หัวข้อ วันที่
เชิญลงนามถวายพระพร 2021-06-07
ประกาศกรมคุมประพฤติเรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 2021-05-31
ขั้นตอนการใส่ชุด PPE สำหรับสำนักงานคุมประพฤติ 2021-05-19
การเสนอรายชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นและอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 25 ปี ประจำปี พ.ศ. 2563 2019-12-06
ประกาศรับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล 2019-11-18
การจัดทำคำขอตั้งงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2019-08-06
กรมคุมประพฤติมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 2019-07-31
ประเมินผู้บังคับบัญชา 2019-07-16
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอแก้ไข QR Code แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกรมคุมประพฤติ 2562 และชี้แจงการเก็บแบบสำรวจฯ เพิ่มเดิม 2019-04-10
แบบทดสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนผ่านระบบออนไลน์ 2019-01-31
แจ้งความคืบหน้าครั้งที่ ๒ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลาง ของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2018-12-14
แจ้งแนวปฏิบัติ เรื่อง การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 2018-11-30
แจ้งแนวทาง เรื่อง การบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 2018-11-27
แจ้งความคืบหน้า เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลางของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2018-11-26
แจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคำขออุทธรณ์ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลาง 2018-11-23