หัวข้อ วันที่
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอแก้ไข QR Code แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกรมคุมประพฤติ 2562 และชี้แจงการเก็บแบบสำรวจฯ เพิ่มเดิม 2019-04-10
สามารถทำแบบทดสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนผ่านระบบออนไลน์ 2019-01-31
แจ้งความคืบหน้าครั้งที่ ๒ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลาง ของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2018-12-14
แจ้งแนวปฏิบัติ เรื่อง การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 2018-11-30
แจ้งแนวทาง เรื่อง การบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 2018-11-27
แจ้งความคืบหน้า เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลางของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2018-11-26
แจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคำขออุทธรณ์ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลาง 2018-11-23
แจ้งความคืบหน้าการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2018-11-22
แจ้งความคืบหน้าการย้ายข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด (ประเภทอำนวยการระดับต้น) 2018-11-22
ขอสำรวจค่าสาธารณูปโภคค้างชำระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-10-16
ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 2018-09-28
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ The Hero 2018-08-16
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพ กรมคุมประพฤติ 2018-08-06
โครงการติดตามผลการจ้างงานโครงการคืนคนดี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา 2018-08-06
ขออนุมัติเกลี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการค่าคดีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-06-19