่วมในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563” 2019-11-22
สคป.กพ.“จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร รับประทานอาหารร่วมกัน” 2019-11-21
สคป.กพ.“รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2019-11-20
สคป.กพ.“จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติสมาธิ” 2019-11-20
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เป็นวิทยากรอบรมยิ้มให้กันวันละนิด ชีวิตเป็นสุข ให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลพุขาม 2019-11-20
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยบริการรับรายงานตัวอำเภอบ้านด่านลานหอย 2019-11-20
สคป.กพ.“ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2019-11-20
คป.นครไทยออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-20
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลซับน้อย และขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2019-11-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการสรรหาโรงเรียนที่มิได้เปิดใช้ทำการเพื่อประโยชน์ ในการบูรณะสำนักงานแห่งใหม่ 2019-11-18
คุมประพฤติหล่มสักเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 2019-11-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด รับรายงานตัวและออกพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ประสานจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศาลออกหมายจับ 2019-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2019-11-15
สคป.กพ.“ร่วมพิธีเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL” 2019-11-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างมาตรการคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง ตรวจปัสสาวะพบส่งคืนเรือนจำ ทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 2019-11-15
คป.จ.สท.ร่วมพิธีงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2019-11-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ “ มีปัญหา ปรึกษาใครดี” 2019-11-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะพบส่งคืนเรือนจำ ทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 2019-11-14
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อจ้างงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-11-14
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลตำแหน่งงานแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมตรวจเตือนร่วมตรวจเตือน และเฝ้าระวังผู้ละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2019-11-14
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดรอบศาลจังหวัดตาก 2019-11-14
คุมประพฤติหล่มสัก ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2563 2019-11-14
สคป.กพ.“ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่ได้รับการจำแนกความเสี่ยงและแนวโน้มการกระทำผิดซ้ำสูง 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ขับเคลื่อนโครงการ "ตา่กเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 7/2563 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีส่งมอบพื้นที่สวนริมแม่น้ำปิง 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะทำงานถวายการต้อนรับองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-11-14
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยบริการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ “ มีปัญหา ปรึกษาใครดี” 2019-11-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตาม โครงการ สมาชิก TO BE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ 2019-11-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับเหยื่อเมาแล้วขับ 2019-11-13
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “จิตอาสา” ในพื้นที่ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2019-11-13
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมเตรียมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2563 2019-11-13
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการติดตามและสอดส่องภูมิลำเนาของผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการขอเงินทุนประกอบอาชีพต่อหน่วยงานภาคี 2019-11-13
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-13
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-11-12
คป.จ.สท.ร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 2019-11-11
คป.จ.สท.ร่วมแห่ขบวนหลวง ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 2019-11-11
คป.นครไทยจิตอาสาคุมประพฤติชุมชนบ้านบางยางพัฒนา 2019-11-11
คุมประพฤติหล่มสักร่วมพิธีวางพวงมาลาและบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 2019-11-11
คุมประพฤติหล่มสักร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2019-11-11
คุมประพฤติกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกันทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-11-08
คุมประพฤติกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับสมัครสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร 2019-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ส่งเสริมการฝึกอาชีพ 2019-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ 2019-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2019-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ติดตามการสงเคราะห์อาชีพ 2019-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-08
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2019-11-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก นำสมาชิก To Be Number One ทำงานบริการสังคม 2019-11-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะทำงานถวายการต้อนรับองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-11-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศ และประชาสัมพันธ์การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน “JOBBOX” 2019-11-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครั้งที่ 6 หลังที่ 2 2019-11-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาโรงเรียนให้สวยงาม ภายใต้ กิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์สังคม 2019-11-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เปลี่ยนถนนหญ้ารกให้เป็นถนนสวยงาม ครั้งที่ 3 ภายใต้ กิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์สังคม 2019-11-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมภัยในชุมชน 2019-11-06
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 10/2562 2019-11-06
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลราวต้นจันทร์ ให้บริการรับรายงานตัว ผถค.ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 2019-11-06
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นำ ผถค.ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 2019-11-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 2019-11-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพจำหน่ายการบูรหอม 500 ชิ้น 2019-11-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ “ มีปัญหา ปรึกษาใครดี” 2019-11-06
คุมประพฤติหล่มสัก ติดตามผู้รับทุนประกอบอาชีพจากกองทุนอาสาสมัครคุมประพฤติ และเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการกำลังใจฯ 2019-11-06
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-06
คุมประพฤติหล่มสัก ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2019-11-06
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติที่เจ็บป่วย 2019-11-06
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-06
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่ได้รับการจำแนกความเสี่ยงและแนวโน้มการกระทำผิดซ้ำสูง 2019-11-05
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำปิง 2019-11-05
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ ุ6/2563 2019-11-05
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" 2019-11-05
คุมประพฤติหล่มสัก เยี่ยมเยือนอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-11-05
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-11-05
คุมประพฤติหล่มสัก สำรวจพื้นที่เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-11-05
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2019-11-05
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมทุนประกอบอาชีพ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก (ทุน ปปส.) 2019-11-05
คป.จ.สท.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรมลานเทศน์ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 2019-11-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 มอบรางวัลและเกียรติบัตร “คนซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน” สวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2019-11-04
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและให้การออกจากราชการใน ก.องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2562 2019-11-04
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2019-11-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่ จัดพิธีสาบานตน และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-11-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เข้าพบนายอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อหารือขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขยาเสพติด โดยกระบวนการชุมชน 2019-11-01
คุมประพฤติจังหวัดตาก นำสมาชิก To Be Number One ทำงานบริการสังคม 2019-11-01
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน To Be Number One จังหวัดตาก 2019-11-01
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-31
คุมประพฤติหล่มสัก รับมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ระดับดีเยี่ยม 2019-10-31
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์บริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-10-31
คป.จ.สท.เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดทางเพศ ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-10-31
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 2019-10-30
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านสวน ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม“จิตอาสา”ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2019-10-30
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-30
คุมประพฤติกำแพงเพชร ร่วมประชุมจัดทำแผนงานการดำเนินงาน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร 2019-10-30
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2562 ปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่ 2019-10-30
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 5 2019-10-29
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์แคร์ดำเนินการติดตามและสอดส่องภูมิลำเนาของผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการขอเงินทุนประกอบอาชีพต่อหน่วยงานภาคี 2019-10-29
คป.จ.สท. โดยศูนย์แคร์ติดตามผลการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-29
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลทางด้านเงินทุนประกอบอาชีพค้าขายกับข้าว แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-29
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณีเรื่อง ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่สำรองจ่ายคืน 2019-10-29
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-29
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะทำงาน กส.ยจ.ตาก 2019-10-29
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 5/2563 2019-10-29
คุมประพฤติจังหวัดตาก นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2019-10-29
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับชุมชนเพื่อเตรียมวัสดุทำไม้กวาดทางมะพร้าว ในการฝึกอาชีพ ภายใต้ โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม้กวาดทางมะพร้าว” 2019-10-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 4 2019-10-28
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 2019-10-28
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2019-10-28
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-10-28
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างการรับรู้ผ่านรายการวิทยุ 2019-10-25
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลทางด้านเงินทุนประกอบอาชีพทำสวนมะนาว 2019-10-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-10-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-10-25
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 13/2562 2019-10-25
สคป.กพ.“ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2019-10-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมแสดงความยินดีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี 2019-10-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
สคป.กพ.“ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-10-24
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2019-10-24
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2019-10-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2019-10-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 2019-10-24
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างงานสร้างอาชีพ บนความพอพียง 2019-10-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 2019-10-23
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" 2019-10-22
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมการบริการทันตกรรม ณ เรือนจำกลางตาก 2019-10-22
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 4/256 2019-10-22
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการสัมภาษณ์เข้าทำงาน ณ ร้านบ้านแบบบ้านป้าย 2019-10-22
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา 2019-10-22
คป.นครไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2562 2019-10-22
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2019-10-22
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมปนะพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ประจำปี 2562 2019-10-21
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมการจ้างงานก่อสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2019-10-21
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นรับคำขอค่าตอบแทนในคดีอาญา(เชิงรุก) 2019-10-21
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" 2019-10-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นวิทยากรอบรม โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2019-10-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-10-18
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน 2019-10-18
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดสุโขทัย พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-10-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลพุขาม และขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2019-10-17
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมออกหน่วยอำเภอ...ยิ้ม 2019-10-17
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานตรวจแห่งชาติ 2019-10-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมงานวันตำรวจ 2019-10-17
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “Fun Run For Health” ครั้งที่ 2 2019-10-17
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มทำความสะอาดและเก็ยเศษขยะ 2019-10-17
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีภาคเอกชนร่วมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากปราชญ์ชุมชน 2019-10-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก ปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2019-10-17
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-10-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 3/2563 2019-10-17
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 2019-10-16
สคป.กพ.ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร 2019-10-15
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-10-15
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2019-10-15
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 2019-10-15
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าพบพันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ฝ่ายทหาร) (กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย) ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2019-10-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-14
คป.จ.สท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณฯ 2019-10-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-10-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2019-10-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก 2019-10-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ได้รับการสนับสนุน และบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ทำสนามเด็กเล่นโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2019-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับชุมชนเตรียมวัสดุทำไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม้กวาดทางมะพร้าว” 2019-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดี สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 หลังที่ 2 2019-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 หลังที่ 1 2019-10-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ 2019-10-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 2/2563 2019-10-11
คป.จ.สท.ดำเนินการจัดประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-10-11
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบสิ่งของเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย 2019-10-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 2 2019-10-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 2 2019-10-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา สมาชิก TO BE NUMBER ONE เปลี่ยนถนนหญ้ารกให้เป็นถนนสวยงาม ครั้งที่ 2 2019-10-09
คุมประพฤติหล่มสักจัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-10-09
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมสร้างความผาสุก (รับประทานอาหารร่วมกัน) 2019-10-09
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าหารือผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก ตามนโยบายแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ 2019-10-09
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าพบพันเอกปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2019-10-09
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ หน่วยงานภาคี 2019-10-09
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2019-10-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียดและใช้มาตรการคุมเข้มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ 2019-10-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เตรียมวัสดุทำไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม้กวาดทางมะพร้าว” 2019-10-08
คป.พช.วิเชียรบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู และสร้างมาตรการป้องกัน ปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2019-10-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม พิธีสาบานตน ตาม พ.ร.บ. คุมประพฤติ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-10-08
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประสานงานเพื่อหาสถานที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-08
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และพิการ ครั้งที่ 2 2019-10-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 1/2563 2019-10-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-10-07
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และพิการ 2019-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ และอาสาสมัครคุมประพฤติลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ยากไร้ ในการขับเคลื่อน โครงการ สมาชิก TO BE ฯ ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ 2019-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิเชียรบุรี และสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ 2019-10-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศ "ล้อมรั้ว ครอบครัว ด้วยรัก" 2019-10-04
สคป.กพ.“ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร” 2019-10-04
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “Fun Run For Health” 2019-10-03
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ในการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนข้างทาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากมีหญ้าปกคลุมเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE เปลี่ยนถนนหญ้ารกให้เป็นถนนสวยงาม 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE ทำความดี ถวายพ่อหลวง 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เล่นกีฬาสร้างความผาสุก สร้างเสริมสุขภาพที่ดี 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่ และประชาสัมพันธ์การจัดหาแหล่งงาน ด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-10-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมงานประเพณีอุ้มพระสรงน้ำอำเภอวิเชียรบุรี 2019-10-02
คป.จ.สท.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเขตอำเภอศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-10-02
คุมประพฤติจังหวัดตากมอบนโยบายแก่บุคลากร 2019-10-02
คุมประพฤติจังหวัดตากและยุติธรรมจังหวัดตากรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 2019-10-02
คป.จ.สท.ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอศรีสำโรง 2019-10-02
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่ม “พัฒนาลำห้วยกุดช้าง” 2019-10-01
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลทางด้านอาชีพซ่อมรถยนต์ 2019-10-01
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2019-09-30
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-09-30
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุม Video Conference ในโครงการคุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม 2019-09-30
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดจัดประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณีพิพาทเรื่องขอเงินคืน 2019-09-30
คป.จ.สท.มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-09-30
คป.นครไทยจัดโครงการ"ล้อมรั้ว ล้อมใจ ห่างไกลยาเสพติด" 2019-09-27
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-09-27
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 2019-09-27
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-27
คป.นครไทยลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาคุมประพฤติชุมชน” ณ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-09-27
คป.จ.สท.จัดโครงการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และประวัติความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทาน 2019-09-27
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 12/2562 2019-09-27
คป.จ.สท.ดำเนินการจัดประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี(วัดกระชงคาราม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-09-27
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-27
คุมประพฤติกำแพงเพชร “มอบทุนประกอบอาชีพ” 2019-09-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นวิทยากรอบรมโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 2019-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2019-09-25
คป.จ.สท.และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการกฎหมายน่ารู้สำหรับสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-09-24
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุก ครั้งที่ 12/2562 2019-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยให้บริการรับรายงานตัว ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2019-09-24
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ว่าด้วยมาตรการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนในระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2019-09-23
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรี และเข้าร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม 2019-09-22
คป.นครไทยลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาคุมประพฤติชุมชน” ณ ตำบลห้วยเฮี๊ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-09-20
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2019-09-19
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีภาคเอกชนในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 2019-09-19
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2019-09-18
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านด่านลานหอย ปฏิบัติงานรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 2019-09-18
คป.จ.สท และอาสาสมัครคุมประพฟติอำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการของ อ.ส.ค. และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-09-18
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมประธานอาสาสมัครคุมปรพฤติประจำอำเภอ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการประสานงาน อ.ส.ค.ในพื้นที่ เพื่อเข้ารับนโยบายในการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-09-18
สคป.กพ.“ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-09-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-09-18
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อให้การช่วยเหลือประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2562 2019-09-17
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาคม 2019-09-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ 2019-09-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6/2562 2019-09-17
คุมประพฤติหล่มสัก ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 2019-09-17
คป.นครไทยลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาคุมประพฤติชุมชน” 2019-09-17
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมทุนประกอบอาชีพ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก (ทุน ปปส.) 2019-09-17
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมโครงการ “ฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” 2019-09-17
สคป.กพ.“ร่วมโครงการประชุมสัญจร อาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6” 2019-09-16
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่รับคำร้องทุกข์ เรื่องเพิกถอนนิติกรรม,มรดก 2019-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสักและอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วม “โครงการประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 (ปี พ.ศ. 2562)” 2019-09-16
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6 2019-09-14
คป หล่มสัก จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2019-09-13
คป หล่มสัก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-09-13
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนนครไทย 2019-09-13
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562 2019-09-13
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ครั้งที่ 12/2562 2019-09-13
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลทางด้านอาชีพรับจ้างทั่วไป 2019-09-13
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ใน ก.องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2562 2019-09-12
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ใน ก.องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2562 2019-09-12
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย 2019-09-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-09-12
คป.หล่มสัก ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ (ปัจฉิมนิเทศบริการตู้ Jobbox) 2019-09-12
คป.หล่มสักจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-09-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอบต.ภูน้ำหยด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับชมรมคนพิการอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อบูรณาการช่วยเหลือเหยื่อ ผู้พิการที่ถูกผู้เมาแล้วขับ เพื่อร่วมกิจกรรม รณรงค์ เมาไม่ขับ 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัว 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัว 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปริศนาธรรม ประกอบโลงศพ บริจาคให้ผู้ยากไร้ 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม รอบรู้กฎหมาย รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด ภายใต้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 2019-09-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชัน 2019-09-11
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมหารือเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-09-11
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสโขทัย ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-11
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 2019-09-11
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2019-09-11
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 2019-09-11
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-09-11
คุมประพฤติหล่มสัก ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ (สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ) 2019-09-10
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 2019-09-10
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2019-09-10
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ ลงพื้นที่ติดตามทุนประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า จาก ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-09
คป.จ.สท.ลงพื้นที่ติดตามทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสวาย จากทุน ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-09
คป.จ.สท.ลงพื้นที่ติดตามทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสวาย จากทุน ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-09
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามทุนประกอบอาชีพขายข้าวหมูทอดและก๋วยจั๊บ จาก ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 10/2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2019-09-09
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามผลทุนประกอบอาชีพช่างเชื่อมและรับเหมาต่อเติม จาก ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-09
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามผลทุนประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จาก ป.ป.ส.ภาค6 2019-09-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก เล่นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เติมพลังสุขภาพ 2019-09-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-09-06
“คุมประพฤติวิเชียรบุรีสดใส ร่วมใจ นุ่งผ้าไทย ผ้าถิ่น” 2019-09-06
คป.จ.สท.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันผู้ต้องขังเสียชีวิตผิดธรรมชาติ ครั้งที่ 6 ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2019-09-06
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม 2019-09-06
คป.จ.สท.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันผู้ต้องขังเสียชีวิตผิดธรรมชาติ ครั้งที่ 6 ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2019-09-06
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2019-09-06
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ให้คำปรึกษาการสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-09-06
คุมประพฤติหล่มสัก รับมอบลำโพงเอนกประสงค์ใช้ในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯจาก อาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-06
คุมประพฤติหล่มสัก มอบเงินช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่ประสบอัคคีภัย 2019-09-06
อ.ส.ค.จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติงานด้านคดีในขั้นตอนการสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ต้องขัง ในชั้นก่อนได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2019-09-05
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมหารพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-09-05
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง กรณีขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อเป็นค่าจ้างทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นบังคับคดี 2019-09-05
คป.จ.สท.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-09-05
สนง.คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมงานฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และประชาสัมพันธ์การจัดหาแหล่งงาน ด้วยตู้งาน JOBBOX ภายใต้ศูนย์แคร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ 2019-09-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่ายอบต.พุเตย ร่วมสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ 2019-09-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 2019-09-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่ และประชาสัมพันธ์การจัดหาแหล่งงาน ด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน กันยายน 2562 2019-09-05
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพขายอาหารตามสั่งและขายของชำ จากเงินทุนสนับสนุน ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-04
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพทำนา จากเงินทุนสนับสนุน ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-04
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ติดตามผลการส่งเสริมด้านอาชีพค้าขายของที่ระลึก จากเงินทุนสนับสนุน ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-04
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ติดตามผลการส่งเสริมด้านอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จากเงินทุน ป.ป.ส.ภาค 6 2019-09-04
คป.จ.สท.ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2019-09-04
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 2019-09-04
คุมประพฤติหล่มสักนำพวงหรีดร่วมไว้อาลัยและเคารพศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-04
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤจิและปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ 2019-09-04
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 2019-09-03
คุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร “มอบทุนประกอบอาชีพ” 2019-09-03
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-09-02
คป.จ.สท และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย 2019-08-30
คป.จ.สท และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้กระทำความผิดพร้อมครอบครัว ครั้งที่ 11/2562 2019-08-30
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-29
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 2019-08-29
คป.นครไทยลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาคุมประพฤติชุมชน” 2019-08-29
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นวิทยากรอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลเพชรละคร 2019-08-28
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดโขทัย ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของ อ.ส.ค.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-08-28
คป.จ.สท.เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 39 2019-08-28
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้เสียและจำเลยในคดีอาญา 2019-08-28
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย คัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิคยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-08-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2019-08-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลพุเตย 2019-08-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 ปฏิญาณตน การเป็นข้าราชการที่ดี สวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2019-08-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ 2019-08-27
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1/2562 ในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 2019-08-26
คป.จ.สท.และคป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ร่วมประชุมเตรียมงานบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้กระทำผิด (MOU) 2019-08-23
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างการรับรู้ผ่านรายการวิทยุ 2019-08-23
สคป.กพ.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัวด้วยศิลปการละคร 2019-08-23
คป.นครไทยออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-08-22
สคป.กพ.“ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-08-22
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-22
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่แจ้งสิทธิ (เชิงรุก) แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา 2019-08-22
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับลดวันต้องโทษ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2019-08-22
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-22
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2019-08-22
คป.นครไทยร่วมจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2019-08-22
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการบิ๊กซี สร้างงาน สร้างอาชีพ 2019-08-21
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 2019-08-21
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อร่วมกันวางแผนกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2019-08-21
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยบริการรับรายงานตัวอำเภอบ้านด่านลานหอย 2019-08-21
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 2019-08-21
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายให้แก่เยาวชนและประชาชนตำบลป่าแฝก 2019-08-20
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการสัมมนาการสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสำหรับข้าราชการและบุคลากร ศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-20
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหน้องหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 2019-08-19
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 2019-08-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมสามัญสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 2019-08-18
ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสุโขทัย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ อาสาสมัครคุมประพฤติ และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-08-16
คุมประพฤติหล่มสัก ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ (สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ) 2019-08-16
คป.นครไทยกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 2019-08-16
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวและส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ตำบลแม่สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-08-16
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลปันผลจากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดสุโขทัยให้แก่ผู้ต้องขัง 2019-08-15
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 2019-08-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด จัดกิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE พัฒนาบำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-08-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะ พบสารเสพติดส่งคืนเรือนจำ 2019-08-15
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2019-08-14
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2019-08-14
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารในเขตภาค 6 2019-08-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2019-08-14
คุมประพฤติหล่มสัก ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ (บริการตู้งาน "Jobbox") 2019-08-14
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 2019-08-14
สคป.กพ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 2019-08-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ รพ.วิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ครั้งที่ 2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2019-08-13
คป.จ.สท.ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-08-13
คุมประพฤติกำแพงเพชรร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักและจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ” 2019-08-13
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-12
คป.จ.สท.เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินกิจกรรมคลินิคยุติธรรมพบประชาชน ภายใต้โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 2019-08-10
คป.นครไทยบริการสังคม ณ ศาลแขวงนครไทย 2019-08-09
คป.จ.สท.ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดภายใต้การดำเนินกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2 2019-08-09
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินงายจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนผลการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “จิตอาสา” ในพื้นที่ อำเภอเมืองสุโขทัย 2019-08-09
คป.หล่มสัก บูรณาการส่วนราชการและภาคประชาชนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ 2019-08-09
คป.หล่มสัก จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ 2019-08-09
คป.นครไทย“ร่วมโครงการรักษ์น้ำ...รักษ์ป่า สืบสานพระราชปณิธาน” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 2019-08-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลพุเตยในการประสานงาน ทำงานบริการสังคม และขับเคลื่อนนวัตกรรมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM 2019-08-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศผู้ถูกความประพฤติพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก และจัดกิจกรรมทักษะการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 2019-08-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วันรพี 2019-08-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-08
คป.หล่มสัก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ 2019-08-08
คป.จ.สท.และคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ค.เขตอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ อ.ส.ค. เขตอำเภอศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-08-07
คป.จ.สท.และคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ค.จังหวัดสุโขทัย ร่วมปนะชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค.จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-08-07
คป.จ.สท.ร่วมงานวันรพี พ.ศ.2562 2019-08-07
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมวันรพี ณ ศาลแขวงนครไทย 2019-08-07
สคป.กพ.ร่วมพิธีวันรพี 2019-08-07
สนง.คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมกิจกรรมวันรพี 2019-08-07
คุมประพฤติหล่มสัก ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ 2019-08-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ 2019-08-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 2019-08-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ รพ.วิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน 2019-08-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาทำความสะอาดถนนสายหลัก-สายรอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในงานวันรพี 2019-08-05
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-08-02
คป.นครไทยบริการสังคม ณ ศาลแขวงนครไทย 2019-08-02
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมทุนประกอบอาชีพ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก (ทุน ปปส.) 2019-08-02
สคป.กพ.รับมอบเกียรตืบัตร 2019-08-02
คป.นครไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2019-08-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี พัฒนาทำความสะอาด และ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยไข้เลือดออก 2019-08-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้กระทำผิด ประจำเดือน สิงหาคม 2562 2019-08-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับกองการศึกษาเทศบาลตำบลซับสมอทอด จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงทุกรูปแบบและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2019-07-31
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยเข้าแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-07-31
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ตำบลสระประดู่ 2019-07-28
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำฝายชะลอน้ำ 2019-07-26
คป.แม่สอด จัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ "ไม้กวาด" 2019-07-26
คป.แม่สอด จัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ "ตะไคร้หอมกันยุง" 2019-07-26
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ติดตาม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ภายใต้โครงการกำลังใจ เพื่อลดและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ในการก่ออาชญากรรมในชุมชน 2019-07-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เยี่ยม อ.ส.ค. เพื่อหาแนวทาง ในการขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ตามแนว วิถีพุทธ 2019-07-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมแข่งขันกีฬาวันรพีรอบรองชนะเลิศ 2019-07-25
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-07-25
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมพิธีมอบบัตรประชาชนแก่ผู้ต้องขังและพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมผู้ต้องขังคดียาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด 2019-07-25
สคป.กพ.ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 2019-07-25
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ 2019-07-25
คป.แม่สอด ต้องรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม 2019-07-25
คป.แม่สอด เข้าร่วมพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ 2019-07-25
คป.จ.สท.จัดประชุม อ.ส.ค.ประจำปี พ.ศ.2562 2019-07-24
คป.จ.สท.ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2019-07-24
คป.นครไทย จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-07-24
คป.นครไทยออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-07-24
สคป.กพ.ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-07-24
คป.นครไทยมอบทุนสงเคราะห์ ทุนประกอบอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-07-23
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่10/2562 2019-07-23
คป.จ.สท.เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-07-23
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมโครงการ “ฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” 2019-07-22
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินการจัดประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 2019-07-22
คุมประพฤติกำแพงเพชรร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” 2019-07-20
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี Big Cleaning day กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยไข้เลือดออก 2019-07-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำ Post - test พัฒนาความรู้งานคุมประพฤติสู่การเป็น Professionnal ( IDP ) 2019-07-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ทำ Pertest พัฒนาความรู้งานคุมประพฤติสู่การเป็น Professionnal ( IDP ) 2019-07-19
คป.จ.สท.เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยในองค์กรบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย 2019-07-19
คป.จ.สท.ดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้กระทำผิดและครอบครัว ครั้งที่ 10/2562 และศึกษาดูงานโรงเพาะเห็ดนางฟ้า 2019-07-19
สคป.กพ.จัดกิจกรรม "อบรมความรู้กฎหมายจราจร" 2019-07-19
คป.นครไทยจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-07-19
คป.นครไทยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2019-07-19
คป.นครไทยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 2019-07-19
สคป.กพ.ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 2019-07-18
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยบริการรับรายงานตัวอำเภอบ้านด่านลานหอย 2019-07-18
คป.จ.สท.จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม(จิตอาสา)ภายในโรงพยาบาลสุโขทัย 2019-07-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ 2019-07-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมในการอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร IDP 2019-07-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างจิตใจ รณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ 2019-07-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานกลุ่ม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างจิตใจ รณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ 2019-07-12
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.ภาค 6 2019-07-12
คป.แม่สอด ร่วมกิจกรรมแห่ต้นเทียนพรรษา 2019-07-12
คป.แม่สอด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-07-12
คป.นครไทยรณรงค์งดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 2019-07-12
คป.นครไทยจัดกิจกรรมอบรมธรรมะและถวายเทียนเข้าพรรษา 2019-07-12
คป.นครไทยบริการสังคม ณ สถานีตำรวจภูธรนครไทย 2019-07-12
คป.แม่สอด ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านแม่จะเรา อำเภอเเม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-07-11
คป.แม่สอด จัดอบรมความรู้ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์ 2019-07-11
คป.จ.สท.ดำเนินโครงการป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2562 2019-07-11
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน(นำร่อง) 2019-07-11
คป.จ.สท.ร่ามติดตามผลการจัดกิจกรรมและเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2019-07-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุภาพ ห่างไกลยาเสพติด สร้างสรรค์อนาคตที่ดี ภายใต้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2019-07-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานกลุ่ม จัดกิจกรรมทักษะการมองเห็นคุณค่าในตนเอง และรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา (เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ) 2019-07-10
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการประสานความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม 2019-07-10
คป.จ.สท และ อ.ส.ค.ให้บริการรับรายงานตัวอำเภอคีรีมาศ 2019-07-10
“CARE CENTER” คุมประพฤติกำแพงเพชร ต่อยอดสร้างรายได้ แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE ซึ่งได้รับทุนประกอบอาชีพ 2019-07-10
คป.จ.สท และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 2019-07-09
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-07-09
คป.จ.สท.และ อ.ส.ค.ดำเนินส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและดำเนินกิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งสำนักงาน 2019-07-05
คป.จ.สท.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงานคุมประพฤติในการเป็นวิทยากรกลุ่ม 2019-07-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศ กับการมองเห็นคุณค่าในตนเอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2019-07-04
คป.จ.สท.ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-07-04
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์มอบพันธุ์ไม้ไผ่กิมซุงแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-07-04
คป.นครไทยเป็นวิทยากรในโครงการ “เยาวชนวัยใส นำพ้นภัยยาเสพติด” 2019-07-04
สคป.แม่สอด ติดตั้งตู้งาน Job Box 2019-07-04
สคป.แม่สอด จัดโครงการทักษะการใช้ชีวิตและบทบาทหน้าที่จิตอาสาและจิตสาธารณะ 2019-07-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมแผนพัฒนาบุคลากร IDP 2019-07-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมการมองเห็นคุณค่าในตนเอง 2019-07-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้กระทำผิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2019-07-04
คป.นครไทยร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 7/2562 2019-07-02
คุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร “มอบทุนประกอบอาชีพ” 2019-07-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 8/2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2019-07-01
คป.นครไทยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 2019-07-01
สคป.แม่สอด ประชุมการเผยแพร่การใช้แบบประเมินความเสี่ยง (การจำแนก) ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-28
สคป.แม่สอด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-28
สคป.แม่สอด เข้าร่วมประชุมหารือกับผกก.พบพระ แนะนำการใช้ EM 2019-06-28
คป.นครไทยทำกิจกรรมบริการสังคม ณ โรงเรียน ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 2019-06-28
สคป.แม่สอด จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 5/2562 และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด 2019-06-27
คุมประพฤติแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 2019-06-27
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2562 2019-06-27
สคป.กพ.จัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติดให้โทษ 2019-06-27
คป.นครไทย มอบทุนประกอบอาชีพ 2019-06-27
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 2019-06-27
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-26
คป.นครไทยจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 2019-06-26
คป.นครไทยพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านห้วยเหิน หมู่ 9 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2019-06-25
อ.ส.ค.แม่สอด รับรายงานตัว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สักนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 2019-06-24
ผอ.สคป.แม่สอด ร่วมประชุมหารือจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติผิดเงื่อนไข 2019-06-24
ผอ.สนป.แม่สอด แนะนำตัวโอกาศมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-06-24
คป.แม่สอด รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงาน อสค.อำเภอพบพระ 2019-06-24
คป.แม่สอด ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม 2019-06-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 สวดมนต์ไหว้พระส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2019-06-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เยี่ยมเยียนบุคลากร 2019-06-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์การใช้ Electronic Monitoring (EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-23
คป.นครไทยร่วมประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และติดตามช่วยเหลือนักเรียน 2019-06-21
สคป.กพ.จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจร“ซ่อมสร้างสำนึกความปลอดภัย ครั้งที่ 2” 2019-06-20
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ในการอบรมรมความรู้ รู้อย่างเท่าทัน ป้องกันโรคติดต่อ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-06-19
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-06-19
คป.นครไทยจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-19
คป.นครไทยพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย 2019-06-18
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมโครงการ “ฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” 2019-06-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่พบผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ และติดตามสอดส่อง เยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการหลบหนีและการสถานที่ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-17
คุมประพฤติกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร 2019-06-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-06-14
คป.นครไทยลงพื้นที่ประชุมประสานความร่วมมือผู้นำชุมชน 2019-06-13
คป.นครไทยจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-06-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุก 2019-06-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2019-06-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2019-06-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จัดโครงการจิตอาสาขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอหนองไผ่ 2019-06-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ คณะกรรมการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองไผ่ ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำป้ายสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 2019-06-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี มอบทุนสงเคราะห์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2019-06-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฏิบัติการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-06-11
043 แบบลงนามรับทราบแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัตองานของเจ้าหน้าที่ 2019-06-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่สอดส่องเยี่ยมบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังพ้นการฟื้นฟูฯ ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-06-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลพุเตย 2019-06-10
สคป.กพ.ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร 2019-06-10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุต่างๆ 2019-06-07
O03 อำนาจหน้าที่ของสนง.คป.นครสวรรค์ 2019-06-07
คป.นครไทยประชุมคณะกรรมการพิจารณาวิเคราะห์และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-06-07
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติ 2019-06-07
O16รายงานสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 2019-06-07
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-07
O29แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2019-06-07
O13คู๋มือหรือมาตรฐานการปฏฺบัติงาน 2019-06-07
O48คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2019-06-07
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คป.นว. 2019-06-07
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 2019-06-07
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ 2019-06-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ อบรมความรู้ยาเสพติด และจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2019-06-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการปัจฉิมนิเทศร่วมกับส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรี 2019-06-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบวาตภัย 2019-06-06
สคป.กพ.จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-06
คู่มือการดำเนินงานคุมประพฤติ 2019-06-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติด 2019-06-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู 2019-06-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวิเชียรบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2562 2019-06-05
คป.นครไทยปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2019-06-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-06-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้กระทำผิด 2019-06-04
คป.นครไทยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-04
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพเพาะปลูกขิงและติดตามผล 2019-06-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 2019-06-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 7/2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2019-06-03
คป.นครไทยลงพื้นที่ประชุมประสานความร่วมมือคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2019-05-30
คป.นครไทยจัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-29
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-29
สคป.กพ.จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-05-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีร่วมจัดบูธนิทรรศการ ภายใต้ โครงการติดตามประเมินผลชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-05-23
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-05-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-05-18
สคป.กพ.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 2019-05-17
สตป.กพ.จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 5 2019-05-17
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสวันต้นไม้ประจำปี 2019-05-17
คณะกรรมการประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร 2019-05-16
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี พัฒนาชุมชนบ้านมาบสมอ 2019-05-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อเป็นมาตรการในการลดความเสี่ยงในการกลับไปเสพซ้ำ 2019-05-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี กิจกรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม กับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) 2019-05-15
คป.นครไทยประสานการจับกุมและประชาสัมพันธ์(EM) 2019-05-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี พัฒนาชุมชนตำบลท่าโรง 2019-05-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ดำเนินกระบวนการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-05-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เปิด ชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-05-13
คป.นครไทยติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับทุนประกอบอาชีพ 2019-05-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัว และจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 2019-05-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีรับรายงานตัว และจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 2019-05-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี 2019-05-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี มอบทุนสงเคราะห์เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ 2019-05-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ อบต.ซับน้อย จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ 2019-05-09
คุมประพฤติฝึกอาชีพ “การทำสมุนไพรลูกประคบ” 2019-05-08
คป.นครไทยร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-07
คป.นครไทยจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ปี2562 2019-05-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์หลังการใช้ Electronic Monitoring (EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศโดยร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2019-05-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศโดยร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้กระทำผิด 2019-05-01
ประชุมกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อสร้างและพัฒนาสมาชิกใหม่ 2019-05-01
คป.นครไทยจัดโครงการจิตอาสาคุมประพฤติชุมชนต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 2019-04-30
สคป.กพ.ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562) 2019-04-29
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานตลาดนัดอาชีพ 2019-04-26